Ktl-icon-tai-lieu

Bài dự thi tìm hiểu hiến pháp nước CHXH CN Việt Nam

Được đăng lên bởi phuongdt9x
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 577 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHÒNG GIÁO DỤC &ĐT THANH OAI
TRƯỜNG TH CAO DƯƠNG
NGƯỜI DỰ THI: Nguyễn Thị Tuyền
CHỨC VỤ: Giáo viên
BÀI DỰ THI CUỘC THI VIẾT
“TÌM HIỂU HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM”

Câu 1. Từ năm 1945 khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
(nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đến nay, nước ta có mấy
bản Hiến pháp? Các bản Hiến pháp đó được Quốc hội thông qua vào ngày,
tháng, năm nào?
Trả lời:
Từ năm 1945 khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đến nay, nước ta có 05 bản Hiến
pháp.
- Hiến pháp 1946 là bản hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ
Cộng hòa được Quốc hội thông qua vào ngày 9 tháng 11 năm 1946
- Hiến pháp năm 1959 được Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
thông qua vào ngày 31/12/1959.
- Hiến pháp năm 1980 được Quốc hội khoá VI, tại kỳ họp thứ 7 ngày 1812-1980, đã nhất trí thông qua Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt
Nam năm 1980.
- Hiến pháp năm 1992 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa
việt nam thông qua ngày 15/4/1992, được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ
nghĩa Việt Nam sửa đổi, bỏ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992 vào ngày
25/12/2001.
- Hiến pháp pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm
2013 là bản Hiến pháp của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam được
Quốc hội Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua vào ngày vào sáng ngày
28 tháng 11 năm 2013.
Câu 2. Bản Hiến pháp mới được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 28/11/2013 (Hiến pháp năm 2013) có hiệu
lực từ ngày, tháng, năm nào? So với Hiến pháp năm 1992 (được sửa đổi, bổ
sung năm 2001) có bao nhiêu điều được giữ nguyên? Có bao nhiêu điều được
sửa đổi, bổ sung? Điều sửa đổi, bổ sung nào bạn tâm đắc nhất? Vì sao?
Trả lời:
- Bản Hiến pháp mới được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam thông qua ngày 28/11/2013 (Hiến pháp năm 2013) có hiệu lực từ ngày 01
tháng 01 năm 2014.
1

- So với Hiến pháp năm 1992 (được sửa đổi, bổ sung năm 2001) có 07 điều
được giữ nguyên, sửa đổi 101 điều, bổ sung 12 điều.
- Điều sửa đổi, bổ sung nào bạn tâm đắc nhất? Vì sao?

……

Câu 3. Điều 2 Hiến pháp năm 2013 khẳng định “Nước Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước
thuộc về Nhân dân…”. Bạn hãy nêu và phân tích ngắn gọn các quy định của
Hiến pháp năm 2013 về những cách thức để Nhân dân thực hiện quyền lực
nhà nước.
Trả lời:
Hiến pháp năm 2013 khẳng định “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam do Nhân dân làm chủ; ...
PHÒNG GIÁO DỤC &ĐT THANH OAI
TRƯỜNG TH CAO DƯƠNG
NGƯỜI DỰ THI: Nguyễn Thị Tuyền
CHỨC VỤ: Giáo viên
BÀI DỰ THI CUỘC THI VIẾT
TÌM HIU HIN PHÁP NƯC CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Câu 1. Từ năm 1945 khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
(nay nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam) đến nay, nước ta mấy
bản Hiến pháp? Các bản Hiến pháp đó được Quốc hội thông qua vào ngày,
tháng, năm nào?
Trả lời:
Từ năm 1945 khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay
nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam) đến nay, nước ta 05 bản Hiến
pháp.
- Hiến pháp 1946 bản hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ
Cộng hòa được Quốc hội thông qua vào ngày 9 tháng 11 năm 1946
- Hiến pháp năm 1959 được Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
thông qua vào ngày 31/12/1959.
- Hiến pháp năm 1980 được Quốc hội khoá VI, tại kỳ họp thứ 7 ngày 18-
12-1980, đã nhất trí thông qua Hiến pháp nước Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt
Nam năm 1980.
- Hiến pháp năm 1992 được Quốc hội nước cộng hòa hội chủ nghĩa
việt nam thông qua ngày 15/4/1992, được Quốc hội nước Cộng hoà hội chủ
nghĩa Việt Nam sửa đổi, bỏ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992 vào ngày
25/12/2001.
- Hiến pháp pháp nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam năm
2013 bản Hiến pháp của nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam được
Quốc hội Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua vào ngày vào sáng ngày
28 tháng 11 năm 2013.
Câu 2. Bản Hiến pháp mới được Quốc hội nước Cộng hòa hội chủ
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 28/11/2013 (Hiến pháp năm 2013) hiệu
lực từ ngày, tháng, năm nào? So với Hiến pháp năm 1992 (được sửa đổi, bổ
sung năm 2001) có bao nhiêu điều được giữ nguyên? Có bao nhiêu điều được
sửa đổi, bổ sung? Điều sửa đổi, bổ sung nào bạn tâm đắc nhất? Vì sao?
Trả lời:
- Bản Hiến pháp mới được Quốc hội nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt
Nam thông qua ngày 28/11/2013 (Hiến pháp năm 2013) hiệu lực t ngày 01
tháng 01 năm 2014.
1
Bài dự thi tìm hiểu hiến pháp nước CHXH CN Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài dự thi tìm hiểu hiến pháp nước CHXH CN Việt Nam - Người đăng: phuongdt9x
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài dự thi tìm hiểu hiến pháp nước CHXH CN Việt Nam 9 10 680