Ktl-icon-tai-lieu

81 Câu hỏi và đáp án trả lời môn học Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác

Được đăng lên bởi cuong-nguyen-cao
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 50800 lần   |   Lượt tải: 192 lần
81 Câu hỏi và đáp án trả lời
môn học Những nguyên lý
cơ bản của Chủ nghĩa MácLênin
_______________________
_________________
MỤC
LỤC
35 câu
học
26 câu
tế
20 câu
nghĩa

hỏi-trả lời phần Triết
hỏi-trả lời phần Kinh
chính
trị
hỏi-trả lời phần Chủ
xã hội khoa học

Học tập chủ nghĩa Mác-Lênin
là học tập cái tinh thần xử trí
mọi việc (…) là học tập
những chân lý phổ biến của
chủ nghĩa Mác-Lênin để áp
dụng một cách sáng tạo vào
hoàn cảnh thực tế ở nước ta
Hồ Chí Minh: Toàn tập,
1996,
t.9,
tr.292
35 CÂU HỎI-TRẢ LỜI PHẦN
TRIẾT
HỌC
Câu hỏi 1. Chủ nghĩa MácLênin và ba bộ phận lý luận
cấu
thành
của
nó?
Đáp. Câu trả lời có hai ý lớn
1) Chủ nghĩa Mác-Lênin làa)
“hệ thống quan điểm và học
thuyết” khoa học, gồm triết
học, kinh tế chính trị và chủ
nghĩa xã hội khoa học của
C.Mác và Ph.Ăngghen, V.I.
Lênin bảo vệ, vận dụng và
phát triển; b) được hình
thành trên cơ sở kế thừa và
phát triển biện chứng những
giá trị lịch sử tư tưởng nhân
loại để giải thích, nhận thức
thực tiễn thời đại; c) là thế
giới quan duy vật biện chứng
và phương pháp luận biện
chứng duy vật của nhận
thức khoa học và thực tiễn
cách mạng; d) là khoa học
về sự nghiệp tự giải phóng
giai cấp vô sản, giải phóng
nhân dân lao động và giải
phóng con người, về những
quy luật chung nhất của
cách mạng xã hội chủ nghĩa,
xây dựng chủ nghĩa xã hội
và chủ nghĩa cộng sản; đ) là
hệ tư tưởng khoa học của
giai cấp công nhân và nhân
dân
lao
động.
2) Ba bộ phận lý luận cơ bản
cấu thành chủ nghĩa MácLênin. Chủ nghĩa Mác-Lênin

bao gồm hệ thống tri thức
phong phú bao quát nhiều
lĩnh vực, với những giá trị
lịch sử, thời đại và khoa học
to lớn; nhưng triết học, kinh
tế chính trị học và chủ nghĩa
xã hội khoa học là những bộ
phận lý luận quan trọng
nhất.
a) Triết học Mác-Lênin là hệ
thống tri thức chung nhất về
thế giới, về vị trí, vai trò của
con người trong thế giới ấy.
b) Kinh tế chính trị MácLênin là hệ thống tri thức về
những quy luật chi phối quá
trình sản xuất và trao đổi tư
liệu sinh hoạt vật chất trong
đời sống xã hội mà trọng
tâm của nó là những quy
luật kinh tế của quá trình
vận động, phát triển, diệt
vong tất yếu của hình thái
kinh tế-xã hội tư bản chủ
nghĩa cũng như sự ra đời tất
yếu của hình thái kinh tế-xã
hội cộng sản chủ nghĩa.
c) Chủ nghĩa xã hội khoa học
là hệ thống tri thức chung
nhất về cách mạng xã hội
chủ nghĩa và quá trình hình
thành, phát triển của hình
thái kinh tế-xã hội cộng sản
chủ nghĩa; về sứ mệnh lịch
sử của giai cấp công nhân
trong sự nghiệp xây dựng
hình thái kinh tế-xã hội đó.
Cám ơn bạn đã nhất nú...
81 Câu hỏi đáp án trả lời
môn học Những nguyên
bản của Chủ nghĩa Mác-
Lênin
_______________________
_________________
MỤC LỤC
35 câu hỏi-trả lời phần Triết
học
26 câu hỏi-trả lời phần Kinh
tế chính trị
20 câu hỏi-trả lời phần Chủ
nghĩa hội khoa học
Học tập chủ nghĩa Mác-Lênin
là học tập cái tinh thần xử trí
mọi việc (…) là học tập
những chân phổ biến của
chủ nghĩa Mác-Lênin để áp
dụng một cách sáng tạo vào
hoàn cảnh thực tế nước ta
Hồ Chí Minh: Toàn tập,
1996, t.9, tr.292
35 CÂU HỎI-TRẢ LỜI PHẦN
TRIẾT HỌC
Câu hỏi 1. Chủ nghĩa Mác-
Lênin ba bộ phận luận
cấu thành của nó?
Đáp. Câu trả lời có hai ý lớn
1) Chủ nghĩa Mác-Lênin làa)
“hệ thống quan điểm học
thuyết” khoa học, gồm triết
học, kinh tế chính trị chủ
nghĩa xã hội khoa học của
C.Mác Ph.Ăngghen, V.I.
Lênin bảo vệ, vận dụng
phát triển; b) được hình
thành trên cơ sở kế thừa
phát triển biện chứng những
giá trị lịch sử tưởng nhân
loại để giải thích, nhận thức
thực tiễn thời đại; c) thế
giới quan duy vật biện chứng
pơng pháp luận biện
chứng duy vật của nhận
thức khoa học và thực tiễn
cách mạng; d) khoa học
về s nghiệp t giải phóng
giai cấp sản, giải phóng
nhân dân lao động và giải
phóng con nời, về những
quy luật chung nhất của
cách mạng hội chủ nghĩa,
xây dựng chủ nghĩa hội
chủ nghĩa cộng sản; đ)
hệ tưởng khoa học của
giai cấp công nhân nhân
dân lao động.
2) Ba bộ phận lý luận cơ bản
cấu thành chủ nghĩa Mác-
Lênin. Chủ nghĩa Mác-Lênin
bao gồm hệ thống tri thức
phong phú bao quát nhiều
lĩnh vực, với những giá trị
lịch sử, thời đại khoa học
to lớn; nhưng triết học, kinh
tế chính trhọc chủ nghĩa
hội khoa học những bộ
phận luận quan trọng
nhất.
a) Triết học Mác-Lênin hệ
thống tri thức chung nhất về
thế giới, về vị trí, vai trò của
con người trong thế giới ấy.
b) Kinh tế chính trị Mác-
Lênin hệ thống tri thức về
những quy luật chi phối quá
trình sản xuất trao đổi
liệu sinh hoạt vật chất trong
đời sống hội trọng
tâm của những quy
luật kinh tế của quá trình
vận động, phát triển, diệt
vong tất yếu của nh thái
kinh tế-xã hội bản chủ
nghĩa cũng như sự ra đời tất
yếu của hình thái kinh tế-xã
hội cộng sản ch nghĩa.
c) Chủ nghĩa xã hội khoa học
h thống tri thức chung
nhất về cách mạng xã hội
chủ nghĩa quá trình hình
thành, phát triển của hình
thái kinh tế-xã hội cộng sản
chủ nghĩa; về sứ mệnh lịch
sử của giai cấp công nhân
trong sự nghiệp xây dựng
hình thái kinh tế-xã hội đó.
Cám ơn bạn đã nhất nút cám
ơn!
Bây giờ bạn thể nhìn
được nối dung bị ẩn
Câu hỏi 2. Sự khác nhau
tương đối s thống nhất
giữa ba bộ phận cấu thành
của chủ nghĩa Mác-Lênin?
Đáp.Câu trả lời hai ý lớn
1) S khác nhau tương đối
giữa triết học, kinh tế chính
trị chủ nghĩa hội khoa
học với cách ba bộ
phận luận cấu thành chủ
nghĩa Mác-Lênin thể hiện
chỗ chủ nghĩa xã hội khoa
học không nghiên cứu những
quy luật hội tác động
trong tất cả hoặc trong nhiều
hình thái kinh tế-xã hội như
chủ nghĩa duy vật lịch sử,
chỉ nghiên cứu các quy
luật đặc thù của sự hình
thành, phát triển của hình
thái kinh tế-xã hội cộng sản
chủ nghĩa. Ch nghĩa hội
khoa học cũng không nghiên
cứu các quan hệ kinh tế như
kinh tế chính trị, chỉ
nghiên cứu các quan hệ
chính trị-xã hội của chủ
nghĩa hội chủ nghĩa
cộng sản.
2) Sự thống nhất tương đối
giữa triết học, kinh tế chính
trị chủ nghĩa hội khoa
học với cách ba bộ
phận luận cấu thành chủ
nghĩa Mác-Lênin thể hiện
quan niệm duy vật v lịch s
tư tưởng chính của
do sự phát triển khách quan
của lực lượng sản xuất nên
từ một hình thái kinh tế-xã
hội này nảy sinh ra một hình
thái kinh tế-xã hội khác tiến
bộ hơn và chính quan niệm
như thế đã thay thế sự lộn
xộn, tùy tiện trong các quan
niệm về xã hội trong các học
thuyết triết học trước đó; thể
hiện việc C. Mác và
Ph.Ăngghen vận dụng thế
giới quan duy vật biện chứng
phép biện chứng duy vật
vào việc nghiên cứu kinh tế,
từ đó sáng tạo ra học thuyết
giá tr thặng để nhận
thức chính xác sự xuất hiện,
phát triển diệt vong tất
yếu của chủ nghĩa tư bản.
Đến lượt mình, học thuyết
giá trị thặng cùng với
quan niệm duy vật v lịch s
đã đưa sự phát triển của chủ
nghĩa hội từ không tưởng
đến khoa học.
Câu hỏi 3. Những điều kiện,
tiền đề của sự ra đời chủ
nghĩa Mác?
Đáp. u trả lời ba ý lớn
1) Điều kiện kinh tế-xã hội
a) Vào cuối thế kỷ XVIII đến
giữa thế k XIX, cuộc cách
mạng công nghiệp xuất hiện
lan rộng ra các ớc tây
Âu tiên tiến không những
làm cho phương thức sản
xuất bn chủ nghĩa trở
thành h thống kinh tế
thống trị, tính hơn hẳn của
chế độ bản so với chế độ
phong kiến th hiện nét,
còn làm thay đổi sâu sắc
cục diện hội trước hết
sự hình thành phát
triển của giai cấp vô sản.
b) Đồng thời với sự phát
triển đó, mâu thuẫn vốn có,
nội tại nằm trong phương
thức sản xuất tư bản chủ
nghĩa ngày càng thể hiện
sâu sắc gay gắt hơn. Mâu
thuẫn giữa vô sản với tư sản,
vốn mang tính đối kháng, đã
biểu hiện thành đấu tranh
giai cấp. Giai cấp tư sản
không còn đóng vai trò
giai cấp cách mạng trong
hội.
c) Đến những năm 40 của
thế kỷ XIX, giai cấp sản
đã xuất hiện với cách
một lực lượng chính trị-xã
hội độc lập đã ý thức
được những lợi ích cơ bản
của mình để tiến hành đấu
tranh tự giác chống giai cấp
sản.
2) Tiền đề luận
a)C.Mác Ph.Ăngghen đã
kế thừa triết học cổ điển
Đức, đặc biệt phép biện
chứng duy tâm tưởng
duy vật về những vấn đề
bản của triết học để xây
dựng nên phép biện chứng
duy vật mở rộng nhận
thức sang cả hội loài
người, làm cho chủ nghĩa
duy vật tr nên hoàn bị
triệt để.
b) Kinh tế chính trị học Anh
mà đặc biệt là lý luận về kinh
tế hàng hóa; học thuyết giá
trị thặng sở của hệ
thống kinh tế bản chủ
nghĩa. Đó còn là việc thừa
nhận các quy luật khách
quan của đời sống kinh tế
hội, đặt quy luật giá trị làm
sở cho toàn bộ hệ thống
kinh tế và rằng, do đó chủ
nghĩa bản nh cửu.
c) Chủ nghĩa hội không
tưởng Pháp với những dự
đoán thiên tài trước hết
lịch sử loài nời là một
quá trình tiến hóa không
ngừng, chế đ sau tiến b
hơn chế đ trước; rằng sự
xuất hiện các giai cấp đối
kháng trong xã hội kết
quả của sự chiếm đoạt; đồng
thời phê phán chủ nghĩa
bản đó con người bị bóc
lột lừa bịp, chính phủ
không quan tâm tới dân
nghèo. Khẳng định hội
hội chủ nghĩa hội công
nghiệp trong đó, công
nông nghiệp đều được
khuyến khích, đa số người
81 Câu hỏi và đáp án trả lời môn học Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
81 Câu hỏi và đáp án trả lời môn học Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Người đăng: cuong-nguyen-cao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
81 Câu hỏi và đáp án trả lời môn học Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác 9 10 856