Ktl-icon-tai-lieu

bài tập về nguyên phân lớp 10 hay

Được đăng lên bởi Hồng Thắm
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 242 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH
KIỂM TRA SINH HỌC 10 – 20 phút – HK 2
TRƯỜNG THPT TRƯNG VƯƠNG
Họ và tên : ……………………………………………… Lớp:10…….

PHẦN 1 ( 5,0 điểm): Chọn đáp án đúng nhất, điền vào bảng trả lời:
Câu
Đáp án

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Câu 1:Trình tự các giai đoạn mà tế bào phải trãi qua trong khoảng thời gian giữa 2 lần nguyên phân liên tiếp được gọi là:
A. Quá trình phân bào.
B. Phân chia tế bào.
C. Phân cắt tế bào.
D. Chu kì tế bào.
Câu 2: Ở các sinh vật ............., nguyên phân là cơ chế sinh sản.
A. Sinh sản sinh dưỡng
B. Nhân thực đơn bào
C. Nhân thực đa bào
D. Nhân sơ
Câu 3: Các NST nhân đôi đính với nhau ở tâm động tạo nên 1 NST kép gồm 2 cromatit xảy ra ở
A. Pha S
B. Pha G1
C. Pha G2
D. Pha M
Câu 4: Phân chia .... ở TB động vật và TB thực vật giống nhau. Các TB động vật phân chia ........ bằng cách thắt eo màng tế bào.
A. nhân/ tế bào chất
B. NST/ tế bào chất
C. ADN/ tế bào chất
D. tế bào chất/ nhân
Câu 5: Các NST kép co xoắn cực đại và tập trung thành 1 hàng ở mặt phẳng xích đạo là đặc điểm của kì nào trong quá trình
nguyên phân? A. Kì đầu
B. Kì giữa
C. Kì sau
D. Kì cuối
Câu 6: Trong quá trình bắt cặp tương đồng ở ...... các NST kép trong cặp NST kép tương đồng có thể trao đổi các đoạn cromatit cho
nhau gọi là hiện tượng trao đổi chéo.
A. Kì đầu I
B. Kì giữa I
C. Kì giữa II
D. Kì đầu II
Câu 7: Ý nghĩa của quá trình giảm phân là:
A. Hình thành giao tử có bộ NST n, tạo cơ sở cho quá trình thụ tinh.
C. Giảm bộ NST trong tế bào.
B. Tạo nên nhiều tế bào đơn bội cho cơ thể.
D. Giúp cho cơ thể tạo thế hệ mới.
Câu 8: Nếu ở tinh trùng của một loài sinh vật có số lượng NST là 39 thì tế bào của cơ thể thuộc loài đó có:
A. 68 NST
B. 39 NST
C. 42 NST
D. 78 NST
Câu 9: Sự kiện quan trọng nhất của giảm phân để phân biệt với nguyên phân về mặt di truyền học là:
A. Nhân đôi và phân li NST.
B. Trao đổi chéo cromatit.
C. Dãn xoắn và co xoắn của NST.
D. Kiểu tập trung NST ở kì giữa của giảm phân I.
Câu 10: Câu nào sau đây là không đúng ?
A. Bộ NST lưỡng bội của loài thường là số chẵn.
B. Trong TB sinh dưỡng, bộ NST tồn tại thành từng cặp tương đồng.
C. NST là cấu trúc mang ARN, có khả năng tự nhân đôi.
D. NST nằm trong nhân, là vật chất di truyền ở cấp độ tế bào.

PHẦN 2 ( 2,0 điểm): Hình vẽ sau đây mô tả tế bào cơ thể lưỡng bội đang ở kì nào? của quá trình phân bào nào?
Biết rằng không xảy ra đột biến, các kí hiệu chữ cái là kí hiệu cho các NST?

AA aa
BB bb
DD dd
HÌNH 1

AA
aa
BB
bb
DD
dd

HÌNH 2

PHẦN 3 ( 3,0 điểm): Nguyên phân là hình thức phân chia...

TRƯỜNG THPT TRƯNG VƯƠNG
KIỂM TRA SINH HỌC 10 – 20 phút – HK 2
Họ và tên : ……………………………………………… Lớp:10…….
PHẦN 1 ( 5,0 điểm):Chọn đáp án đúng nhất, điền vào bảng trả lời:
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án
Câu 1Trình tự các giai đoạn mà tế bào phải trãi qua trong khoảng thời gian giữa 2 lần nguyên phân liên tiếp được gọi là:
 !"#$ %!&'()"#$ %!&*)"#$ +)"#$
Câu 2: Ở các sinh vật ............., nguyên phân là cơ chế sinh sản.
',-,'./01 !2&34"#$ !2&3("#$ !,4
Câu 3: Các NST nhân đôi đính với nhau ở tâm động tạo nên 1 NST kép gồm 2 cromatit xảy ra ở
%( %(
5
%(
6
%(7
Câu 4: Phân chia .... ở TB động vật và TB thực vật giống nhau. Các TB động vật phân chia ........ bằng cách thắt eo màng tế bào.
!8)"#$&9 8)"#$&9 8)"#$&9 )"#$&98!
Câu 5: Các NST kép co xoắn cực đại tập trung thành 1 hàng mặt phẳng xích đạo đặc điểm của nào trong quá trình
nguyên phân? :3; :1'<( :,( :&='
Câu 6: Trong quá trình bắt cặp tương đồng ở ...... các NST kép trong cặp NST kép tương đồng có thể trao đổi các đoạn cromatit cho
nhau gọi là hiện tượng trao đổi chéo.
:3; :1'<( :1'<( :3;
Câu 7: Ý nghĩa của quá trình giảm phân là:
A. #1'($>&?"@AB$&4,C&$DE' C. '-F"@$1)"#$
B. B$G'H)"#$34"@'&$&4I D. 'J &$&4IB$)KFL'
Câu 8: Nếu ở tinh trùng của một loài sinh vật có số lượng NST là 39 thì tế bào của cơ thể thuộc loài đó có:
A. MN B. OP C. Q6 D. RN
Câu 9: Sự kiện quan trọng nhất của giảm phân để phân biệt với nguyên phân về mặt di truyền học là:
!3S'T# !U' ($3V'&W$&$F('
XY$*T#&$Y$*&Z( :'I[ 1C+1'<(&Z(1'-F !
Câu 10:Câu nào sau đây là không đúng ?
@U/01"@'&Z(U$#'/\1U#,=&] $1,'./01A"@^B'#_1&` /413^1
U#&9J&F(1aA&?+-b12!3S' cF$1!AU#T[&9.'dHC&9 3@)"#$
PHẦN 2 ( 2,0 điểm): Hình vẽ sau đây tả tế bào th lưỡng bội đang kì nào? của quá trình phân bào nào?
Biết rằng không xảy ra đột biến, các kí hiệu chữ cái là kí hiệu cho các NST?
PHẦN 3 ( 3,0 điểm): Nguyên phân hình thức phân chia của tế bào nào? Hãy điền đúng tên các kỳ của
quá trình phân bào Nguyên phân?

((
""
..
HÌNH 2
HÌNH 1

((

""

..
bài tập về nguyên phân lớp 10 hay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập về nguyên phân lớp 10 hay - Người đăng: Hồng Thắm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
bài tập về nguyên phân lớp 10 hay 9 10 592