Ktl-icon-tai-lieu

AN SINH XÃ HỘI

Được đăng lên bởi vũ xuân trường
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1990 lần   |   Lượt tải: 1 lần
AN SINH XAÕ HOÄI vaø CAÙC VAÁN ÑEÀ XAÕ HOÄI
MUÏC TIEÂU MOÂN HOÏC :
Sau khi hoïc xong moân hoïc, sinh vieân coù theå :
Hieåu ñöôïc khaùi nieäm an sinh xaõ hoäi vaø söï caàn thieát cuûa
heä thoáng an sinh xaõ hoäi ôû moät quoác gia.
Naém baét ñöôïc heä thoáng an sinh xaõ hoäi cuûa Vieät Nam vaø
moät soá chính saùch an sinh xaõ hoäi (chính saùch xaõ hoäi).
Tieáp caän, nghieân cöùu vaø phaân tích ñöôïccaùc vaán ñeà xaõ
hoäi, ñaëc bieät moät soá vaán ñeà xaõ hoäi noùng boûng ôû nöôùc ta.
Trang cho mình quan ñieåm, kieán thöùc, k naêng ñeå
tham gia giaûi quyeát caùc vaán ñeà xaõ hoäi, goùp phaàn cuûng c
neàn an sinh xaõ hoäi nöôùc nhaø.
AN SINH XÃ HỘI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
AN SINH XÃ HỘI - Người đăng: vũ xuân trường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
AN SINH XÃ HỘI 9 10 184