Ktl-icon-tai-lieu

Bài tiểu luận môn địa lí các châu

Được đăng lên bởi trinhlephap
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 2728 lần   |   Lượt tải: 5 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KHOA

BÀI TIỂU LUẬN

"Hợp tác quốc tế giải quyết các vấn đề
mang tính toàn cầu của Châu Phi"

Bình Dương, Tháng 10 năm 2014

trang 1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KHOA

BÀI TIỂU LUẬN
"Hợp tác quốc tế giải quyết các vấn đề
mang tính toàn cầu của Châu Phi"
Giáo viên hướng dẩn:Ths VHTN
Sinh viên thực hiện: TLH

Lớp: . MSSV:114021900

Bình Dương, Tháng 10 năm 2014

trang 2

MỤC LỤC
Mục lục.................................................................................................................................
A.MỞ ĐẦU...........................................................................................................................
1. Lí do chọn đề tài ..............................................................................................................
B.NỘI DUNG.......................................................................................................................
CHƯƠNG1:CƠ SƠ LÝ LUẬN VỀ TOÀN CẦU HÓA, VẤN ĐỀ TOÀN CẦU VÀ
HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TOÀN CẦU
1.1.Vấn đề toàn cầu hoá
................................................................................................................................................
5
1.1.1. Khái niệm toàn cầu hoá
................................................................................................................................................
5
1.1.2 Những đặc điểm cơ bản của toàn cầu hóa
...................................................................................................................................................
5
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
1.2.Vấn đề toàn cầu
................................................................................................................................................
6
1.2.1. Khái niệm Vấn đề toàn cầu
................................................................................................................................................
6
1.3. Hợp tác quốc tế trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu
................................................................................................................................................
7
CHƯƠNG 2 HỢP TÁC QUỐC TẾ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ MANG TÍNH
TOÀN CẦU CỦA CHÂ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KHOA
BÀI TIỂU LUẬN
"Hợp tác quốc tế giải quyết các vấn đề
mang tính toàn cầu của Châu Phi"
Bình Dương, Tháng 10 năm 2014
trang 1
Bài tiểu luận môn địa lí các châu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tiểu luận môn địa lí các châu - Người đăng: trinhlephap
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Bài tiểu luận môn địa lí các châu 9 10 509