Ktl-icon-tai-lieu

BÀI THUYẾT GIẢNG Sự kết nối cộng đồng châu Á từ góc nhìn nhân học

Được đăng lên bởi Thanh Triệu
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 297 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Châu Á là cái gốc của văn minh lúa nước nông nghiệp, phương thức
sản xuất nông nghiệp đã quyết định và ảnh hưởng rất nhiều đến đời
sống, tư duy và cộng đồng châu Á. Do điều kiện tự nhiên, điều kiện
lịch sử khác biệt mà các cộng đồng châu Á mang những dạng thức rất
khác so với các cộng đồng châu Âu. Cho đến nay vẫn có hai dạng thức
cộng đồng tồn tại trong phần lớn các tộc người ở châu Á, đó là cộng
đồng làng và cộng đồng huyết thống.
Ở Việt Nam cũng tồn tại hai dạng thức cộng đồng này, thực ra hai
dạng thức này đều được gọi là làng, nhưng một dạng có sự kết nối bởi
quan hệ cùng địa vực cư trú, một dạng được gắn kết bởi quan hệ
huyết thống. Trước hết phải nói về sự hình thành làng ở Việt Nam, có
ba hình thức, thứ nhất là do sự tan rã của chế độ công xã nguyên thủy,
thứ hai là do những người cùng một dòng họ khai hoang mở đất lập
nên làng, thứ ba là do nhà nước huy động nhân lực từ khắp nơi đến lập
làng. Hai hình thức đầu tập trung chủ yếu ở miền Bắc Việt Nam, hình
thức thứ ba chủ yếu ở miền Nam Việt Nam. Chính vì thế, dạng thức
cộng đồng huyết thống chủ yếu xuất hiện ở miền Bắc, còn dạng thức
cộng đồng làng chủ yếu tập trung ở miền Nam.
Do điều kiện tự nhiên khác biệt và do yếu tố lịch sử tác động nên dẫn
đến Làng ở miền Bắc và miền Nam có sự khác biệt. Làng ở miền Bắc là
dạng có quan hệ huyết thống, nên mang tính chất khép kín, bảo thủ
cao. Làng miền Nam hầu hết là do nhiều người từ nhiều nơi đến lập
nghiệp nên tính chất kết dính không cao, làng có tính chất m ở.
Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và toàn cầu hóa hiện
nay, sự phát triển của các làng cũng là một vấn đề đáng quan tâm của
các nước châu Á nói chung và của Việt Nam nói riêng. Tính chất mở
của làng sẽ khiến những cộng đồng này dễ tiếp thu cái mới, phát triển
nhanh hơn, nhưng tính chất khép kín sẽ có thể chọn lọc được những
ảnh hưởng tốt xấu. Các cộng đồng làng của chúng ta cần một sự thay
đổi, cần một diện mạo mới nhưng vẫn cần giữ lại những nét văn hóa
đặc sắc, không bị quá trình hội nhập làm cho mất đi cái bản sắc vốn
có, đó là một vấn đề khó, đáng chú ý và cần được quan tâm nhiều.

Hiện nay châu Á đang trong quá trình xây dựng cộng đồng châu Á, t ạo
dựng mối liên kết giữa các cộng đồng châu Á. Tuy trong bối cảnh hiện
nay, các cộng đồng trong khu vực đã có những diện mạo mới, tự làm
mới mình để phù hợp với quá trình phát triển. Để tìm được sự liên kết
giữa các cộng đồng này không phải là vấn đề đơn giản, đối với những
cộng đồng như làng miền Bắc Việt Nam, tính chất khép kín còn rất
...
Châu Á là cái g c c a v n minh lúa n c nông nghi p, ph ng th c ă ướ ươ
s n xu t nông nghi p ã quy t nh và nh h ng r t nhi u n i đ ế đị ưở đế đờ
s ng, t duy và c ng ng châu Á. Do i u ki n t nhiên, i u ki n ư đồ đ đ
l ch s khác bi t mà các c ng ng châu Á mang nh ng d ng th c r t đồ
khác so v i các c ng ng châu Âu. Cho n nay v n có hai d ng th c đồ đế
c ng ng t n t i trong ph n l n các t c ng i châu Á, ó là c ng đồ ườ ở đ
ng làng và c ng ng huy t th ng.đồ đồ ế
Vi t Nam c ng t n t i hai d ng th c c ng ng này, th c ra hai ũ đồ
d ng th c này u c g i là làng, nh ng m t d ng có s k t n i b i đề đượ ư ế
quan h cùng a v c c trú, m t d ng c g n k t b i quan h đị ư đượ ế
huy t th ng. Tr c h t ph i nói v s hình thành làng Vi t Nam, có ế ướ ế
ba hình th c, th nh t là do s tan rã c a ch công xã nguyên th y, ế độ
th hai là do nh ng ng i cùng m t dòng h khai hoang m t l p ườ đấ
nên làng, th ba là do nhà n c huy ng nhân l c t kh p n i n l p ướ đ ơ đế
làng. Hai hình th c u t p trung ch y u mi n B c Vi t Nam, hình đầ ế
th c th ba ch y u mi n Nam Vi t Nam. Chính vì th , d ng th c ế ế
c ng ng huy t th ng ch y u xu t hi n mi n B c, còn d ng th c đồ ế ế
c ng ng làng ch y u t p trung mi n Nam. đồ ế
Do i u ki n t nhiên khác bi t và do y u t l ch s tác ng nên d n đ ế ố ị độ
n Làng mi n B c và mi n Nam có s khác bi t. Làng mi n B c làđế
d ng có quan h huy t th ng, nên mang tính ch t khép kín, b o th ế
cao. Làng mi n Nam h u h t là do nhi u ng i t nhi u n i n l p ế ườ ơ đế
nghi p nên tính ch t k t dính không cao, làng có tính ch t m . ế
Trong quá trình công nghi p hóa, hi n i hóa và toàn c u hóa hi n đạ
nay, s phát tri n c a các làng c ng là m t v n áng quan tâm c a ũ đề đ
các n c châu Á nói chung và c a Vi t Nam nói riêng. Tính ch t m ướ
c a làng s khi n nh ng c ng ng này d ti p thu cái m i, phát tri n ế đ ế
nhanh h n, nh ng tính ch t khép kín s có th ch n l c c nh ng ơ ư đượ
nh h ng t t x u. Các c ng ng làng c a chúng ta c n m t s thay ưở đồ
i, c n m t di n m o m i nh ng v n c n gi l i nh ng nét v n hóa đổ ư ă
c s c, không b quá trình h i nh p làm cho m t i cái b n s c v n đặ đ
có, ó là m t v n khó, áng chú ý và c n c quan tâm nhi u.đ đề đ đượ
BÀI THUYẾT GIẢNG Sự kết nối cộng đồng châu Á từ góc nhìn nhân học - Trang 2
BÀI THUYẾT GIẢNG Sự kết nối cộng đồng châu Á từ góc nhìn nhân học - Người đăng: Thanh Triệu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
BÀI THUYẾT GIẢNG Sự kết nối cộng đồng châu Á từ góc nhìn nhân học 9 10 779