Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập mẫu Xã Hội Học

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 7323 lần   |   Lượt tải: 1 lần
13. HỌC PHẦN XÃ HỘI
HỌC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ.
Báo cáo chính trị Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ IX của
Đảng Cộng sản Việt Nam có
ghi :“Cùng với đẩy mạnh phát triển
kinh tế, Đảng ta chủ trương giải
quyết tốt các vấn đề xã hội, coi
đây là một hướng chiến lược thể
hiện bản chất ưu việt của chế độ
ta”.
Bằng vốn kiến thức xã hội
học và kinh nghiệm thực tiễn,
đồng chí hãy làm rõ cơ sở khoa
học của luận điểm trên đây.
BÀI LÀM
Ngày nay, khả năng, trình độ
tăng trưởng, phát triển kinh tế là
điều kiện quyết định sự tồn tại của
một quốc gia trong xu hướng phát
triển chung của thế giới. Xu thế
khách quan này bắt nguồn từ quy
luật chung cho tất cả các quốc gia
muốn thoát khỏi nghèo nàn và lạc
hậu đều đặt cho mình mục tiêu
phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao,
lâu dài và bền vững. Song, cần
phải xác định tăng trưởng, phát
triển kinh tế là một quá trình trong
dài hạn, có những nội dung khác
nhau nên mỗi quốc gia cần chọn
cho mình nội dung, hướng phát
triển phù hợp với yêu cầu, điều
kiện và phù hợp xu hướng quốc
tế. Trong đó, mục tiêu phát Triển
Bền Vững ngày càng trở thành
trung tâm của sự phát triển trong
mọi lĩnh vực khi xã hôi bước vào
thế kỉ 21. Đối với một nước theo
chế độ XHCN như nước ta thì mục
tiêu đó còn hết sức quan trọng và
để đảm bảo mục tiêu đó, Văn kiện
Đại hội Đảng lần thứ IX đã nêu rõ
“Cùng với đẩy mạnh phát triển
kinh tế, Đảng ta chủ trương giải
quyết tốt các vấn đề XH, coi đây là
một hướng chiến lược thể hiện
bản chất ưu việt của chế độ ta”.
Giải quyết các vấn đề XH ở đây
được hiểu như giải quyết những
vấn đề do đời sống KT-XH đặt ra
nhằm phát triển toàn diện con
người và các mối quan hệ con
người giữa các nhóm trong XH,
tạo động lực cho XH phát triển
trong sự bền vững. Giải quyết các
vấn đề XH không chỉ dừng lại ở
khẩu hiệu hành động chung chung
mà phải là một hệ thống các chính
sách XH do nhà nước và các tổ
chức XH đặt ra.

CSXH là một hệ thống những
quan điểm, chủ trương, phương
hướng, biện pháp của nhà nước
và các tổ chức chính trị - XH khác
được thể chế hoá để giải quyết
những vấn đề XH nhằm bảo đảm
sự an toàn và phát triển XH.
CSXH là chính sách đối với
con người, tìm cách tác động vào
các hệ thống quan hệ XH (quan hệ
các giai cấp, các tầng lớp XH,
quan hệ các nhóm XH khác nhau)
tác động vào hoàn cảnh sống của
con người và của các nhóm XH,
(bao gồm điều kiện lao động và
điều kiện sinh hoạt) nhằm điều
chỉnh các quan hệ XH, bảo đảm
và thiết lập được công bằng XH
trong điều kiện XH nhất định.
Con người là nguồn lực quan
trọng nhất, là vốn quý nhất của
m...
13. HỌC PHẦN HỘI
HỌC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ.
Báo cáo chính trị Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ IX của
Đảng Cộng sản Việt Nam
ghi :“Cùng với đẩy mạnh phát triển
kinh tế, Đảng ta chủ trương giải
quyết tốt các vấn đ hội, coi
đây một hướng chiến lược thể
hiện bản chất ưu việt của chế đ
ta”.
Bằng vốn kiến thức hội
học kinh nghiệm thực tiễn,
đồng chí hãy làm cơ sở khoa
học của luận điểm trên đây.
BÀI LÀM
Ngày nay, khả năng, trình độ
tăng trưởng, phát triển kinh tế
điều kiện quyết định sự tồn tại của
một quốc gia trong xu hướng phát
triển chung của thế giới. Xu thế
khách quan này bắt nguồn từ quy
luật chung cho tất cả các quốc gia
muốn thoát khỏi nghèo nàn lạc
hậu đều đặt cho mình mục tiêu
phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao,
lâu dài bền vững. Song, cần
phải xác định tăng trưởng, phát
triển kinh tế một quá trình trong
dài hạn, những nội dung khác
nhau nên mỗi quốc gia cần chọn
cho mình nội dung, hướng phát
triển p hợp với yêu cầu, điều
kiện phù hợp xu hướng quốc
tế. Trong đó, mục tiêu phát Triển
Bền Vững ngày càng trở thành
trung tâm của sự phát triển trong
mọi lĩnh vực khi hôi bước vào
thế kỉ 21. Đối với một nước theo
chế độ XHCN như nước ta thì mục
tiêu đó còn hết sức quan trọng
để đảm bảo mục tiêu đó, Văn kiện
Đại hội Đảng lần thứ IX đã nêu
“Cùng với đẩy mạnh phát triển
kinh tế, Đảng ta chủ trương giải
quyết tốt các vấn đề XH, coi đây là
một hướng chiến ợc th hiện
bản chất ưu việt của chế độ ta”.
Giải quyết các vấn đề XH đây
được hiểu như giải quyết những
vấn đ do đời sống KT-XH đặt ra
nhằm phát triển toàn diện con
người các mối quan h con
người giữa các nhóm trong XH,
tạo động lực cho XH phát triển
trong sự bền vững. Giải quyết các
vấn đề XH không chỉ dừng lại
khẩu hiệu hành động chung chung
phải là một hệ thống các chính
sách XH do nhà nước các t
chức XH đặt ra.
CSXH là một hệ thống những
quan điểm, chủ trương, phương
hướng, biện pháp của nhà nước
các tổ chức chính trị - XH khác
được thể chế hoá để giải quyết
những vấn đXH nhằm bảo đảm
sự an toàn và phát triển XH.
CSXH chính sách đối với
con người, tìm cách tác động vào
các hệ thống quan hệ XH (quan hệ
các giai cấp, các tầng lớp XH,
quan hệ các nhóm XH khác nhau)
tác động vào hoàn cảnh sống của
con người của các nhóm XH,
(bao gồm điều kiện lao động
điều kiện sinh hoạt) nhằm điều
chỉnh các quan hệ XH, bảo đảm
thiết lập được công bằng XH
trong điều kiện XH nhất định.
Con người là nguồn lực quan
trọng nhất, vốn quý nhất của
mỗi quốc gia. Hiện nay, nước ta
đang tiến hành công cuộc CNH-
HĐH đất nước nhằm biến một
nước chậm phát triển thành một
quốc gia phát triển, nhân tố con
người nguồn lực quan trọng
nhất trong 4 nguồn lực của sự
phát triển (vốn, tài nguyên, con
người vị trí địa lý). Kinh nghiệm
thế giới 2 thập kỷ qua đã cho thấy
sự nghiệp CNH phát triển kinh
tế của một quốc gia nếu không
gắn liền với mục tiêu phát triển
con người sẽ dẫn đến những thảm
họa về XH môi trường. Phát
triển con người vừa động lực
của s phát triển KT-XH vừa là
điều kiện thực hiện CNH; đồng
thời cũng mục tiêu của sự phát
triển KT-XH, của công nghiệp hóa.
Để phát triển con người toàn diện,
một trong những công cụ, biện
pháp n nước áp dụng
thực hiện hàng loạt các CSXH.
Thật vậy, chúng ta th
thấy rằng CSXH chính sách đối
với con người, phát huy mọi
tiềm năng, nguồn lực con người
trong việc n định phát triển
XH, ảnh hưởng to lớn đến sự
phát triển của XH. Nhiệm vụ của
CSXH căn cứ trên các yếu tố
KT-XH để đề ra thực thi biện
pháp, các giải pháp làm cho con
người, cho nhân dân lao động có
điều kiện sống ngày càng tốt hơn
về cả vật chất lẫn tinh thần. Các
CSXH được xây dựng dựa trên
nhu cầu hợp lành mạnh của
con người cả về vật chất lẫn tinh
thần, dựa trên những dự báo
khuynh hướng phát triển của con
người, của nền kinh tế XH để khơi
dậy tính tích cực, kích thích KT-XH
phát triển, góp phần điều tiết
quan hệ XH nhằm bảo đảm
thiết lập XH công bằng, văn minh,
để con người chăm lo làm việc tốt
cho mình cho XH. Với ý nghĩa
đó, CSXH thật sự một nhân tố
ảnh hưởng thúc đẩy sự phát triển
của XH.
CSXH còn quan trọng bởi
ảnh hưởng của đến mọi mặt
của hoạt động XH trước hết
ảnh hưởng đến cấu XH. Hiện
nay bất kỳ một quốc gia nào cũng
cấu XH phức tạp với nhiều
nhóm XH vthế, vai trò, lợi ích
giữa các nhóm XH đôi khi mâu
thuẫn nhau. Sự tác động nhiều
mặt của kinh tế cũng làm nảy sinh
các “vấn đề XH”, cơ cấu XH không
còn phù hợp đặt ra nhiều vấn
đề mà đòi hỏi mọi người phải quan
tâm giải quyết. Đ đảm bảo XH
phát triển trong s ổn định nhất
thiết phải CSXH hợp và giải
quyết thỏa đáng các mối quan hệ
XH trên nhiều khía cạnh và lĩnh
vực khác nhau như: quan hệ giữa
các giai cấp, tầng lớp XH, quan hệ
giữa các dân tộc trong cấu XH
– dân tộc đến hiện tượng diễn tiến
XH: sự xuất hiện, phát triển hay sự
suy thoái của mỗi nhóm, tầng lớp
người trong XH, sự mất cân đối về
phân bổ dân cư, sự biến chuyển
về vai trò, vị trí của con người,
nhóm cũng như các quan hgiữa
các giai tầng, sự vận động và biến
đổi của các loại hình nghề nghiệp,
với vấn đề lao động việc làm
của nguồn lao động... Chính
vậy, CSXH có ảnh hưởng trực tiếp
như một công cụ để khắc phục
những phân hóa, mâu thuẫn
khác biệt XH, để điều tiết các quan
hệ XH nhằm phát huy khả năng
của toàn XH vào những mục tiêu
chung. Nói cách khác, khi XH
“vấn đề XH” nảy sinh, tức là
cấu XH của XH đó không còn phù
hợp để thúc đẩy XH phát triển, khi
đó, cần phải điều chỉnh vào các
phân hệ của cơ cấu XH bằng cách
dùng các CSXH tác động vào đ
cho XH được công bằng, tạo môi
trường tích cực cho XH phát triển
từ đó hướng tới hình thành
cấu XH mới phù hợp, tối ưu, đảm
bảo cho XH tồn tạị và phát triển
trong sự ổn định .
Một CSXH hợp ảnh
hưởng tích cực đến sự phát triển
XH phải luôn luôn p hợp với
điều kiện kinh tế của quốc gia vào
thời điểm đó, đảm bảo sự thống
nhất giữa các sở XH với chính
sách kinh tế tạo điều kiện đthực
hiện tốt việc kết hợp giữa tăng
trưởng kinh tế với tiến bộ XH. Đề
ra CSXH phải căn cứ vào trình độ
phát triển của kinh tế lúc bấy giờ,
không nên quá cao tất nhiên
không được quá thấp để tính
khả thi cao
CSXH còn vai trò quan
trọng bởi nó luôn hướng tới sự
công bằng XH, do đó tạo tính tích
cực, năng động XH, làm cho XH
phát triển bền vững. Tâm lý chung
của XH không sợ thiếu chỉ sợ
không công bằng. Nhưng công
bằng không nghĩa là cào bằng
phải hiểu sự chênh lệch
hợp lý: ai cống hiến nhiều, hy sinh
nhiều thì phải được hưởng lợi ích
nhiều hơn. vậy, công bằng
đây sự cân đối mặt bằng giữa
các chính sách, là giải quyết
CSXH sao cho vấn đề lợi ích giữa
các đối tượng thể chênh
lệch nhưng XH chấp nhận được.
Nếu không có CSXH phù hợp, giải
quyết đúng đắn vấn đề mấu chốt
này, th sẽ làm triệt tiêu các
động lực XH, dẫn tới sự trì trệ
khủng hoảng XH. Bài học kinh
nghiệm qua việc áp dụng một
chính sách cào bằng chung chung
trong thời bao cấp trước đây
nước ta dẫn đến tình trạng khủng
hỏang kinh tế trầm trọng cho thấy
rõ điều đó
Trong những năm qua, trên
sở chủ nghĩa Mác-Lênin
kinh nghiệm các nước, quan điểm
của Đảng ta về CSXH tập trung
vào một số điểm được xác định rõ
trong các văn kiện đại hội đảng,
đặc biệt là văn kiện Nghị quyết đại
hội Đảng lần IX. Đó là tăng cường
kinh tế phải gắn liền với tiến bộ
công bằng XH ngay trong từng
bước trong suốt quá trình phát
triển XH (văn nghệ kiện Đại hội
VIII, tr 113). Đó mục tiêu của
CSXH thống nhất với mục tiêu
phát triển kinh tế đều nhằm phát
huy sức mạnh nhân tố con người
và vì con người, bên cạnh việc tập
trung phát triển kinh tế đồng thời
phải quan tâm giải quyết các vần
đề XH. coi đây hướng chiến
lược thể hiện bản chất tốt đẹp của
chế đ ta. Thực hiện nhiều hình
thức phân phối, lấy phân phối theo
kết quả lao động hiệu quả kinh
tế là chủ yếu, phân phối dực trên
mức đóng góp khác nhau kết
quả sản xuất kinh doanh phân
phối thông qua phúc lợi XH đi đôi
với chính sách đều tiết hợp lý, bảo
hộ quyền lao động. Khuyến kích
làm giàu hợp pháp đi đôi với tích
cực xoá đói giảm nghèo, thu hẹp
dần khoản cách về trình độ phát
triển, về mức sống giữa các vùng,
các dân tộc tầng lớp dân cư.
Các vấn đCSXH đều giải quyết
theo tinh thần XH hoá. Nhà nước
giữ vai trò nồng cốt, đồng thời
động viên mỗi người dân, các
doanh nghiệp, các tổ chức trong
XH, các nhân tổ chức nước
ngoài cùng tham gia giải quyết
những vấn đề XH.
CSXH lấy con người, các
nhóm người trong cộng đồng làm
đối tượng tác động để hoàn thiện
phát triển con người, lấy con
người làm trung tâm, coi yếu t
con người vừa mục đích vừa
động lực của quá trình xây dựng
phát triển XH mới.
CSXH mục tiêu bản
hiệu quả XH, góp phần ổn định,
phát triển tiến bộ XH, đảm bảo
cho mọi người được sống trong
tình thân ái, bình đẳng và công
bằng… Do vậy CSXH mang tính
XH, tính nhân nhân văn nhân
đạo sâu sắc. Mọi CSXH đều phải
hướng vào sự công bằng XH.
trở thành công cụ sắc bén của
Nhà nước để điều chỉnh các quan
hệ XH, xây dựng chuẩn mực XH
định hướng giá trị XH mới,
hướng vào cái thiện, cái tốt, đẩy
lùi và hạn chế cái ác, cái xấu trong
XH.
CSXH của Nhà nước tạo
ra những điều kiện và cơ hội thuận
lợi để mọi người phát triển hòa
nhập vào cộng đồng, tuy vậy trong
XH không ít người rơi vào hoàn
cảnh và điều kiện bất lợi, do đó họ
thiếu điều kiện vào hội để
phát triển. Do vậy CSXH còn thể
hiện trách nhiệm XH cao, hướng
vào trợ giúp, tạo điều kiện cho mọi
người vươn lên hòa nhập vào
cộng đồng, tạo nên một lưới an
toàn XH. CSXH bao giờ cũng
quan tâm đến số phận của những
con người cụ thể, quan tâm đến
những nhân sống trong những
điều kiện thiệt thòi, khó khăn so
với mặt bằng chung của XH lúc
bấy giờ. Tạo điều kiện cho những
nhân đó phát huy những khả
năng vốn của mình vươn lên
hoà nhập với XH.
Tùy theo tiêu chí, ta có các
loại chính sách XH khác nhau.
+ Xét ở tính phổ biến (gọi là chính
sách XH phổ biến), có: chính sách
dân số, chính sách lao động
việc làm, chính sách bảo đảm XH
(BHXH, cứu trợ XH, ưu đãi XH),
chính sách phòng chống tội phạm
và tệ nạn XH.
+ Xét theo giai cấp, tầng lớp
XH (chính sách XH với các giai
tầng XH), có: CSXH đối với giai
cấp công nhân; CSXH đối với giai
cấp nông dân; CSXH đối với tầng
lớp trí thức và sinh viên; CSXH đối
với tầng lớp chủ doanh nghiệp
nhân …
+ Xét theo giới đồng bào
(CSXH đối với các giới đồng bào),
các chính sách đối với thanh
niên, phụ nữ gia đình, các dân
tộc thiểu số, tôn giáo, người Việt
Nam định cư ở nước ngoài ….
+ Theo đối tượng, tính chất
phạm vi các CSXH được
tính đến, được lồng ghép, được
xây dựng trong khi hoạch định
thực hiện chính sách KT: CSXH
bản, chung cho mọi đối tượng
trong cộng đồng (chính sách giáo
dục, y tế, bảo hiểm …); CSXH cấp
bách để tập trung giải quyết một
số vấn đề XH gay cấn (chính sách
việc làm, xóa đói giảm nghèo …);
CSXH cho một số đối tượng đặc
biệt (người già cô đơn, tàn tật ….).
Đối tượng cụ thể của chính
sách hội các tầng lớp nhân
dân trong hội như: công nhân,
nông dân, thợ thủ công, sinh viên
trí thức, nhà doanh nghiệp, trẻ em,
người gìa, thành niên, phụ nữ, các
dân tộc, các tôn giáo, người Việt
Nam định cư ở nước ngoài, những
bậc lão thành cách mạng, thương
binh, liệt sĩ, những mẹ Việt
Nam anh hùng…. Đó những
nhóm, những thành viên rơi vào
tình cảnh của vấn đề xã hội như bị
tai nạn, thất nghiệp, nghèo đói, bất
bình đẳng về kinh tế, chính trị, chịu
nhiều bất công, thiệt thòi, rủi ro...
Mục tiêu của CSXH nhằm
đạt tới sự công bằng an toàn, tạo
điều kiện phát triển con người một
cách toàn diện. Để làm được điều
đó, CSXH một số nhiệm vụ
bản là: Một là, tái tạo tiềm năng
1
Bài tập mẫu Xã Hội Học - Trang 2
Bài tập mẫu Xã Hội Học - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài tập mẫu Xã Hội Học 9 10 757