Ktl-icon-tai-lieu

Bài thu hoạch lớp cảm tình Đảng

Được đăng lên bởi Hale Nguyễn
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 38447 lần   |   Lượt tải: 98 lần
Họ và tên: Trương Tuấn Hiệp
Bài thu hoạch lớp cảm tình Đảng
Câu 1: Vì sao vấn đề xây dựng động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đáng được
đặt lên hàng đầu và có ý nghĩa quyết định đối với việc phấn đấu trở thành Đảng
viên?
Bài làm
Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chính trị xã hội do đồng chí Nguyễn Ái
Quốc sáng lập và rèn luyện, dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng Việt Nam đã giành
được nhiều thắng lợi vẻ vang. Đảng Cộng sản ViệtNam là đội tiên phong của giai cấp
công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam;
đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân
tộc. Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã
hội công bằng, dân chủ, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công
chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản. Đó là sự nghiệp đầy khó khăn,
gian khổ nhưng vô cùng thiêng liêng và cao cả
Để phấn đấu trở thành Đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam có năm yêu cầu
chính bao gồm: xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn; rèn luyện bản lĩnh chính trị,
phẩm chất đạo đức cách mạng Đảng; nâng cao năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được
giao; gắn bó với tập thể, với nhân dân, tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, công
tác xã hội và tích cực tham gia xây dựng Đảng cơ sở. Theo tôi, quá trình phấn đấu trở
thành đảng viên trước hết phải bắt đầu từ việc xác định động cơ vào Đảng đúng đắn.
Trước hết, đi phân tích ý nghĩa của cụm từ “động cơ vào Đảng”, động cơ là yếu
tố, là cái có tác dụng thúc đẩy người ta suy nghĩ và hành động để đạt được mục đích của
mình. Động cơ để vào Đảng thể hiện ở nguyên nhân dẫn đến nguyện vọng được vào
Đảng hay nói cách khác động cơ để vào Đảng thể hiện ở việc trả lời cho câu hỏi: tại sao
vào Đảng? và vào Đảng để làm gì? Có phải chăng vào Đảng để được thăng quan, tiến
chức để được đứng dưới một người và đứng trên vạn người? vào Đảng để được hưởng
các quyền lợi mà những người không phải là Đảng viên không có được. Có những
người quan niệm rằng vào Đảng để sau này ra trường dễ xin việc làm và có được một vị
Trương Tuấn Hiệp

thế nhất định trong xã hội. Đó là những quan niệm, suy nghĩ sai lầm và lệch lạc của
những người chưa nhận thức một cách thấu đáo về động cơ vào Đảng đúng đắn, đó là
những những người mang nặng chủ nghĩa cá nhân có động cơ vào Đảng không trong
sáng., động cơ của tôi là góp sức xây dựng đất nước, vì nhân dân, vì xã hội không phải
là lối nói theo khuôn mẫu. Bởi theo tôi, đất nước, xã hội có ổn định, ...
Họ và tên: Trương Tuấn Hiệp
Bài thu hoạch lớp cảm tình Đảng
Câu 1: Vì sao vấn đề xây dựng động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đáng được
đặt lên hàng đầu và có ý nghĩa quyết định đối với việc phấn đấu trở thành Đảng
viên?
Bài làm
Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chính trị xã hội do đồng chí Nguyễn Ái
Quốc sáng lập và rèn luyện, dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng Việt Nam đã giành
được nhiều thắng lợi vẻ vang. Đảng Cộng sản ViệtNam là đội tiên phong của giai cấp
công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam;
đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân
tộc. Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã
hội công bằng, dân chủ, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công
chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản. Đó là sự nghiệp đầy khó khăn,
gian khổ nhưng vô cùng thiêng liêng và cao cả
Để phấn đấu trở thành Đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam có năm yêu cầu
chính bao gồm: xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn; rèn luyện bản lĩnh chính trị,
phẩm chất đạo đức cách mạng Đảng; nâng cao năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được
giao; gắn bó với tập thể, với nhân dân, tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, công
tác xã hội và tích cực tham gia xây dựng Đảng cơ sở. Theo tôi, quá trình phấn đấu trở
thành đảng viên trước hết phải bắt đầu từ việc xác định động cơ vào Đảng đúng đắn.
Trước hết, đi phân tích ý nghĩa của cụm từ “động cơ vào Đảng”, động cơ là yếu
tố, là cái có tác dụng thúc đẩy người ta suy nghĩ và hành động để đạt được mục đích của
mình. Động cơ để vào Đảng thể hiện ở nguyên nhân dẫn đến nguyện vọng được vào
Đảng hay nói cách khác động cơ để vào Đảng thể hiện ở việc trả lời cho câu hỏi: tại sao
vào Đảng? và vào Đảng để làm gì? Có phải chăng vào Đảng để được thăng quan, tiến
chức để được đứng dưới một người và đứng trên vạn người? vào Đảng để được hưởng
các quyền lợi mà những người không phải là Đảng viên không có được. Có những
người quan niệm rằng vào Đảng để sau này ra trường dễ xin việc làm và có được một vị
Trương Tuấn Hiệp
Bài thu hoạch lớp cảm tình Đảng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài thu hoạch lớp cảm tình Đảng - Người đăng: Hale Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài thu hoạch lớp cảm tình Đảng 9 10 19