Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Xã hội học đại cương: Chương 1 Phần II

Được đăng lên bởi hoshi-hana-93
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 630 lần   |   Lượt tải: 0 lần
XÃ HỘI HỌC ĐẠI
CƯƠNG (tt)

Các vấn đề cần nắm
1. Sự ra đời của xã hội học
2. Các nhà xã hội học tiền phong
3. Những khuynh hướng, cấp độ, lý thuyết
trong nghiên cứu xã hội học
4. Các lĩnh vực trong nghiên cứu xã hội học

Slide 2

IV/Sự ra đời của xã hội học
Tiền đề kinh tế
-xã hội

Tiền đề về
Tiền đề chính trị,
khoa học
văn hóa, tư tưởng và phương pháp luận

Sự ra đời
của Xã hội học
Slide 3

IV/ Các tiền đề dẫn đến sự ra đời của
xã hội học:
1/ Tiền đề về kinh tế-xã hội:

Cuộc cách mạng
công nghiệp

Slide 4

Một máy hơi nước ở Madrid. Sự phát triển máy hơi nước khởi
mào cho cuộc cách mạng công nghiệp Anh, Slide 5

6

1. Cuộc cách mạng công nghiệp
Cuộc cách mạng công nghiệp đã tác động như
thế nào đến xã hội Châu Âu?
o Vai trò tôn giáo bị suy giảm.
o Cơ cấu gia đình bị thay đổi
o Giá trị văn hóa truyền thống thay đổi
o Các vấn đề xã hội nảy sinh: giao thông, cơ sở hạ
tầng, nhà ở, nước sạch, môi trường ô nhiễm,
bệnh dịch, các vấn nạn xã hội.
Slide 7

2. Tại sao vấn đề tư tưởng, văn hóa, chính trị lại
ảnh hưởng đến sự ra đời của xã hội học
1. Tại sao lại sinh ra
cuộc cách mạng tư
sản Pháp (1789)?
-

Cấu trúc của xã hội
phong kiến Châu
Âu.
Hạn chế tự do, hạn
chế khoa học
Hạn chế sự phát
triển của giai cấp tư
sản, CNTB

Phá ngục Bastille ngày
14/7/1789
Slide 8

3/ Tiền đề về khoa học và
phương pháp luận:
1. Tiền đề về khoa học xã hội
2. Tiền đề về khoa học tự nhiên
3. Tiền đề về phương pháp luận
-

Xã hội học ra đời trong bối cảnh có sự xuất hiện
của nhiều khoa học khác?
Mang tính kế thừa?

Slide 9

V. Các nhà XHH tiên phong

Slide 10

AUGUSTE COMTE
(1798-1857)
Slide 11

HERBERT SPENCER
(1820 -1903)

Slide 12

KARL MARX
(1818 – 1883)

Slide 13

MAX WEBER (1864-1920)

Slide 14

E.Durkheim
(1859 –1917)

Slide 15

VI. Các khuynh hướng, cấp độ,
lý thuyết trong nc XHH

Slide 16

VI.2. Các cấp độ:

 Vi mô (micro sociology )
Trung mô (middle level)
Vĩ mô (macro sociology)

Slide 17

VI.3 Các mô hình lý thuyết
3.1. Lý thuyết tương tác biểu tượng
– Cấp độ nghiên cứu: vi mô
– Người tiên phong: Max Weber

 Nội dung: Xã hội được tạo thành từ sự tương tác vô số các
cá nhân, hành động của con người đều mang những ý nghĩa.
 Hành động của con người không những phụ thuộc mà thay
đổi với những ý nghĩa biểu trưng.
 Nghiên cứu con người dưới góc nhìn động cơ cá nhân
Slide 18

VI.3 Các mô hình lý thuyết
3.1. Lý thuyết tương tác biểu tượng
– Những vấn đề đặt ra trong nghiên cứu xã hội dưới góc
nhìn của lý thuyết tương tác biểu tượng?
 Đâu là những tác nhân ch...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Xã hội học đại cương: Chương 1 Phần II - Người đăng: hoshi-hana-93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Bài giảng Xã hội học đại cương: Chương 1 Phần II 9 10 416