Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo Dịch và lý thuyết dịch như một hệ hình lý luận, phê bình mới cho Việt Nam hiện nay

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 815 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DỊCH VÀ LÍ THUYẾT DỊCH
NHƯ MỘT HỆ HÌNH LÍ LUẬN, PHÊ BÌNH MỚI
CHO VIỆT NAM HIỆN NAY

PHẠM QUỐC LỘC(*)- LÊ NGUYÊN LONG(**)

What is ‘familiarly known’ is not properly known, just for the reason
that it is ‘familiar’.
– Hegel, The Phenomenology of the Mind
The value of thought is measured by its distance from the continuity of
the familiar.
– Adorno, Minima Moralia
1. Chuyện phê bình
Mỗi cuộc khủng hoảng, trên bất kỳ bình diện nào, kinh tế, chính trị, văn
hóa-xã hội, ñều ñể lại những hậu quả, song cái hậu quả quan trọng nhất vẫn
là bản thân những thay ñổi mang tính tất yếu ñể ñối phó với khủng hoảng.
Trọng tâm của mọi ñối phó với khủng hoảng, dù ở nơi nào, trong giai ñoạn
lịch sử nào, dường như vẫn là vấn ñề tư duy. Khủng hoảng buộc người ta
thực hiện hàng loạt hoạt ñộng “tái”, và quan trọng nhất là tái nhận thức.
Khủng hoảng là một thách thức ñối với trật tự và tư duy cũ, nhưng cũng là
tiền ñề, là cơ hội ñể một trật tự mới, tư duy mới ra ñời. Ở ñây, cần phải hiểu
rằng ranh giới giữa cũ và mới chỉ là một ranh giới mờ, vì dù có mới ñến thế
nào, cái mới ấy không phải là cái mới siêu nghiệm, từ ñâu ñó bên ngoài rớt
xuống cái chỉnh thể ñang khủng hoảng ñể chuyển ñổi chỉnh thể ñó thành một
(*)

Nghiên cứu sinh chuyên ngành Văn học so sánh, Đại học Massaschusetts tại Amherst
Nghiên cứu sinh chuyên ngành Văn học Mỹ, Đại học Missouri-Columbia

(**)

chỉnh thể hoàn toàn khác lạ. Không có cái mới siêu nghiệm, dĩ nhiên, mà chỉ
có cái mới bắt nguồn từ sự chuyển dịch của cái cũ, và ñiều này ñặc biệt ñúng
ñối với tư duy, nhận thức, nếu ta thấy ñược rằng hoạt ñộng tư duy, nhận thức
thế giới không phải chỉ ñơn thuần là một hoặc nhiều hành ñộng ta thực hiện.
Tư duy, nhận thức luôn mang tính cấu thành; nó chính là những tế bào cấu
thành nên cái gọi là con người, và dĩ nhiên không có con người trừu tượng
nằm ngoài những ñặc tính riêng biệt của các nền văn hóa khác nhau, và do
vậy những hệ hình tư duy khác nhau.
Triết gia người Pháp Michel Foucault, trong tất cả các công trình của
ông, ñã cho thấy rằng tư duy và sản phẩm của nó là tri thức (knowledge)
không tách rời quyền năng (power).1 Không có tri thức ngây thơ nằm ngoài
mạng lưới các quan hệ quyền năng và không có quyền năng nào vận hành
ñược mà không nhờ vào tri thức. Quan trọng hơn là những biện luận của
Foucault về cách thức mà hệ tri thức-quyền năng (knowledge-power), hay có
khi ông còn gọi là thiết chế chân lý (regime of truth), chi phối, ñiều tiết,
thậm chí cấu tạo nên quá trình hình thành những chủ thể xã hội. Theo
Fo...
DCH VÀ LÍ THUYT DCH
NHƯ MT H HÌNH LÍ LUN, PHÊ BÌNH MI
CHO VIT NAM HIN NAY
PHM QUC LC
(*)
- LÊ NGUYÊN LONG
(**)
What is ‘familiarly known’ is not properly known, just for the reason
that it is ‘familiar’.
Hegel, The Phenomenology of the Mind
The value of thought is measured by its distance from the continuity of
the familiar.
Adorno, Minima Moralia
1. Chuyn phê bình
Mi cuc khng hong, trên bt k bình din nào, kinh tế, chính tr, văn
hóa-xã hi, ñều ñể li nhng hu qu, song cái hu qu quan trng nht vn
bn thân nhng thay ñổi mang tính tt yếu ñể ñối phó vi khng hong.
Trng tâm ca mi ñối phó vi khng hong, nơi nào, trong giai ñon
lch s nào, dường như vn vn ñề tư duy. Khng hong buc người ta
thc hin hàng lot hot ñộng “tái”, quan trng nht tái nhn thc.
Khng hong là mt thách thc ñối vi trt t tư duy cũ, nhưng cũng
tin ñề, cơ hi ñể mt trt t mi, tư duy mi ra ñời. ñây, cn phi hiu
rng ranh gii gia cũ mi ch mt ranh gii m, mi ñến thế
nào, cái mi y không phi cái mi siêu nghim, t ñâu ñó bên ngoài rt
xung cái chnh th ñang khng hong ñể chuyn ñổi chnh th ñó thành mt
(*)
Nghiên cu sinh chuyên ngành Văn hc so sánh, Đại hc Massaschusetts ti Amherst
(**)
Nghiên cu sinh chuyên ngành Văn hc M, Đại hc Missouri-Columbia
Báo cáo Dịch và lý thuyết dịch như một hệ hình lý luận, phê bình mới cho Việt Nam hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo Dịch và lý thuyết dịch như một hệ hình lý luận, phê bình mới cho Việt Nam hiện nay - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Báo cáo Dịch và lý thuyết dịch như một hệ hình lý luận, phê bình mới cho Việt Nam hiện nay 9 10 512