Ktl-icon-tai-lieu

Bài thuyết trình Xã hội học tội phạm Các tiêu chí khoa học cơ bản của chuyên ngành Xã hội học tội phạm.ppt

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 95 trang   |   Lượt xem: 1140 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHẦN I. XÃ HỘI HỌC TỘI PHẠM
Chương 1:
CÁC TIÊU CHÍ KHOA HỌC CƠ BẢN CỦA
CHUYÊN NGÀNH – XHH TỘI PHẠM.
Bài 1
Khái niệm – định nghĩa, đối tượng , chức
năng, phương pháp nghiên cứu.

1. Khái niệm – định nghĩa.
1.1 Thuật ngữ: criminis (latinh)
“tội
phạm”
 Tội phạm nghĩa rộng: Là những hành vi
sai lệch chuẩn mực xã hội của các cá
nhân, tổ chức, đảng phái, nhóm xã
hội...gây nguy hiểm cho xã hội, chống đối
xã hội.

 Nghĩa hẹp: Tùy theo quan điểm của từng
xã hội, nhà nước cụ thể căn cứ vào lợi ích
của các nhóm, giai cấp, nhà nước, thời
điểm lịch sử nhất định.
 NN CHXHCNVN: Tội phạm là hành vi gây
nguy hiểm cho xã hội ( Khoản 1 điều 8 &
khoản 4 điều 8 - Bộ luật hình sự)

1.2 Hiện tượng tội phạm: Là khái niệm khái
quát chỉ sự tổng hợp các vấn đề liên quan
đến hành vi sai lệch xã hội của cá nhân –
nhóm mà xã hội quy gán là hành vi phạm
tội.
1.3: Xã hội học tội phạm:
- ĐN1: Nghiên cứu những quy luật mang tính
xã hội đặc thù về hiện tượng tội phạm như:
đặc trưng, bản chất, nguyên nhân, điều
kiện và biện pháp đấu tranh phòng chống
hiện tượng tội phạm

- ĐN2: Xã hội học tội phạm (XHHTP) là lĩnh vực
chuyên ngành nghiên cứu những nguyên
nhân về xã hội và phản ứng xã hội trước tội
phạm.
- ĐN3: XHH TP nghiên cứu tội phạm ở 2 chiều
cạnh: Tội phạm cá nhân (nghiên cứu hành vi –
động cơ - mục đích tâm lý thái độ của một
đối tượng tội phạm) và hệ quy chiếu hệ
thống xã hội ( Tìm hiểu môi trường – hoàn
cảnh... và tổng hợp các yếu tố xã hội tác động
đến hành vi phạm tội của tội phạm).

2. Đối tượng nghiên cứu của XHH.TP
• Chuẩn mực xã hội và sự sai lệch chuẩn mực
của cá nhân, nhóm.
• Nguồn gốc xã hội, bản chất và các hình
thức biểu hiện của tội phạm.
• Nguyên nhân- điều kiện - cơ cấu của tình
hình tội phạm trong thực tiễn xã hội.
• Đề xuất các biện pháp phòng ngừa từ góc
độ xã hội.

3. Chức năng của XHH.TP
1. Chức năng nhận thức:
- Tri thức về hiện tượng tội phạm
- Cung cấp thông tin thực nghiệm về
khía cạnh xã hội của tội phạm.
- Nhận thức những hành vi sai lệch xã
hội để phòng tránh.

2. Chức năng thực tiễn:
- Kết quả nghiên cứu nhằm đề xuất xây
dựng các biện pháp đấu tranh phòng chống
TP.
- Củng cố, xây dựng những luận điểm
khoa học liên quan đến sự phát triển
chuyên ngành.
- Tham mưu cho chính sách quản lý nhà
nước và pháp luật.

3. Chức năng dự báo:
- Dự báo về diễn biến, khuynh hướng
phát triển.
- Mức độ biểu hiện và tính phức tạp của
hiện tượng tội phạm trong điều kiện nhất
định.
- Lý giải những hiện tượng tội phạm
mới.

4. Phương pháp nghiên cứu
• Sử dụng cácphương...


 !
"#$%






Bài thuyết trình Xã hội học tội phạm Các tiêu chí khoa học cơ bản của chuyên ngành Xã hội học tội phạm.ppt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài thuyết trình Xã hội học tội phạm Các tiêu chí khoa học cơ bản của chuyên ngành Xã hội học tội phạm.ppt - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
95 Vietnamese
Bài thuyết trình Xã hội học tội phạm Các tiêu chí khoa học cơ bản của chuyên ngành Xã hội học tội phạm.ppt 9 10 795