Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Những NLCB của CN Mác Lênin: Chương 2 TS. Nguyễn Văn Ngọc

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1062 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG II

PHÉP BiỆN CHỨNG DUY VẬT
Người biên soạn: TS Nguyễn Văn Ngọc

Chương 2 bao gồm các phần sau
I/ PHÉP BiỆN CHỨNG VÀ PHÉP BiỆN CHỨNG
DUY VẬT
II/ CÁC NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA PHÉP BiỆN
CHỨNG DUY VẬT
III/ CÁC CẶP PHẠM TRÙ CƠ BẢN CỦA PHÉP
BiỆN CHỨNG DUY VẬT
IV/ CÁC QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA PHÉP BiỆN
CHỨNG DUY VẬT
V/ LÝ LUẬN NHẬN THỨC DUY VẬT BiỆN
CHỨNG

I/ PHÉP BiỆN CHỨNG VÀ
PHÉP BiỆN CHỨNG DUY VẬT
1/ Phép biện chứng và các hình
thức cơ bản của phép biện
chứng
a/ Khái niệm biện chứng và
phép biện chứng
+ Biện chứng là gì?
- Theo nghĩa xưa thì biện
chứng là nghệ thuật tranh luận
nhằm tìm ra chân lý bằng cách
phát hiện các mâu thuẫn trong
lập luận của đối phương.

Theo Triết
học Mác, khái
niệm biện chứng
dùng
để
chỉ
những mối liên
hệ, tương tác,
chuyển hoá và
vận động, phát
triển theo quy luật
của các sự vật,
hiện tượng trong
tự nhiên, xã hội
và tư duy.

BiỆN CHỨNG TRONG ĐÔNG Y

+ Phép biện chứng
là gì?
Là
học
thuyết
nghiên cứu, khái quát
biện chứng của thế giới
thành hệ thống những
nguyên lý, quy luật khoa
học nhằm xây dựng hệ
thống các nguyên tắc
phương pháp luận của
nhận thức và thực tiễn.

Có quy luật gì không ?

b/ Các hình thức cơ bản
của phép biện chứng.
+ Có ba hình thức
– ba trình độ phát triển:
- Phép biện chứng
sơ khai thời cổ đại.
- Phép biện chứng
duy tâm cổ điển Đức.
- Phép biện chứng
hiện đại – PBC DV của
chủ nghĩa Mác - Lênin.

Heraclit

HÊGHEN

+ Vai trò của phép
biện chứng trong
nhận thức và cải
tạo thế giới:
- Giúp chúng
ta nhận thức, vận
dụng đúng các
nguyên lý, quy luật
của thế giới trong
quá trình hoạt động
thực tiễn.

2/ PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT LÀ GÌ ?

“ Phép biện chứng…là môn
khoa học về những quy luật
phổ biến của sự vận động và
sự phát triển của tự nhiên,
của xã hội loài người và của
tư duy”.
PH. ĂNGGHEN

Những đặc trưng
cơ bản và vai trò của
phép biện chứng duy
vật
Hai đặc trưng cơ
bản của phép biện
chứng duy vật.
+ Đây là phép biện
chứng được xác lập
trên nền tảng của thế
giới quan duy vật khoa
học.

Hêraclít (520 - 460 trước CN)
HÊ GHEN

+ Đây là phép biện
chứng có sự thống nhất
giữa nội dung thế giới
quan (duy vật biện
chứng ) và phương
pháp luận ( biện chứng
duy vật ) do đó nó
không dừng lại ở sự
giải thích thế giới mà
còn là công cụ để nhận
thức thế giới và cải tạo
thế giới.

Phép biện chứng
duy vật giữ vai trò là một
nội dung đặc biệt quan
trọng trong thế giới quan
và phương pháp luận triết
học của chủ nghĩa Mác –
Lênin, tạo nên tính khoa
học và cách mạng của
chủ nghĩa Mác – Lênin,
đồng thời nó cũng là thế
giới quan và ...
CHƯƠNG II
PHÉP BiỆN CHỨNG DUY VẬT
Người biên soạn: TS Nguyễn Văn Ngọc
Bài giảng Những NLCB của CN Mác Lênin: Chương 2 TS. Nguyễn Văn Ngọc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Những NLCB của CN Mác Lênin: Chương 2 TS. Nguyễn Văn Ngọc - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Bài giảng Những NLCB của CN Mác Lênin: Chương 2 TS. Nguyễn Văn Ngọc 9 10 346