Ktl-icon-tai-lieu

BÀI GIẢNG QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Được đăng lên bởi tran-nam
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1968 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch­¬ng 4: Tæ chøc hµnh chÝnh
nhµ n­íc ë §Þa ph­¬ng

I- §Þa ph­¬ng vµ hµnh chÝnh ®Þa
ph­¬ng
II- Tæ chøc hµnh chÝnh ®Þa ph­
¬ng
III- Héi ®ång
IV- C¸c c¬ quan chÊp hµnh t¹i ®Þa
ph­¬ng

I- §Þa ph­¬ng vµ
hµnh chÝnh ®Þa ph­¬ng
1- §Þa ph­¬ng
2- Hµnh chÝnh ®Þa ph­¬ng

1- §Þa ph­¬ng
 Ng«n ng÷: ®Þa ph­¬ng lµ mét vïng(ph­¬ng) ®Êt
 §Þa

ph­¬ng dïng ®Ó chØ mét ph¹m trï kh«ng
gian l·nh thæ g¾n víi nh÷ng ®Æc ®iÓm vÒ lÞch
sö, KT, XH, ®Þa lý, phong tôc tËp qu¸n…
 §Þa ph­¬ng dïng ®Ó chØ nh÷ng nh÷ng nÐt
®Æc tr­ng riªng cña nh÷ng chñ ®Ò, ®èi t­îng
 QLNN: ®Þa ph­¬ng dïng ®Ó chØ mét vïng
l·nh thæ riªng cña quèc gia, kh«ng cã tÝnh
chÊt toµn quèc*

2- Hµnh chÝnh ®Þa ph­¬ng
 Sù h×nh thµnh c¸c thùc thÓ ®Þa ph­¬ng-NN
 ChÕ ®é CSNT lµ h×nh th¸i KT-XH ®Çu tiªn
 ThÞ téc - tÕ bµo ®Çu tiªn & lµ c¬ së cña x · héi CSNT
 §Ó tæ chøc & ®iÒu hµnh x· héi thÞ téc(h×nh thøc tù qu¶n

®Çu tiªn cña con ng­êi trªn mét vïng l·nh thæ) ®· cÇn
®Õn quyÒn lùc vµ hÖ thèng qu¶n lý: H§TT; Tï tr­ëng
 => bµo téc => bé l¹c => liªn minh c¸c bé l¹c
 XH thÞ téc-bé l¹c kh«ng biÕt ®Õn Nhµ n­íc
 Ph©n c«ng lao ®éng => KT ph¸t triÓn => s¶n phÈm
t¨ng => ph¸t sinh kh¶ n¨ng chiÕm ®o¹t cña c¶i

2- Hµnh chÝnh ®Þa ph­¬ng
 Sù h×nh thµnh c¸c thùc thÓ ®Þa ph­¬ng-NN
 quyÒn lùc c«ng céng cña thÞ téc & hÖ thèng QL kh«ng

cßn thÝch hîp => ph¶i cã tæ chøc míi ®Ó ®iÒu hµnh &
QL x· héi(dËp t¾t xung ®ét lîi Ých, gi÷ trËt tù)=> NN
NhËn xÐt: Sù h×nh thµnh Nhµ n­íc tõ ®Þa ph­¬ng l ·nh
thæ lµ mét trong nh÷ng ®Æc tr­ng chung cña mäi QG
 Sù h×nh thµnh §P mang tÝnh tù nhiªn(viÖc h×nh thµnh
tæ chøc c«ng ®ång §P ®Ó ch¨m lo c«ng viÖc chung)
 C¸c tæ chøc §P ra ®êi thÊp=>cao lµ nÒn t¶ng cho viÖc
h×nh thµnh NN ë §P ®Ó thùc hiÖn chøc n¨ng QLHC

2- Hµnh chÝnh ®Þa ph­¬ng
 Hµnh chÝnh ®Þa ph­¬ng(QLNN ë §P)
 HC§P

dïng ®Ó chØ ho¹t ®éng QL chung trªn ®Þa bµn
l·nh thæ §P(h×nh thµnh tõ thÊp=> cao; tù ph¸t trong
céng ®ång=> cã tæ chøc; luËt lÖ §P=> PL cña NN
 HC§P ®­îc hiÓu gãc ®é:
1-HC§P lµ ng­êi §P tù lo liÖu c«ng vÞªc cña m×nh
2-HC§P lµ mét d¹ng tæ chøc cña NN t¹i ®Þa ph­¬ng vµ
lµ bé phËn cÊu thµnh cña hÖ thèng NN thèng nhÊt
=> HC§P lµ sù kÕt hîp thùc thi c¶ Ho¹t ®éng QLNN vµ
ho¹t ®éng qu¶n lý c¸c vÊn ®Ò cña §P

II- Tæ chøc hµnh chÝnh ®Þa ph­¬ng
 T¹i

sao l¹i h×nh thµnh tæ chøc hµnh chÝnh
nhµ n­íc trung ­¬ng vµ tæ chøc hµnh chÝnh
nhµ n­íc ë ®Þa ph­¬ng?

1-HÖ thèng tæ chøc hµnh chÝnh ®Þa
ph­¬ng
2-Tæ chøc chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng
theo tõng cÊp hµnh chÝnh

1-HÖ thèng TCHC ®Þa ph­¬ng
 Tæ chøc hµnh chÝnh ®Þa ph­¬ng ®­îc hiÓu:

Dïng ®Ó ch...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI GIẢNG QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC - Người đăng: tran-nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
BÀI GIẢNG QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 9 10 821