Ktl-icon-tai-lieu

BÀI GIẢNG QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Được đăng lên bởi tran-nam
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 2185 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ch¬ng 5:
Ch¬ng 5:
ThiÕt kÕ tæ chøc c¸c
ThiÕt kÕ tæ chøc c¸c
c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc
c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc
1- Kh¸i niÖm vÒ thiÕt kÕ tæ chøc
1- Kh¸i niÖm vÒ thiÕt kÕ tæ chøc
2- Quan ®iÓm thiÕt kÕ tæ chøc
2- Quan ®iÓm thiÕt kÕ tæ chøc
3- C¬ së lý luËn cña thiÕt kÕ tæ chøc
3- C¬ së lý luËn cña thiÕt kÕ tæ chøc
4- C¸c ph$¬ng ph¸p thiÕt kÕ tæ chøc
4- C¸c ph$¬ng ph¸p thiÕt kÕ tæ chøc
5- C¸c h×nh thøc thiÕt kÕ tæ chøc
5- C¸c h×nh thøc thiÕt kÕ tæ chøc
6- §Þnh biªn
6- §Þnh biªn
BÀI GIẢNG QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI GIẢNG QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC - Người đăng: tran-nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
BÀI GIẢNG QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 9 10 819