Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng lớp cấp ủy: Công tác vận động nhân dân của chi bô, đảng bộ cơ sở

Được đăng lên bởi nguyenxuanthuy579
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 177 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI GIẢNG LỚP CẤP ỦY

CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN CỦA
CHI BỘ, ĐẢNG BỘ CƠ SỞ
I. Vị trí, vai trò, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ công tác vận động nhân dân.
1. Vị trí, tầm quan trọng của công tác vận động nhân dân
Về công tác vận động nhân dân (hay còn gọi là Dân vận), Chủ tịch Hồ Chí
Minh đã chỉ rõ: “Dân vận là vận động tất cả lực lượng của mỗi một người dân,
không để sót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân, để thực hành
những công việc nên làm, những công việc Chính phủ, đoàn thể đã giao cho”.
Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác vận động nhân dân, Đảng ta đã
có nhiều nghị quyết, chỉ thị liên quan đến công tác dân vận, về tăng cường mối
quan hệ giữa Đảng với nhân dân, về dân tộc và đại đoàn kết toàn dân tộc, về tôn
giáo, về Mặt trận và các đoàn thể nhân dân. Trong những năm qua, công tác vận
động nhân dân đã từng bước được đổi mới cả về nội dung và phương pháp tiến
hành. Quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia quản lý Nhà nước, quản lý
kinh tế, xã hội từng bước được phát huy. Các chính sách và quy chế bảo đảm
quyền làm chủ của nhân dân, như quy chế dân chủ ở cơ sở, tiếp tục được thực
hiện, tạo ra phong trào cách mạng sâu rộng của nhân dân.
Trong thời kỳ mới, trước những thời cơ và thách thức, đòi hỏi công tác vận
động nhân dân phải có sự phát triển mới, góp phần giữ vững ổn định chính trị,
phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi mục tiêu,
nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đã đề ra.
2. Các quan điểm chỉ đạo trong công tác dân vận
a. Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.
Tư tưởng “lấy dân làm gốc” được Chủ tịch Hồ Chí Minh kế thừa, nâng lên
tầm cao mới, với những nội dung mới. Ngày từ những năm 1949, Người đã chỉ rõ:
Nước ta là một nước dân chủ
Bao nhiêu lợi ích đều vì dân
Bao nhiêu quyền hạn đều của dân
Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân.
Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công việc của dân
Chính quyền từ xã đến Chính phủ Trung ương do dân cử ra.
Đoàn thể từ Trung ương đến xã do dân tổ chức nên.
Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”
Người đã nhiều lần khẳng định “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân
vận khéo thì việc gì cũng thành công.”
b. Động lực thúc đẩy phong trào quần chúng là đáp ứng lợi ích thiết thực
của nhân dân, kết hợp hài hòa các lợi ích, thống nhất lợi ích thiết thực của nhân
dân, kết hợp hài hòa các lợi ích, thống nhất quyền lợi và nghĩa vụ công dân.
Trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa, việc giải...
BÀI GIẢNG LỚP CẤP ỦY
CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN CỦA
CHI BỘ, ĐẢNG BỘ CƠ SỞ
I. V trí, vai trò, quan đim ch đo, nhim vcông tác vn đng nhân dân.
1. Vị trí, tầm quan trọng của công tác vận động nhân dân
Về công tác vận động nhân dân (hay còn gọi Dân vận), Chủ tịch Hồ Chí
Minh đã chỉ rõ: “Dân vận vận động tất cả lực lượng của mỗi một người dân,
không để sót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân, đ thực hành
những công việc nên làm, những công việc Chính phủ, đoàn thể đã giao cho”.
Nhận thức tầm quan trọng của công tác vận động nhân dân, Đảng ta đã
nhiều nghị quyết, chỉ thị liên quan đến công tác dân vận, về tăng cường mối
quan hệ giữa Đảng với nhân dân, về dân tộc và đại đoàn kết toàn dân tộc, về tôn
giáo, về Mặt trận và các đoàn thể nhân dân. Trong những năm qua, công tác vận
động nhân dân đã từng bước được đổi mới cả về nội dung phương pháp tiến
hành. Quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia quản Nhà nước, quản
kinh tế, xã hội từng bước được phát huy. Các chính sách quy chế bảo đảm
quyền làm chủ của nhân dân, như quy chế dân chủ sở, tiếp tục được thực
hiện, tạo ra phong trào cách mạng sâu rộng của nhân dân.
Trong thời kỳ mới, trước những thời thách thức, đòi hỏi công tác vận
động nhân dân phải sự phát triển mới, góp phần giữ vững ổn định chính trị,
phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi mục tiêu,
nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đã đề ra.
2. Các quan điểm chỉ đạo trong công tác dân vận
a. Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.
ởng lấy dân m gốc được Ch tịch Hồ Chí Minh kế thừa, ng n
tầm cao mới, với nhng nội dung mới. Ngày từ những m 1949, Người đã ch:
Nước ta là một nước dân chủ
Bao nhiêu lợi ích đều vì dân
Bao nhiêu quyền hạn đều của dân
Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân.
Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công việc của dân
Chính quyền từ xã đến Chính phủ Trung ương do dân cử ra.
Đoàn thể từ Trung ương đến xã do dân tổ chức nên.
Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”
Người đã nhiều lần khẳng định “Dân vận kém thì việc cũng kém. Dân
vận khéo thì việc gì cũng thành công.”
b. Động lực thúc đẩy phong trào quần chúng đáp ứng lợi ích thiết thực
của nhân dân, kết hợp hài hòa các lợi ích, thống nhất lợi ích thiết thực của nhân
dân, kết hợp hài hòa các lợi ích, thống nhất quyền lợi và nghĩa vụ công dân.
Trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng hội chủ
nghĩa, việc giải quyết lợi ích phải thực hiện theo nguyên tắc: lợi ích nhân, lợi
ích tập hội gắn chặt thống nhất với nhau, trong đó lợi ích nhân
động lực trực tiếp. Kết hợp hài hòa lợi ích trước mắt lợi ích lâu dài, lợi ích
địa phương và lợi ích cả nước.
Bài giảng lớp cấp ủy: Công tác vận động nhân dân của chi bô, đảng bộ cơ sở - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng lớp cấp ủy: Công tác vận động nhân dân của chi bô, đảng bộ cơ sở - Người đăng: nguyenxuanthuy579
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Bài giảng lớp cấp ủy: Công tác vận động nhân dân của chi bô, đảng bộ cơ sở 9 10 598