Ktl-icon-tai-lieu

bài 6 xã hội nguyên thủy

Được đăng lên bởi Linh Đàm
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 845 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kieåm tra baøi cuõ
Caâu 1:Ngöôøi xöa ñaõ tính thôøi gian
nhö theá naøo?
Caâu 2: Theá giôùi coù caàn moät thöù lòch
chung hay khoâng?

PHAÀN 1: Khaùi quaùt lòch sö
theá giôùi coå ñaïi
BAØI 3: XAÕ HOÄI NGUYEÂN THUÛY

1/ Con ngöôøi ñaõ xuaát hieän nhö theá naøo?

Em haõy cho bieát thôøi gian xuaát hieän
cuûa Ngöôøi toái coå?
Caùch ñaây khoaûng 3 – 4 trieäu naêm

1/ Con ngöôøi ñaõ xuaát hieän nhö theá naøo?
- Thôøi gian xuaát hieän: caùch ñaây khoaûng 3 –
4 trieäu naêm.

Ngöôøi toái coå coù nhöõng ñaëc ñieåm gì?
Bieát ñi baèng 2 chi sau, duøng 2 chi
tröôùc
ñeå caàm naém vaø bieát söû duïng nhöõng
hoøn ñaù, caønh caây…laøm coâng cuï.

1/ Con ngöôøi ñaõ xuaát hieän nhö theá naøo?
- Thôøi gian xuaát hieän: caùch ñaây khoaûng 3 –
4 trieäu naêm.
- Ñaëc ñieåm: hoaøn toaøn ñi ñöùng baèng 2
chaân. Ñoâi tay trôû neân kheùo leùo, coù theå caàm
naém vaø bieát söû duïng nhöõng hoøn ñaù, caønh
caây… laøm coâng cuï.

Ñôøi soáng cuûa Ngöôøi toái coå
nhö theá naøo?
- Soáng theo baày goàm khoaûng vaøi chuïc
ngöôøi. Ban ngaøy hoï haùi löôïm hoa quaû
vaø saên baét thuù ñeå aên; ban ñeâm hoï nguû
trong caùc hang ñoäng…
- Bieát gheø ñeõo ñaù, laøm coâng cuï; bieát
duøng löûa… Cuoäc soáng baáp beânh.

Cuoäc soáng cuûa ngöôøi
nguyeân thuûy

Săn ngùa rõng

1/ Con ngöôøi ñaõ xuaát hieän nhö theá naøo?
- Thôøi gian xuaát hieän: caùch ñaây
khoaûng 3 – 4 trieäu naêm.
- Ñaëc ñieåm: hoaøn toaøn ñi ñöùng baèng 2
chaân. Ñoâi tay trôû neân kheùo leùo, coù theå
caàm naém vaø bieát söû duïng nhöõng hoøn
ñaù, caønh caây… laøm coâng cuï.
- Bieát cheá taïo coâng cuï vaø phaùt minh ra
löûa.

Coâng cuï baèng ñaù

Ngöôøi toái coå bieát söû duïng löûa

2/ Ngöôøi tinh khoân soáng theá naøo?

Ngöôøi tinh khoân xuaát hieän
khi naøo?
Khoaûng 4 vaïn naêm tröôùc

2/ Ngöôøi tinh khoân soáng theá naøo?
- Thôøi gian xuaát hieän: khoaûng 4 vaïn
naêm tröôùc.

CAÂU HOÛI THAÛO LUAÄN
Caâu 1: Xem hình 5/ 9 SGK. Em thaáy
Ngöôøi tinh khoân khaùc Ngöôøi toái coå ôû
nhöõng ñieåm naøo?
Caâu 2: Vì sao Ngöôøi toái coå daàn trôû thaønh
Ngöôøi tinh khoân?

Ngêi tèi cæ vµ Ngêi tinh kh«n

Caâu 2: Vì sao Ngöôøi toái coå daàn trôû thaønh
Ngöôøi tinh khoân?
- Do quaù trình lao ñoäng, bieát cheá taïo ra
coâng cuï. Ñaàu tieân laø baèng ñaù, sau laø baèng
ñoàng, laøm ñoâi tay hoaøn thieän hôn.
- Bieát duøng löûa naáu chín thöùc aên, töø aên thòt
soáng thaønh thòt chín, meàm khoâng phaûi nhai
laâu laøm xöông haøm nhoû laïi. Thöùc aên chín
nuoâi döôõng laøm boä naõo phaùt trieån.

- Do chung soáng, ñoaøn keát vôùi ...
Kieåm tra baøi cuõ
Caâu 1:Ngöôøi xöa ñaõ tính thôøi gian
nhö theá naøo?
Caâu 2: Theá giôùi coù caàn moät thöù lòch
chung hay khoâng?
bài 6 xã hội nguyên thủy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài 6 xã hội nguyên thủy - Người đăng: Linh Đàm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
bài 6 xã hội nguyên thủy 9 10 957