Ktl-icon-tai-lieu

Bài 8: Tổ chức cơ sở đảng và công tác xây dựng đảng

Được đăng lên bởi Quang Chuong Dang
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 2023 lần   |   Lượt tải: 7 lần
BÀI 8
ĐỀ CƯƠNG TỔ CHỨC CƠ SỞ CỦA ĐẢNG VÀ
CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG Ở CƠ SỞ
I. TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG:
* Tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) gồm: Chi bộ và Đảng bộ cơ sở.
- Là tổ chức Đảng nhỏ nhất và có số lượng đông nhất.
- Là vị trí, vai trò là hạt nhân chính trị.
- Cả nước (đến năm 2010):
+ Kết nạp mới: 186.165 đảng viên.
-> nâng tổng số Đảng viên: 3.749.279 đảng viên.
+ Có 56.000 TCCSĐ, trong đó khu vực nông thôn có: 9.100 TCCSĐ, với 1,6
triệu đảng viên đang sinh hoạt.
- Tỉnh Ninh Thuận:
+ 12.838 đảng viên (tăng 785 đảng viên so năm 2010).
+ 462 TCCSĐ (tăng 14 TCCSĐ).
- Huyện (29/2/2012):
+ 1567 đảng viên.
+ Có 51 TCCSĐ, có ...... chi bộ trực thuộc.
- Đại hội XI của Đảng xác định nhiệm vụ: "Tập trung củng cố, nâng cao năng
lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ, tạo chuyển biến rõ rệt về chất lượng hoạt
động của các loại hình cơ sở đảng, nhất là tổ chức Đảng trong các đơn vị sự nghiệp
và doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế".
1. Quy định của Điều lệ Đảng về thành lập các tổ chức cơ sở Đảng:
* Nêu và phân tích tính thống nhất, cơ cấu tổ chức chặt chẽ của hệ thống
TCCSĐ từ Trung ương đến cơ sở. Cụ thể:
- Đảng cộng sản Việt nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là
đội tiên phong của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam, đại biểu trung
thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc.
- Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh,
xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ
nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản.
- Đảng phải được tổ chức theo một hệ thống chặt chẽ, thống nhất từ Trung ương
đến cơ sở. Cụ thể: thôn: có chi bộ, xã: Đảng bộ, huyện...., tỉnh....
- Đảng phải gắn bó, liên hệ chặt chẽ với quần chúng; ở đâu có quần chúng, ở đó
cần sự lãnh đạo của Đảng. Mọi tầng lớp nhân dân, ai cũng đều sinh sống, lao động sản
xuất, công tác, học tập ở một đơn vị cơ sở nhất định trong hệ thống tổ chức xã hội.
Vì vậy, tổ chức đảng phải được thành lập, tổ chức tại các đơn vị cơ sở.
Có từ ba đảng viên chính thức trở lên, lập tổ chức cơ sở Đảng; nếu chưa đủ ba
đảng viên chính thức thì, cấp ủy cấp trên trực tiếp giới thiệu đảng viên sinh hoạt ở tổ

chức cơ sở Đảng thích hợp.
* Nêu những quy định trong Điều lệ Đảng về TCCSĐ. Cụ thể:
Điều 21, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam được thông qua tại Đại hội XI của
Đảng quy định:
- Tổ chức cơ sơ đảng dưới ba mươi đảng viên, lập chi bộ cơ sở, có các tổ đảng
trực thuộc.
- Tổ chức cơ sở đảng có từ ba mươi đảng viên tr...
BÀI 8
ĐỀ CƯƠNG TỔ CHỨC CƠ SỞ CỦA ĐẢNG VÀ
CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG Ở CƠ SỞ
I. TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG:
* Tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) gồm: Chi bộ và Đảng bộ cơ sở.
- Là tổ chức Đảng nhỏ nhất và có số lượng đông nhất.
- Là vị trí, vai trò là hạt nhân chính trị.
- Cả nước (đến năm 2010):
+ Kết nạp mới: 186.165 đảng viên.
-> nâng tổng số Đảng viên: 3.749.279 đảng viên.
+ 56.000 TCCSĐ, trong đó khu vực nông thôn có: 9.100 TCCSĐ, với 1,6
triệu đảng viên đang sinh hoạt.
- Tỉnh Ninh Thuận:
+ 12.838 đảng viên (tăng 785 đảng viên so năm 2010).
+ 462 TCCSĐ (tăng 14 TCCSĐ).
- Huyện (29/2/2012):
+ 1567 đảng viên.
+ Có 51 TCCSĐ, có ...... chi bộ trực thuộc.
- Đại hội XI của Đảng xác định nhiệm vụ: "Tập trung củng cố, nâng cao năng
lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ, tạo chuyển biến rõ rệt v chất lượng hoạt
động của các loại hình sở đảng, nhất tổ chức Đảng trong các đơn vị sự nghiệp
và doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế".
1. Quy định của Điều lệ Đảng về thành lập các tổ chức cơ sở Đảng:
* Nêu phân tích tính thống nhất, cấu tổ chức chặt chẽ của hệ thống
TCCSĐ từ Trung ương đến cơ sở. Cụ thể:
- Đảng cộng sản Việt nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là
đội tiên phong của nhân dân lao động của cả dân tộc Việt Nam, đại biểu trung
thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc.
- Mục đích của Đảng y dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh,
xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ
nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản.
- Đảng phải được tổ chức theo một hệ thống chặt chẽ, thống nhất từ Trung ương
đến cơ sở. Cụ thể: thôn: có chi bộ, xã: Đảng bộ, huyện...., tỉnh....
- Đảng phải gắn bó, liên hệ chặt chẽ với quần chúng; đâu quần chúng, đó
cần sự lãnh đạo của Đảng. Mọi tầng lớp nhân dân, ai cũng đều sinh sống, lao động sản
xuất, công tác, học tập ở một đơn vị cơ sở nhất định trong hệ thống tổ chức xã hội.
Vì vậy, tổ chức đảng phải được thành lập, tổ chức tại các đơn vị cơ sở.
t ba đảng viên chính thức trở lên, lập tổ chức s Đảng; nếu chưa đủ ba
đảng viên chính thức thì, cấp ủy cấp trên trực tiếp giới thiệu đảng viên sinh hoạt tổ
Bài 8: Tổ chức cơ sở đảng và công tác xây dựng đảng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài 8: Tổ chức cơ sở đảng và công tác xây dựng đảng - Người đăng: Quang Chuong Dang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài 8: Tổ chức cơ sở đảng và công tác xây dựng đảng 9 10 966