Ktl-icon-tai-lieu

Bài thu hoạch lớp đảng viên mới

Được đăng lên bởi trinhluong13
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1687 lần   |   Lượt tải: 6 lần
BÀI THU HOẠCH LỚP ĐẢNG VIÊN MỚI

Câu hỏi thảo luận:
1- Phân tích, làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng
tạo chủ nghĩa Mác- Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam.
2- Đồng chí phải làm gì để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt
Nam, với nhiệm vụ được giao đồng chí cần thực hiện những nhiệm vụ gì trong công tác
xây dựng Đảng tại đơn vị.

BÀI LÀM

1- Phân tích, làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng
tạo chủ nghĩa Mác- Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam.
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đó là sản phẩm sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử đấu
tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp ở Việt Nam, trong Cương lĩnh xây dựng đất nước
trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội tại Đại hội VII năm 1991 đã chỉ rõ: "Đảng lấy
chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho
hành động..."
Lịch sử đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Hồ Chí
Minh đã thành lập nên Đảng Cộng sản Việt Nam, tại Đại hội VII (tháng 6- 1991) Đảng ta
đã chỉ rõ: "Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư
tưởng, kim chỉ nam cho hành động...", đó là kết luận sâu sắc rút ra từ lịch sử của Đảng ta
và cách mạng Việt Nam từ khi thành lập Đảng.
Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Đảng ta đã vận dụng những nội dung, tư tưởng
Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng của nước ta
Chủ nghĩa Mác- Lênin vẫn còn nguyên giá trị. Khi vận dụng một quan điểm cụ thể của
chủ nghĩa Mác- Lênin phải nắm chắc bối cảnh ra đời, phạm vi nhiệm vụ mà tư tưởng,
nguyên lý đó được xác định không chỉ dựa vào một câu nói, một luận điểm tư tưởng của
C. Mác, Ph. Ăngghen, V. I. Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh để áp đặt vào tình hình thực
tiễn. Những câu nói bài viết của các nhà kinh điển luôn gắn liền với hoàn cảnh thực tiễn
của nó

Khi vận dụng, phải nắm chắc đặc điểm thực tiễn của đất nước, xác định rõ những yêu cầu
và nhiệm vụ thực tiễn đặt ra trong từng giai đoạn và bối cảnh quốc tế.
Phải đẩy mạnh nghiên cứu lý luận , tổng kết thực tiễn, tham khảo có chọn lọc kinh
nghiệm các nước, từ đó khái quát thành những bài học cho cách mạng nước ta trong từng
giai đoạn, từng thời kỳ.
V...
BÀI THU HOẠCH LỚP ĐẢNG VIÊN MỚI

 !"#$%&'(&)*+$*
,"-#*./&%0*,123#4
56)78+9:8*&;'#28&/6<$12
3#&;2&(8=#8>%2?2&(7@*
9A'%6,8B&C4
BÀI LÀM
 !"#$%&'(&)*+$*
,"-#*./&%0*,123#4
6<$123##8D8E$)F$G/H"#C$I8J
#'<&8J##J)123#B-9A'%8J;
DK!*8</"-#9L<,6,<1MMNOO8LPQ6JA
"-#*./&RP#
8<444Q
.C$I8J#'<&8J##J)123#';$%L8,"#
8L)/6<$123#,6,<1MMS*TOOU6#
8LPQ6JA"-#*./&R
P#8<444Q8E $$HV#WC$I"#6#
&*,123#W)64
X$Y!*7L8,*,6#8L&'(?<'
&%0*,"#;#
"-#*./&Z[A/*C4\&'(<!#8+(+"#
"-#*./)HH]Y#8D),&2&(
A/^8E8=9*8C@P'%#&<E<8+"#
4*4_`14M4./"C8+*)8a&77%
043?E]& "#*8+@HR&;%0
"#E
Bài thu hoạch lớp đảng viên mới - Trang 2
Bài thu hoạch lớp đảng viên mới - Người đăng: trinhluong13
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bài thu hoạch lớp đảng viên mới 9 10 216