Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng : Công tác Dân Vận xây dựng nông thôn mới

Được đăng lên bởi Cương Tran
Số trang: 82 trang   |   Lượt xem: 1081 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HỒ CHÍ MINH SỐNG MÃI TRONG
SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA

1

Chuyên đề:

NÔNG THÔN MỚI

Công tác vận động quần chúng
nhân dân thực hiện chương
trình xây dựng nông thôn mới

2

MỞ ĐẦU
Ngày 5/8/2008, BCHTw Đảng đã ban hành NQ số 26NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn . NQ đã
xác định “ Giải quyết các vấn đề nông nghiệp, nông dân
, nông thôn là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và
toàn thể xã hội” ; trong đó” Phát huy sức mạnh của các
đoàn thể chính trị- xã hội ở nông thôn nhất là Hội Nông
Dân ; tạo cơ chế và điều kiện thuận lợi cho Hội Nông
dân Việt Nam trong việc trực tiếp thực hiện một số
chương trình, dự án phục vụ sản xuất và nâng cao đời
sống cho nông dân, hương dẫn các hình thức kinh tế
tập thể trong nông nghiệp”

+ “Các vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn
phải được giải quyết đồng bộ, gắn với quá trình
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước…Trong
mối quan hệ mật thiết giữa nông nghiệp, nông dân,
nông thôn, nông dân là chủ thể của quá trình phát
triển”
+ “ Tăng cường cường sự lãnh đạo của Đảng, quản
lý của Nhà nước, phát huy sức mạnh của các đoàn
thể chính trị - xã hội ở nông thôn, nhất là Hội Nông
dân”

Thực

hiện nghị quyết BCH Trung ương số 26-NQ/TW, ngày
4/6/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định phê
duyệt “Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông
thôn mới giai đoan 2010 - 2020”

Đây

là một quyết tâm chính trị to lớn của Đảng, Nhà nước ta,
nhằm thực hiện mục tiêu đưa nước ta trở thành nước Công
nghiệp hiện đại vào năm 2020. Chương trình có phạm vi thực
hiện trên địa bàn nông thôn toàn quốc, là trách nhiệm của cả
hệ thống chính trị và huy động sự tham gia của các tầng lớp
nhân dân, các thành phần kinh tế và tranh thủ hợp tác, giúp
đỡ của các tổ chức quốc tế.

Không ít người cho rằng xây dựng Nông thôn mới
chủ yếu là dựa vào nguồn đầu tư của ngân sách Nhà
nước.



Mặt

khác lại có người cho rằng nếu chỉ dựa vào dân
thì chương trình khó có tính khả thi.
Do vậy, việc nghiên cứu, làm rõ những quan điểm,
giải pháp, nhất là quan điểm dựa vào dân, huy động
sự tham gia của cộng đồng dân cư nông thôn như thế
nào và việc hướng dẫn, tổ chức tốt công tác Dân vận,
vận động quần chúng trong thực hiện chương trình xây
dựng Nông thôn mới là một yêu cầu hết sức quan trọng
mà cán bộ dân vận phải nghiên cứu hướng dẫn và chỉ
đạo thực hiện.



3

Với yêu cầu đó, tôi xin trình bày và cùng với
các đồng chí trao đổi về chuyên đề này, với các nội dung
chủ yếu
sau:
1. Tổng quan về tình hình nông thôn nước ta

hiện nay.
2. Ý nghĩa của việc x...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng : Công tác Dân Vận xây dựng nông thôn mới - Người đăng: Cương Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
82 Vietnamese
Bài giảng : Công tác Dân Vận xây dựng nông thôn mới 9 10 786