Ktl-icon-tai-lieu

Bài thu hoạch tư tưởng hồ chí minh

Được đăng lên bởi transjeu
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 640 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§¶ng bé xÝ nghiÖp 185
Chi bé ®éi 8

§¶ng Céng S¶n viÖt nam

B¶n thu ho¹ch
Sau 4 n¨m (2007-2010) thùc hiÖn cuéc vËn ®éng
Häc tËp vµ lµm theo tÊm g¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh
Hä vµ tªn:
BÝ danh:
CÊp bËc:
Chøc vô:
Ngµy vµo §¶ng:
Chøc vô §¶ng:
Sinh ho¹t §¶ng t¹i:
Sau 4 n¨m thùc hiÖn cuéc vËn ®éng “Häc tËp vµ lµm theo tÊm g¬ng ®¹o
®øc Hå ChÝ Minh” t«i tù nhËn thÊy:
1- NhËn thøc c¸ nh©n vÒ t tëng, tÊm g¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh; ý nghÜa,
tÇm quan träng cña cuéc vËn ®éng:
T tëng, tÊm g¬ng ®¹o ®øc Hå chÝ Minh lµ sù kÕt tinh nh÷ng tinh hoa,
truyÒn thèng tèt ®Ñp nhÊt ®îc chän läc qua thùc tiÔn cuéc sèng cña d©n téc vµ
nh©n lo¹i. Lµ tµi s¶n tinh thÇn v« gi¸ cña §¶ng vµ nh©n d©n ta .
§¹o ®øc Hå ChÝ Minh lµ tÊm g¬ng trän ®êi phÊn ®Êu, hy sinh v× sù
nghiÖp gi¶i phãng d©n téc, gi¶i phãng giai cÊp, lµ tÊm g¬ng cña ý chÝ vµ nghÞ
lùc tinh thÇn to lín cña c¶ d©n téc ViÖt nam vµ c¸c d©n téc tiÕn bé trªn thÕ giíi.
TÊm g¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh lµ tin tëng tuyÖt ®èi vµo søc m¹nh nh©n
d©n, kÝnh träng nh©n d©n, hÕt lßng phôc vô nh©n d©n. TÊm g¬ng cña mét con ngêi nh©n ¸i, vÞ tha, khoan dung, nh©n hËu hÕt lßng v× mäi ngêi, v× d©n téc.
Thùc hiÖn cuéc vËn ®éng “ Häc tËp vµ lµm theo tÊm g¬ng ®¹o ®øc Hå
ChÝ Minh ,, ThÓ hiÖn sù biÕt ¬n vµ ngìng mé v« h¹n cña toµn §¶ng, toµn d©n ta
®èi víi t tëng vµ tÊm g¬ng ®¹o ®øc s¸ng ngêi cña B¸c Hå; mÆt kh¸c lµm cho mäi
ngêi nhËn thøc s©u s¾c nh÷ng néi dung c¬ b¶n, gi¸ trÞ to lín cña tÊm g¬ng ®¹o
®øc mµ B¸c Hå ®Ó l¹i cho h«m nay vµ mu«n ®êi sau.
2. Nh÷ng kÕt qu¶ cô thÓ trong c«ng viÖc rÌn luyÖn ®¹o ®øc t tëg Hå ChÝ
Minh trªn 4 vÊn ®Ò:
Mét lµ: Trung víi níc, hiÕu víi d©n. Hai lµ: Yªu th¬ng con ngõ¬i, sèng cã
nghÜa, cã t×nh. Ba lµ: CÇn, KiÖm, Liªm, ChÝnh, chÝ c«ng v« t. Bèn lµ: Tinh thÇn
quèc tÕ trong s¸ng.
TËp trung vµo viÖc rÌn luyÖn phÈm chÊt, ®¹o ®øc, lèi sèng, tinh thÇn tr¸ch nhiÖm
víi c«ng viÖc theo chøc tr¸ch, nhiÖm vô ®îc giao, ý thøc tiÕt kiÖm, chèng tham
«, l·ng phÝ:
T«n träng vµ ph¸t huy quyÒn lµm chñ tËp thÓ cña c¸n bé, chiÕn sü trong
thùc hiÖn nhiÖm vô SXKD vµ x©y dùng ®¬n vÞ, gi¶i quyÕt kÞp thêi nh÷ng yªu cÇu,

kiÕn nghÞ hîp t×nh, hîp lý cña c¸n bé, chiÕn sü, CNV, L§H§ trong ®¬n vÞ kh¾c
phôc nh÷ng biÓu hiÖn thê ¬, thiÕu quan t©m tríc nh÷ng khã kh¨n, nguyÖn väng
chÝnh ®¸ng cña ngêi lao ®éng.
- X©y dùng quyÕt t©m, ý chÝ v¬n lªn vît qua nh÷ng khã kh¨n thö th¸ch, yªn
t©m g¾n bã x©y dùng ®¬n vÞ, phÊn ®Êu hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô ®îc giao.
- Gi÷ v÷ng tinh thÇn ®oµn kÕt trong tõng c¬ quan ®¬n vÞ, ®oµn kÕt trong tæ
chøc §¶ng, ®oµn kÕt qu©n d©n ®ó...
§¶ng bé xÝ nghiÖp 185
Chi bé ®éi 8
§¶ng Céng S¶n viÖt nam
B¶n thu ho¹ch
Sau 4 n¨m (2007-2010) thùc hiÖn cuéc vËn ®éng
Häc tËp vµ lµm theo tÊm g¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh
Hä vµ tªn:
BÝ danh:
CÊp bËc: Chøc vô:
Ngµy vµo §¶ng: Chøc vô §¶ng:
Sinh ho¹t §¶ng t¹i:
Sau 4 n¨m thùc hiÖn cuéc vËn ®éngHäc tËp lµm theo tÊm g¬ng ®¹o
®øc Hå ChÝ Minh” t«i tù nhËn thÊy:
1- NhËn thøc nh©n t tëng, tÊm g¬ng ®¹o ®øc ChÝ Minh; ý nghÜa,
tÇm quan träng cña cuéc vËn ®éng:
T tëng, tÊm g¬ng ®¹o ®øc chÝ Minh kÕt tinh nh÷ng tinh hoa,
truyÒn thèng tèt ®Ñp nhÊt ®îc chän läc qua thùc tiÔn cuéc sèng cña d©n téc
nh©n lo¹i. Lµ tµi s¶n tinh thÇn v« gi¸ cña §¶ng vµ nh©n d©n ta .
§¹o ®øc ChÝ Minh tÊm g¬ng trän ®êi phÊn ®Êu, hy sinh
nghiÖp gi¶i phãng d©n téc, gi¶i phãng giai cÊp, tÊm g¬ng cña ý chÝ nghÞ
lùc tinh thÇn to lín cña c¶ d©n téc ViÖt nam vµ c¸c d©n téc tiÕn bé trªn thÕ giíi.
TÊm g¬ng ®¹o ®øc ChÝ Minh tin tëng tuyÖt ®èi vµo søc m¹nh nh©n
d©n, kÝnh träng nh©n d©n, hÕt lßng phôc vô nh©n d©n. TÊm g¬ng cña mét con ng-
êi nh©n ¸i, vÞ tha, khoan dung, nh©n hËu hÕt lßng v× mäi ngêi, v× d©n téc.
Thùc hiÖn cuéc vËn ®éng Häc tËp lµm theo tÊm g¬ng ®¹o ®øc
ChÝ Minh
,,
ThÓ hiÖn sù biÕt ¬nngìng mé v« h¹n cña toµn §¶ng, toµn d©n ta
®èi víi t tëng vµ tÊm g¬ng ®¹o ®øc s¸ng ngêi cña B¸c Hå; mÆt kh¸c lµm cho mäi
ngêi nhËn thøc s©u s¾c nh÷ng néi dung b¶n, gi¸ trÞ to lín cña tÊm g¬ng ®¹o
®øc mµ B¸c Hå ®Ó l¹i cho h«m nay vµ mu«n ®êi sau.
2. Nh÷ng kÕt qu¶ thÓ trong c«ng viÖc rÌn luyÖn ®¹o ®øc t tëg ChÝ
Minh trªn 4 vÊn ®Ò:
Mét lµ: Trung víi níc, hiÕu víi d©n. Hai lµ: Yªu th¬ng con ngõ¬i, sèng
nghÜa, t×nh. Ba lµ: CÇn, KiÖm, Liªm, ChÝnh, chÝ c«ng t. Bèn lµ: Tinh thÇn
quèc tÕ trong s¸ng.
TËp trung vµo viÖc rÌn luyÖn phÈm chÊt, ®¹o ®øc, lèi sèng, tinh thÇn tr¸ch nhiÖm
víi c«ng viÖc theo chøc tr¸ch, nhiÖm ®îc giao, ý thøc tiÕt kiÖm, chèng tham
«, l·ng phÝ:
T«n träng ph¸t huy quyÒn lµm chñ tËp thÓ cña c¸n bé, chiÕn trong
thùc hiÖn nhiÖm SXKDx©y dùng ®¬n vÞ, gi¶i quyÕt kÞp thêi nh÷ng yªu cÇu,
Bài thu hoạch tư tưởng hồ chí minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài thu hoạch tư tưởng hồ chí minh - Người đăng: transjeu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Bài thu hoạch tư tưởng hồ chí minh 9 10 389