Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập triết

Được đăng lên bởi tangtuchien1995
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 776 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DẠNG 1 có 3 yếu tố đề bài có thể đưa ra là:
+ Năng suất lao động
+ Cường độ lao động
+ Thời gian lao động
- 3 câu hỏi mà bài tập yêu cầu giải đáp:
+ Tổng sản phẩm (tổng sp).
+ Giá trị một đơn vị hàng hóa (GT 1 ĐVHH)
+ Tổng giá trị sản phẩm (Tổng GTSP)
Ta bắt đầu xác định ảnh hưởng của 3 yếu tố đã cho của đầu bài tới 3 yếu tố trong câu hỏi của đề:
+ Tổng Sp tỉ lệ thuận với năng suất LĐ, thời gian LĐ, Cường độ LĐ.
+ Tổng gí trị HH tỉ lệ thuận với Cường độ LĐ, thời gian LĐ( năng suất LĐ không ảnh hưởng)
+ Giá trị một đơn vị HH tỉ lệ nghịch với năng suất LĐ.
Bắt đầu giải bài toán dạng này như sau:
- Đọc đề bài xong xác định ngay xem đề bài hỏi về cái gì?
- Nếu đề bài hỏi về tổng sp hoặc giá trị HH thì rất dơn giản, ta làm như sau:
+ Ta thấy tổng sp và tổng giá trị HH đều tỉ lệ thuận với các yếu tố trên trừ năng suất LĐ không làm ảnh hưởng tới tổng giá trị
hàng hóa. Do đó nếu phần đề bài tăn hay giảm bao nhiêu thì cho kết quả tăng hay giảm bấy nhiêu. Trường hợp có từ 2 yếu tố
ảnh hưởng tới kết quả thì ta nhân 2 yếu tố ảnh hưởng cho nhau sẽ ra đáp án.
Ví dụ bài số 1: Ngành A tăng năng suất lao động 20%, thời gian lao động giảm 10%. Hỏi tổng sản phẩm thay đổi thế nào?
GIẢI: Ta có năng suất lao động tăng 20% tức là đạt 120%=1.2 Thời gian lao động giảm 10% tức là 90% =0.9
Ta có 1.2 x 0.9 = 1.08 (Tức là 108% vậy là đã tăng lên 8%)
Vậy kết quả là tổng sản phẩm tăng 8%.
Đáp số: tăng 14%
* Nếu đề bài hỏi giá trị 1 đv hàng hóa ta giải như sau:
Ta biết giá trị 1 đv HH chỉ chịu ảnh hưởng của năng suất lao động nên nếu đề bài có nói tới sự tăng giảm của cường độ LĐ,
và thời gian LĐ thì ta không quan tâm mà chỉ quan tâm xem đề bài có cho năng suất LĐ hay không thôi. nếu đề bài không cho
năng suât LĐ thay đổi thì đáp án luôn là GT 1 đv HH không thay đổi.
Nếu đề cho năng suất LĐ thay đổi ta tính như sau:
Ví dụ bài số 2: Trong một ngành sản xuất nếu năng suất LĐ tăng 20%, cường độ LĐ tăng 10%, thì giá trị 1 đv HH sẽ thế nào?
GIẢI: Cường độ LĐ tăng 10% không ảnh hưởng tới giá trị 1 đv HH nên ta bỏ qua không tính.
Năng suất LĐ tăng 20% tức là năng suất đạt 120% và bằng 1,2. ta lấy nghịch đảo của năng suất bằng 1/1.2 = 0.83 tức 83%.
Vậy giảm 7% (điều này phù hợp với nhận định ở trên là năng suất lao động tỉ lệ nghịch với GT1đvHH).
DẠNG 2: Giá trị HH trên thị trường gần với nhóm nào nhất?
- Dạng này thì không cần tính toán chỉ cần biết một điều duy nhất: Giá trị HH trên thị trường sẽ gần với nhóm nào sản xuất đại
bộ phận HH đó cho thị trường tức là nhóm nào sản xuất nhiều hàng nhấ...
DNG 1 có 3 yếu tố đề bài có thể đưa ra là:
+ Năng suất lao động
+ Cường độ lao động
+ Thời gian lao động
- 3 câu hi mà bài tp yêu cu giải đáp:
+ Tng sn phm (tng sp).
+ Giá trmột đơn vị hàng hóa (GT 1 ĐVHH)
+ Tng giá tr sn phm (Tng GTSP)
Ta bắt đầu xác định ảnh hưởng ca 3 yếu tố đã cho của đầu bài ti 3 yếu ttrong câu hi của đề:
+ Tng Sp tlthun với năng suất LĐ, thời gian LĐ, Cường độ LĐ.
+ Tng gí trHH tlthun với Cường độ LĐ, thời gian LĐ( năng suất LĐ không ảnh hưởng)
+ Giá trmột đơn vị HH tlnghch với năng suất LĐ.
Bắt đầu gii bài toán dạng này như sau:
- Đọc đề bài xong xác định ngay xem đề bài hi vcái gì?
- Nếu đề bài hi vtng sp hoc giá trHH thì rất dơn giản, ta làm như sau:
+ Ta thy tng sp và tng giá trị HH đều tlthun vi các yếu ttrên trừ năng suất LĐ không làm ảnh hưng ti tng giá tr
hàng hóa. Do đó nếu phần đề bài tăn hay giảm bao nhiêu thì cho kết quả tăng hay giảm bấy nhiêu. Trường hp có t2 yếu t
ảnh hưởng ti kết quthì ta nhân 2 yếu tố ảnh hưởng cho nhau sẽ ra đáp án.
Ví dbài s 1: Ngành A tăng năng suất lao động 20%, thời gian lao động gim 10%. Hi tng sn phẩm thay đổi thế nào?
GIẢI: Ta có năng suất lao động tăng 20% tức là đạt 120%=1.2 Thời gian lao động gim 10% tc là 90% =0.9
Ta có 1.2 x 0.9 = 1.08 (Tc là 108% vậy là đã tăng lên 8%)
Vy kết qu là tng sn phẩm tăng 8%.
Đáp số: tăng 14%
* Nếu đề bài hi giá trị 1 đv hàng hóa ta giải như sau:
Ta biết giá trị 1 đv HH chỉ chu ảnh hưởng của năng suất lao động nên nếu đbài có nói ti sự tăng giảm của cường độ LĐ,
và thời gian LĐ thì ta không quan tâm mà chỉ quan tâm xem đề bài có cho năng suất LĐ hay không thôi. nếu đề bài không cho
năng suât LĐ thay đổi thì đáp án luôn là GT 1 đv HH không thay đổi.
Nếu đề cho năng suất LĐ thay đổi ta tính như sau:
Ví dbài s 2: Trong mt ngành sn xut nếu năng suất LĐ tăng 20%, cường độ LĐ tăng 10%, thì giá trị 1 đv HH sẽ thế nào?
GIẢI: Cường độ LĐ tăng 10% không ảnh hưởng ti giá trị 1 đv HH nên ta bỏ qua không tính.
Năng suất LĐ tăng 20% tức là năng suất đạt 120% và bng 1,2. ta ly nghịch đảo của năng suất bng 1/1.2 = 0.83 tc 83%.
Vy giảm 7% (điều này phù hp vi nhận định ở trên là năng suất lao động tlnghch với GT1đvHH).
DNG 2: Giá trHH trên thị trường gn vi nhóm nào nht?
- Dng này thì không cn tính toán chcn biết một điều duy nht: Giá trHH trên thị trường sgn vi nhóm nào sn xuất đại
bphận HH đó cho thị trường tc là nhóm nào sn xut nhiu hàng nht.
Ví dbài 4trang 128 : có 5 nhóm sn xut vi :
- Nhóm 1 SX 1 triu mét với giá 10.000 đ/m
- Nhóm 2 SX 4 triu mét với giá 8.000 đ/m
- Nhóm 3 SX 3 triu mét với giá 13.000 đ/m.
- Nhóm 4 SX 30 triu mét với giá 11.000 đ/m
- Nhóm 5 Sx 5 triu mét với giá 12.000 đ/m
Giá trHH trên thị trường sgn nht vi nhóm nào?
GII: ta thy nhóm 4 SX 30 triu mét với giá 11.000 đ/m. Đây là nhóm SX nhiều vài nht nên giá trthị trường sgn vi giá
ca nhóm 4 tc là giá vi trên thị trường bằng 11.000 đ/m.
Đáp số: nhóm 4.
DNG 3: Sdng các công thc sau:
-Giá trHàng Hóa: W =C + V + M
-Giá trThặng dư: m
- sut giá trthặng dư: m' = m / v . 100% ( chú ý " v " là tư bản khbiến đại biu cho giá tr1 sức lđ )
m = m' . v . 100%
- Nếu TB bóc lt 100% ==> m = v ; 200% ==> m= 2v ; 300% ==> m = 3v.
-Khối lượng GTTD: M = m' . V ( chú ý " V " là tổng tư bn khbiến đại biu cho tng giá trsức lao động )
-Tsut li nhun: P' = ( m / c + v ). 100%
-Svòng chu chuyn: n = CH/ ch
Bài 7: Tổng TB đầu tư cho 1.000 sản phẩm là 20.000$, c/v= 4/1. Nhà TB thu được 6.000$ giá trthặng dư. Tìm tsut giá tr
Bài tập triết - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập triết - Người đăng: tangtuchien1995
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài tập triết 9 10 631