Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Những NLCB của CN Mác Lênin: Chương 3 Ths. Vương Thanh Tú

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 562 lần   |   Lượt tải: 0 lần
* Sản xuất là hoạt động có ý thức của CN, nhằm cải biến các vật phẩm
tự nhiên, để đáp ứng nhu cầu tồn tại và phát triển của con người, xã hội.
- Sản xuất là cơ sở của sự tồn tại và phát triển xã hội.
- Sản xuất XH bao gồm: + SX vật chất. + SX tinh thần. + SX ra bản thân con người.

Muốn sinh tồn, con người phải tiến hành sản xuất vật chất tuy nhiên
có sự khác nhau rất lớn về cách thức hái lượm và đánh bắt thời ở thời
nguyên thủy và phương thức công nghiệp ở thời hiện đại

* Vai trò của SXVC: + SXVC là nền tảng vật chất của toàn bộ đời sống XH
(KT,CT,VH,XH...).+ SXVC giữ vai trò quyết định sự vận động, phát
triển của XH. Bởi vì:
Thứ nhất: là cơ sở quyết định sự sinh tồn và phát triển của CN.
 Thứ hai: SXVC là cơ sở nảy sinh, biến đổi và phát triển của toàn bộ các
quan hệ XH. Mác: “thực chất của SX là cải biến tự nhiên, do đó phải liên kết, trước
hết là liên kết kinh tế, quan hệ kinh tế”

* Vai trò của phương thức sản xuất:
- PTSX quyết định trình độ phát triển của nền SXVC (kỹ thuật, công nghệ, tổ
chức kinh tế...)
- PTSX quyết định sự vận động, phát triển của nền sản xuất vật chất.
- PTSX quyết định sự vận động, trình độ phát triển của đời sống xã hội.

* LLSX là toàn bộ các nhân tố vật chất, kỹ thuật của quá trình SX, tồn tại
trong MQH biện chứng với nhau tạo thành sức mạnh thực tiễn để cải tạo TGKQ.

Các yếu tố tạo thành LLSX: Tư liệu sản xuất (đối tượng Lđ, công cụ Lđ, Tư liệu
phụ trợ....) và Người lao động (Sức lao động vật chất và tinh thần của họ). Các yếu
tố đó được kết hợp với nhau trong quá trinh SX.

* QHSX là tổng thể MQH kinh tế giữa người với người trong quá trình sản xuất
(SX và TSX XH)

Các lớp quan hệ tạo thành QHSX bao gồm: QHSH các TLSX; QH
tổ chức-quản lý QTSX; QH phân phối kết quả QTSX. Trong các
điều kiện LS khác nhau, có sự biến đổi rất lớn về chủ thể của các
quan hệ SX.
Với trinh độ LLSX thủ công, quy mô không lớn, NS lao động thấp,
tất yếu tồn tại các loại hinh SH nhỏ, với cung cách quản lý theo hinh
thức kinh tế hộ gia đinh và phân phối chủ yếu là hiện vật, trực tiếp, tự
cấp tự túc.

- Đây là mối quan hệ thống nhất biện chứng, trong đó LLSX quyết định QHSX
và QHSX tác động trở lại LLSX.
- Lực lượng SX là nội dung vật chất của quá trình sản xuất. Quan hệ sản xuất là
“hình thức xã hội” của quá trình đó.
- Quan hệ SX phải phụ thuộc vào thực trạng phát triển của LLSX trong mỗi giai
đoạn lịch sử xác định.
- LLSX và QHSX thống nhất có bao hàm khả năng chuyển hoá thành các mặt đối
lập và phát sinh mâu thuẫn.
- LLSX và QHSX mâu thuẫn ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Những NLCB của CN Mác Lênin: Chương 3 Ths. Vương Thanh Tú - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Bài giảng Những NLCB của CN Mác Lênin: Chương 3 Ths. Vương Thanh Tú 9 10 456