Ktl-icon-tai-lieu

Bài Thuyết Trình Đường Lối Công Nghệp Hóa Hiện Đại Hóa Đất Nước

Được đăng lên bởi dung201294
Số trang: 69 trang   |   Lượt xem: 3502 lần   |   Lượt tải: 13 lần
CHÀO MỪNG CÔ VÀ CÁC BẠN
THAM DỰ
BUỔI THUYẾT TRÌNH CỦA NHÓM 4

Nhận thức của em về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

I.CÔNGNGHIỆPHOÁTHỜIKỲTRƯỚCĐỔIMỚI:
1. Chủtrươngcủa Đảng về công nghiệphoá:
a) Mục tiêu và phương hướng của công nghiệp hoá xã hội chủnghĩa.

b) Đặc trưng chủ yếu của CNH thời kỳ trước đổi mới.

2.Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân:

a) Kết quả, ý nghĩa thực hiện chủ trương.

b) Hạn chế và nguyên nhân.

1. Chủ trương của Đảng về công nghiệp hoá:
a) Mục tiêu và phương hướng của công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa:

Đặc điểm chủ yếu chi phối đến sự hình thành và điều chỉnh đường lối CNH của Đảng ta từ 1960-1975

Một nền kinh tế nông nghiệp lạc

trong điều kiện đất nước bị

..ưu tiên phát triển công nghiệp nặng và cách

CNH được xác định là

hậuCNXH không qua gđphát triển TBCN

chia cắt

mạng VNnhận được sự giúp đỡ to lớn, có hiệu

nhiệm vụ trung tâm

quả của các nước anh em

*Mục tiêu cơ bản của công nghiệp hóa được Đại hội III(9/1960) xácđịnh:

Xây dựng một nền kinh tế XHCN cân đốivà hiện đại

Bướcđầu xây dựng cơ sở
vậtchất và kỹ thuậtCNXH

*Phương hướng chỉ đạo công nghiệp hóa ở Hội nghị TW lần 7-khóa III(4/1962)

Ra sức phát triển công nghiệp trung
Ra sức phát triển công nghiệp nhẹ song
Kết hợp chặt chẽ phát triển công
Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng
ương, đồng thời đẩy mạnh phát triển
song với việc ưu tiên phát triển công
nghiệp với phát triển nông nghiệp.
một cách hợp lý.
công nghiệp địaphương.
nghiệp nặng

 Đường

lối công nghiệp hóa trên phạm vi cả nước(1975~1985)

-Đạihội Đảng lần IV (12-1976) đề ra Đường lối CNH“cơ sở phát triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ, kết hợp xây dựng công nghiệp và nông nghiệp cả nước
thành một cơ cấu kinh tế công - nông nghiệp; vừa xây dựngkinhĐẩy mạnh CNH, XHCN, xây dựng cơ sở vật chất-kỹ thuật của CNXH, đưa nền kinh tế nước ta từ
sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn XHCN. Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lý trêntế trung ương vừa xây dựng kinh tế địa phương, kết hợp kinh tế
trung ương với kinh tế địa phương trong một cơ cấu kinh tế quốc dân thống nhất”

- CNH là nhiệm vụ trung tâm.

 Đường

lối công nghiệp hóa trên phạm vi cả nước(1975~1985)

- Đại hội V tháng 3-1982: “xác định chặng đường đầu tiên lấy nông nghiệp là mặt trận hàng
đầu, ra sức phát triển công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng; việc xây dựng và phát triển công
nghiệp nặng trong giai đoạn này cần làm có mức độ, vừa sức, nhằm phục vụ thiết thực, có hiệu
quả cho nông nghiệp và công nghiệp nhẹ”.

b) Đặc trưng chủ yếu ...
CHÀO MỪNG CÔ VÀ CÁC BẠN
THAM DỰ
BUỔI THUYẾT TRÌNH CỦA NHÓM 4
Nhận thức của em về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Bài Thuyết Trình Đường Lối Công Nghệp Hóa Hiện Đại Hóa Đất Nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài Thuyết Trình Đường Lối Công Nghệp Hóa Hiện Đại Hóa Đất Nước - Người đăng: dung201294
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
69 Vietnamese
Bài Thuyết Trình Đường Lối Công Nghệp Hóa Hiện Đại Hóa Đất Nước 9 10 194