Ktl-icon-tai-lieu

Bản đồ học đại cương

Được đăng lên bởi Văn Đồng
Số trang: 142 trang   |   Lượt xem: 73077 lần   |   Lượt tải: 202 lần
BẢN ĐỒ HỌC ĐẠI CƯƠNG
LỜI NÓI ĐẦU
Ngay từ những này đầu thành lập Khoa Địa lí, giáo trình Bản đồ học đã được xác định là một
trong những giáo trình chính của chương trình đào tạo. Trong quá trình phát triển của khoa, giáo
trình luôn được biên soạn lại để phù hợp với nhiệm vụ và mục tiêu đào tạo từng thời kì. Năm 1968,
giáo trình "Địa đồ học" được tác giả Ngô Đạt Tam biên soạn dùng cho hệ ba năm. Năm 1976, các
tác giả Phạm Ngọc Đĩnh, Vũ Tuấn Cảnh, Lâm Quang Dốc, Lê Huỳnh, Hoàng Xuân Lính, Đỗ Thị
Minh Tính biên soạn giáo trình "Bản đồ học" dùng cho hệ bốn năm. Để phục vụ cải cách đại học,
năm 1984 và 1986, Nhà xuất bản Giáo dục cho xuất bản cuốn "Bản đồ học" dùng chung cho các
trường đại học và cao đẳng sư phạm do các tác giả Ngô Đạt Tam, Lê Ngọc Nam, Nguyễn Trần Cầu,
Phạm Ngọc Dĩnh biên soạn. Năm 1995, chương trình đào tạo theo hai giai đoạn, giáo trình "Bản đồ
học" được các tác giả Lâm Quang Dốc, Phạm Ngọc Đĩnh, Lê Huỳnh biên soạn lại. Qua các lần biên
soạn, giáo trình đã ngày một hoàn thiện và đã đáp ứng được các mục tiêu đào tạo đặt ra.
Ngày nay, các bộ môn đào tạo của trường Đại học Sư phạm được thực hiện theo các học phần. Bộ
môn Bản đồ được tách ra ba học phần: Bản đồ học đại cương, Bản đồ địa hình và đo vẽ địa phương,
Bản đồ giáo khoa. Nội dung chương trình được cấu trúc lại và có giáo trình riêng cho mỗi học phần.
Các giáo trình được biên soạn lại phù hợp với chương trình và thời lượng đào tao.
Giáo trình Bản đồ học đại cương là tài liệu chính thức của học phần Bản đồ học đại cương, có
nhiệm vụ trang bị những kiến thức cơ bản của Bản đồ học cho sinh viên.
Giáo trình được biên soạn trên cơ sở kế thừa những nội dung khoa học của các giáo trình bản đồ
học đã xuất bản ở trong và ngoài nước, nhưng được cấu trúc lại, bổ sung, mở rộng, nâng cao và cập
nhập những kiến thức bản đồ học hiện đại.
- Về cấu trúc: Giáo trình được cấu trúc hệ thống và hợp lí hơn. Những kiến thức chung về thiên văn,
Trái đất có quan hệ chặt chẽ với cơ sở toán học của bnả đồ ở các giáo trình trước đây được xếp
thành chương riêng, nay được đưa chung vào chương Cơ sở toán học của bản đồ, tránh sự trùng lặp
và bảo đảm tính lôgic khoa học. Những chương mục có quan hệ với Bản đồ học đại chương nhưng
thuộc kiến thức Bản đồ địa hình và Bản đồ giáo khoa không còn được đề cập trong giáo trình này
nữa vì chúng đã đưa về các giáo trình chuyên ngành mình.
Toàn bộ giáo trình đựoc cấu trúc thành 8 chương, 6 chương đầu là những kiến thức lí luận chung,
trình bày có hệ thống các khái niệm cơ bản của...
BẢN ĐỒ HỌC ĐẠI CƯƠNG
LỜI NÓI ĐẦU
Ngay từ những này đầu thành lập Khoa Địa lí, giáo trình Bản đồ học đã được xác định là một
trong những giáo trình chính của chương trình đào tạo. Trong quá trình phát triển của khoa, giáo
trình luôn được biên soạn lại để phù hợp với nhiệm vụ và mục tiêu đào tạo từng thời kì. Năm 1968,
giáo trình "Địa đồ học" được tác giả Ngô Đạt Tam biên soạn dùng cho hệ ba năm. Năm 1976, các
tác giả Phạm Ngọc Đĩnh, Vũ Tuấn Cảnh, Lâm Quang Dốc, Lê Huỳnh, Hoàng Xuân Lính, Đỗ Thị
Minh Tính biên soạn giáo trình "Bản đồ học" dùng cho hệ bốn năm. Để phục vụ cải cách đại học,
năm 1984 và 1986, Nhà xuất bản Giáo dục cho xuất bản cuốn "Bản đồ học" dùng chung cho các
trường đại học và cao đẳng sư phạm do các tác giả Ngô Đạt Tam, Lê Ngọc Nam, Nguyễn Trần Cầu,
Phạm Ngọc Dĩnh biên soạn. Năm 1995, chương trình đào tạo theo hai giai đoạn, giáo trình "Bản đồ
học" được các tác giả Lâm Quang Dốc, Phạm Ngọc Đĩnh, Lê Huỳnh biên soạn lại. Qua các lần biên
soạn, giáo trình đã ngày một hoàn thiện và đã đáp ứng được các mục tiêu đào tạo đặt ra.
Ngày nay, các bộ môn đào tạo của trường Đại học Sư phạm được thực hiện theo các học phần. Bộ
môn Bản đồ được tách ra ba học phần: Bản đồ học đại cương, Bản đồ địa hình và đo vẽ địa phương,
Bản đồ giáo khoa. Nội dung chương trình được cấu trúc lại và có giáo trình riêng cho mỗi học phần.
Các giáo trình được biên soạn lại phù hợp với chương trình và thời lượng đào tao.
Giáo trình Bản đồ học đại cương là tài liệu chính thức của học phần Bản đồ học đại cương, có
nhiệm vụ trang bị những kiến thức cơ bản của Bản đồ học cho sinh viên.
Giáo trình được biên soạn trên cơ sở kế thừa những nội dung khoa học của các giáo trình bản đồ
học đã xuất bản ở trong và ngoài nước, nhưng được cấu trúc lại, bổ sung, mở rộng, nâng cao và cập
nhập những kiến thức bản đồ học hiện đại.
- Về cấu trúc: Giáo trình được cấu trúc hệ thống và hợp lí hơn. Những kiến thức chung về thiên văn,
Trái đất có quan hệ chặt chẽ với cơ sở toán học của bnả đồ ở các giáo trình trước đây được xếp
thành chương riêng, nay được đưa chung vào chương Cơ sở toán học của bản đồ, tránh sự trùng lặp
và bảo đảm tính lôgic khoa học. Những chương mục có quan hệ với Bản đồ học đại chương nhưng
thuộc kiến thức Bản đồ địa hình và Bản đồ giáo khoa không còn được đề cập trong giáo trình này
nữa vì chúng đã đưa về các giáo trình chuyên ngành mình.
Toàn bộ giáo trình đựoc cấu trúc thành 8 chương, 6 chương đầu là những kiến thức lí luận chung,
trình bày có hệ thống các khái niệm cơ bản của Bản đồ học và Bản đồ địa lí, 2 chương sau là các lí
luận và phương pháp thành lập và sử dụng bản đồ.
- Về nội dung: Giáo trình đã bổ sung, nâng cao nhiều cơ sở lí luận và kiến thức hiện đại của Bản đồ
học như lí luận về Phương pháp bản đồ - Phương pháp nghiên cứu cơ bản của Bản đồ học, về ngôn
ngữ bản đồ, khái quát hóa những đặc trưng cơ bản của Bản đồ địa lí. Đặc biệt hai chương Thành lập
Bản đồ học đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bản đồ học đại cương - Người đăng: Văn Đồng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
142 Vietnamese
Bản đồ học đại cương 9 10 263