Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Chính trị học trong quản lý công

Được đăng lên bởi dangquanghamail-gmail-com
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 3530 lần   |   Lượt tải: 16 lần
HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH
****************************************

TẬP BÀI GIẢNG
MÔN CHÍNH TRỊ TRONG QUẢN LÝ CÔNG
(Chương trình Thạc sỹ Quản lý Công)
TS. Nguyễn Thị Thu Hà

MÔN HỌC
CHÍNH TRỊ TRONG QUẢN LÝ CÔNG
( 30 TIẾT)
1. Chương trình đào tạo Trình độ Thạc sỹ, chuyên ngành Quản lý công
2. Tổng số tín chỉ: 02
3. Số giờ tín chỉ: 30 tiết
4. Số tiết giờ lý thuyết: 20 tiết
5. Số tiết thảo luận:10 tiết
6. Mô tả môn học: Môn học Chính trị trong Quản lý công nghiên cứu, làm rõ vai
trò, vị trí của chính trị trong quản lý công, mối quan hệ giữa yếu tố chính trị với
quản lý công, với những vấn đề mang tính lý luận như: khái niệm chính trị, khái
niệm hệ thống chính trị; các yếu tố trong hệ thống chính trị, mối quan hệ, sự tác
động qua lại giữa các yếu tố như quyền lực chính trị, văn hóa chính trị, quyết
sách chính trị…với quản lý công; nghiên cứu so sánh mối quan hệ giữa yếu tố
chính trị với nền hành chính nhà nước của một số nước…
7. Mục tiêu môn học: Môn học Chính trị trong Quản lý công có mục tiêu là giúp
học viên hiểu được những vấn đề cơ bản của đời sống chính trị trong mối liên hệ
với quản lý công, sự tác động qua lại giữa hai yếu tố này. Cần tránh cách nhìn
phiến diện khi muốn tách quản lý công ra khỏi những tác động của chính trị, nhất
là trong bối cảnh hiện nay ở Việt Nam. Bản thân những yếu tố như văn hóa
chính trị, quyền lực chính trị, các quyết sách chính trị của Đảng…có tác động rất
lớn đến nền hành chính nhà nước, thậm chí, đó còn là những yếu tố quyết định

đến sự phát triển của nền hành chính nhà nước.
8. Nội dung môn hoc:
CHƯƠNG I: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
MÔN HỌC CHÍNH TRỊ TRONG QUẢN LÝ CÔNG (3 TIẾT)
Lý thuyết: 2 tiết
Thảo luận: 1 tiết
I.ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
1. Khái niệm Chính trị
Chính trị là một lĩnh vực của đời sống xã hội, xuất hiện cùng với sự phân chia xã
hội thành giai cấp.
Đã có nhiều nhà tư tưởng lỗi lạc nghiên cứu những khía cạnh khác nhau của
lĩnh vực chính trị:
- Platon:Chính trị là nghệ thuật cung đình liên kết trực tiếp các chuẩn mực của
người anh hùng với sự thông minh, sự liên kết cuộc sống của họ được thực hiện
bằng sự thống nhất và tinh thần hữu ái.
- Giới học giả tư sản:Chính trị là một “nhà hát”, trong đó có vở diễn, nghệ sĩ,
khán giả, sự bài trí sân khấu...Trong nhà hát đó, mỗi người dù vô tình hay hữu ý
đều đóng một vai trò nhất định. Nhưng sự tồn tại của nhà hát lại không phụ
thuộc vào cá nhân ấy. Trong “nhà hát chính trị” ấy, mặc dù có đạo diễn nhưng lại
có nhiều ng...
HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH
****************************************
TẬP BÀI GIẢNG
MÔN CHÍNH TRỊ TRONG QUẢN LÝ CÔNG
(Chương trình Thạc sỹ Quản lý Công)
TS. Nguyễn Thị Thu Hà
MÔN HỌC
CHÍNH TRỊ TRONG QUẢN LÝ CÔNG
( 30 TIẾT)
1. Chương trình đào tạo Trình độ Thạc sỹ, chuyên ngành Quản lý công
2. Tổng số tín chỉ: 02
3. Số giờ tín chỉ: 30 tiết
4. Số tiết giờ lý thuyết: 20 tiết
5. Số tiết thảo luận:10 tiết
6. Mô tả môn học: Môn học Chính trị trong Quản lý công nghiên cứu, làm rõ vai
trò, vị trí của chính trị trong quản lý công, mối quan hệ giữa yếu tố chính trị với
quản lý công, với những vấn đề mang tính lý luận như: khái niệm chính trị, khái
niệm hệ thống chính trị; các yếu tố trong hệ thống chính trị, mối quan hệ, sự tác
động qua lại giữa các yếu tố như quyền lực chính trị, văn hóa chính trị, quyết
sách chính trị…với quản lý công; nghiên cứu so sánh mối quan hệ giữa yếu tố
chính trị với nền hành chính nhà nước của một số nước…
7. Mục tiêu môn học: Môn học Chính trị trong Quản lý công có mục tiêu là giúp
học viên hiểu được những vấn đề cơ bản của đời sống chính trị trong mối liên hệ
với quản lý công, sự tác động qua lại giữa hai yếu tố này. Cần tránh cách nhìn
phiến diện khi muốn tách quản lý công ra khỏi những tác động của chính trị, nhất
là trong bối cảnh hiện nay ở Việt Nam. Bản thân những yếu tố như văn hóa
chính trị, quyền lực chính trị, các quyết sách chính trị của Đảng…có tác động rất
lớn đến nền hành chính nhà nước, thậm chí, đó còn là những yếu tố quyết định
Bài giảng Chính trị học trong quản lý công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Chính trị học trong quản lý công - Người đăng: dangquanghamail-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Bài giảng Chính trị học trong quản lý công 9 10 644