Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Nhũng nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin

Được đăng lên bởi Nguyễn Quỳnh Hương
Số trang: 77 trang   |   Lượt xem: 461 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài giảng “Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin”

Chương mở đầu
NHẬP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ
NGHĨA MÁC - LÊNIN
Chương mở đầu Nhập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin nhằm giải quyết ba vấn đề thông lệ của một môn học trước khi đi vào các
nội dung cụ thể, đó là: Học cái gì? (đối tượng của môn học); học để làm gì? (mục
đích của môn học); và, cần phải học thế nào để đạt được mục đích đó? (những yêu
cầu về mặt phương pháp của môn học).
Chương này mở đầu bằng việc trình bày khái lược các nội dung trọng
tâm và quá trình hình thành, phát triển của chủ nghĩa Mác - Lênin nhằm tạo ra
cái nhìn tổng quát về đối tượng và phạm vi của môn học.
Mục đích của môn học này được xác lập trên cơ sở vị trí của nó trong cấu tạo khung
chương trình thống nhất của 3 môn học Lý luận chính trị dùng cho đối tượng
sinh viên không chuyên sâu các chuyên ngành: Triết học, Kinh tế chính trị học và
Chủ nghĩa xã hội khoa học.
Yêu cầu của môn học này đề cập những nguyên tắc cơ bản cần phải thực
hiện khi triển khai dạy và học, làm cơ sở chung cho việc xác lập phương pháp,
quy trình cụ thể trong hoạt động dạy và học sao cho có thể đạt được mục đích của
môn học này.
I. KHÁI LƯỢC VỀ CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN
1. Chủ nghĩa Mác - Lênin và ba bộ phận lý luận cấu thành
a) Chủ nghĩa Mác - Lênin
Chủ nghĩa Mác - Lênin “là hệ thống quan điểm và học thuyết” khoa học của C.Mác,
Ph.Ăngghen và sự phát triển của V.I.Lênin; là sự kế thừa và phát triển những giá trị
của lịch sử tư tưởng nhân loại, trên cơ sở thực tiễn của thời đại; là khoa học về sự
nghiệp giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng nhân dân lao động và giải phóng con
người; là thế giới quan và phương pháp luận phổ biến của nhận thức khoa học.
b) Ba bộ phận lý luận cơ bản cấu thành chủ nghĩa Mác - Lênin
Chủ nghĩa Mác - Lênin bao gồm hệ thống tri thức phong phú về nhiều lĩnh vực,
nhưng trong đó có ba bộ phận lý luận quan trọng nhất là: triết học, kinh tế chính trị
1
Phạm Thị Hằng – GV Khoa khoa học cơ bản, Trường ĐH Công Nghệ Đồng Nai

Bài giảng “Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin”
học và chủ nghĩa xã hội khoa học.
Triết học Mác - Lênin có đối tượng nghiên cứu là những quy luật chung nhất của tự
nhiên, xã hội và tư duy. Triết học dù theo trường phái nào, thì cũng đều là thế giới
quan và nhân sinh quan mang tính giai cấp. Triết học Mác - Lênin là thế giới quan,
nhân sinh quan của giai cấp công nhân hiện đại, đại biểu cho toàn thể nhân dân lao
động trong thời đại ngày nay.
Kinh tế chính trị học Mác - Lênin...
Bài giảng “Nhng nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin”
Phạm Thị Hằng – GV Khoa khoa học cơ bản, Trường ĐH Công Nghệ Đồng Nai
1
Chương m đầu
NHP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BN CA CH
NGHĨA MÁC - LÊNIN
Chương m đầu Nhập môn nhng nguyên bản của ch nghĩa Mác -
Lênin nhằm giải quyết ba vấn đ thông l của một môn học trước khi đi vào các
nội dung c thể, đó là: Học cái gì? (đối tượng ca môn học); học để làm gì? (mc
đích của môn học); và, cần phải học thế nào để đạt được mục đích đó? (nhng yêu
cầu về mặt phương pháp của môn hc).
Chương này m đầu bằng việc trình bày khái lược các nội dung trọng
tâm và quá trình hình thành, phát triển của ch nghĩa Mác - Lênin nhm tạo ra
cái nhìn tổng quát về đối tượng phạm vi của môn học.
Mục đích của môn học này được xác lập trên cơ s vtrí củatrong cấu tạo khung
chương trình thống nhất của 3 môn học luận chính trdùng cho đối tượng
sinh viên không chuyên sâu các chuyên nnh: Triết học, Kinh tế chính trhọc và
Chủ nghĩa xã hi khoa học.
Yêu cầu của môn học này đề cập nhng nguyên tắc bản cần phải thc
hiện khi triển khai dạy và học, làm s chung cho vic xác lập phương pháp,
quy trình c th trong hoạt động dạy và học sao cho thể đạt được mc đích ca
môn học này.
I. KHÁI LƯỢC V CH NGHĨA MÁC - LÊNIN
1. Chnghĩa Mác - Lênin và ba bộ phận lý luận cấu thành
a) Ch nghĩa Mác - Lênin
Ch nghĩa Mác - Lênin “là h thống quan điểm học thuyết” khoa học của C.Mác,
Ph.Ăngghen s phát triển của V.I.Lênin; là s kế tha phát triển nhng giá tr
của lch s tư tưởng nhân loi, trên s thc tiễn của thi đại; khoa học v s
nghiệp giải phóng giai cấp sản, giải phóng nhân dân lao động và giải phóng con
ngưi; thế giới quan và phương pháp luận phổ biến của nhận thc khoa học.
b) Ba bộ phận lý luận cơ bản cấu thành chnghĩa Mác - Lênin
Ch nghĩa Mác - Lênin bao gồm h thống tri thc phong phú về nhiều lĩnh vc,
nhưng trong đó ba b phận luận quan trọng nhất là: triết học, kinh tế chính tr
Bài giảng Nhũng nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Nhũng nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin - Người đăng: Nguyễn Quỳnh Hương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
77 Vietnamese
Bài giảng Nhũng nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 9 10 518