Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo nhiệm vụ tháng 3 và kế hoạch tháng 4.2014

Được đăng lên bởi trungnghiaht78
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 459 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ToNG cONc rv
MANG VIETNAM

oANc CQNG

uoANc rHAcH

SAN VIET NAM

Hodng Thach, ngdy 04 thdng 4 ndm 2014

THONG BAo
thrlne 4 nlm 2014

n. K6t qui thgc
thring 02 nim20l4

hiQn nhiQm yq

sin xudt kinh doanh

vi

cdng

tic xiy

dUng Ding

I-

Cing tdc xdy dqrng.Ddng, ilodn thA:
l. Hoat d|ng cia cdc t6 ch*.c Ddng:
Ban l'hudrng vU, Ban Chap hdnh Dang bQ C6ng ty tap trung 15nh tl4o, chi dao thuc
hi6n hod.,n thinh nhi6m vU sin xudt kinh dorrh', .6"9 t I *ay'aq"g 5*g qqf I'nam 2Ol4; t6
chftc I{6i nghi hgc t?p, quun ti6t, tri6n khai thgchiE" ugt i quy6t Trung uoqg 8 (\!6a )0 ve
th6ng tin mQt sO tinh hinh thdi su trong nudc vi Qu6c t0; thgc hiQn Hudrng dan 1358 -HD/EU
ngiry 27 th6ng 2 ndm 2014 cria Ban Thuong v9 Eang riy T6ng c6ng ty c6ng nghi..6p_xi mang
Vi6t Nam v6i chuy€n dC ndm 2014 "Hoc tQp vd ldm theo tdm gwong itqo ittbc HO Chi Minh
fi itili voi tQn";thgc.hiQn
vi'nhu cao tinh tiiin trdch nhiQru, chifng ihfi nghia cti nhdn,
"At
Tryrg
uong
Darg(kho6
XI)-rg '.'!W1t sO vfin
han\
thf
tu
Ban
ChAp
hn
HgI
nghi
Ngh!.quytit
dA cdp btich vA xdy dWrS Edng hiQn nay"; tri6n khai thuc hi6n Chucrng frinh ki6m tra gi.5m
sdt cua Dang fiy vi UBKT Darrg riy C6ng.ty ndm 2014. CLc Chi b0 l5nh dao, chi d4o bang
nhrng giAi ph6pcr,r th6 thUc hiqnNghi quy6t chuyOn d_6 cria Eang riy C6ng Y,ttU. njQl JVqni
quy6t HQi neh! l6n thri 8 Ban Chdp hanh Trung uong (Kh6a XI); xdy dUng chuong trinh ki6m
tra, gi6m s6t vi dang ky xdy dpg Chi b0 trong s4ch virng mgrh ndm20l4; duy tui, n6ng cao
ch6t luqng sinh ho4t Chi b0 dinh,ky, dring quy dinh.
2. Hoqt d|ng cila cdc t6 ch*c dodn th€:
C6ng clodn'Cdn ety dey manh phong triro thi dua ndng suAt, ch6t.lugng, tii5t ki6m, an
toan trong CBCNV, ph6n d6u hoin thdnh xudt sdc nhiem vu sAn xudt, ti0u thp xi mdng
inang'f n?rn ZOj+;.hi dpo Ban N[ c6ng C6ng d9* C6ng tf tO ghric c6c hopt tlQng chdo
tO chric HQi th6o ctruy6.n de
*t,ig ngay Qu6c iC phU n[ 08/3; pfrOi [9p vdi chuydn
th6o gd kho.khan trong sAn xu6t kinh doanh; d6n d6c cric tlon v! de.rg ky *dy dUng t0 dQi
lao dQng x.u6t sAc, chi€n sy thi dua,,C6ng doin virng manh ndm2014; tang cudng c6ng t5c
tuy6n truy6n, gi6o dpc CBCNV chdp hdnh nghiCm chinh ph4p luQt cria Nhi nu6c, nQi quy,
quy cfinh.cua C6ng ty vC thric b6o vQ tdi sin cria C6ng U, ky lu4t tao tlQng, quy trinh vQn
hinh thi6t bi bAo dim an toirn cho ngudi vi thi6t bi; chi dao ho4t dQng cta mqng lu6i an
todn v€ sinh vi6n, tham gia kii5m tra an todn vQ sinh lao i10ng, BVMT, PCCN 6 chc tlcrn vi.
Dodn Thanh ni6n C6ng ty chi dpo c6c thi doan duy tri hopt dQn...
THONG
BAo
ToNG cONc
rv
oANc
CQNG
SAN
VIET
NAM
MANG
VIETNAM
uoANc
rHAcH
Hodng Thach, ngdy 04 thdng
4 ndm 2014
thrlne 4 nlm 2014
n.
K6t
qui
thgc
hiQn nhiQm
yq
sin xudt
kinh doanh vi cdng
tic
xiy
dUng
Ding
thring 02 nim20l4
I- Cing
tdc xdy
dqrng.Ddng,
ilodn thA:
l. Hoat
d|ng cia
cdc
t6 ch*.c Ddng:
Ban l'hudrng
vU, Ban Chap
hdnh
Dang
bQ
C6ng
ty tap trung
15nh tl4o,
chi dao thuc
hi6n hod.,n
thinh nhi6m
vU
sin
xudt
kinh dorrh',
.6"9 t
I *ay'aq"g 5*g
qqf
I'nam
2Ol4; t6
chftc I{6i
nghi hgc t?p,
quun ti6t, tri6n
khai
thgchiE" ugt
i
quy6t
Trung
uoqg 8
(\!6a
)0
ve
th6ng
tin mQt sO
tinh hinh
thdi su
trong nudc
vi
Qu6c
t0; thgc hiQn Hudrng
dan 1358 -HD/EU
ngiry
27 th6ng
2 ndm 2014
cria Ban
Thuong
v9 Eang
riy T6ng c6ng ty c6ng nghi..6p_xi
mang
Vi6t Nam
v6i chuy€n
dC ndm
2014
"Hoc
tQp vd ldm
theo tdm
gwong itqo ittbc HO Chi Minh
vi'nhu cao
tinh
tiiin trdch
nhiQru, chifng
ihfi
nghia
cti
nhdn,
"At
fi itili voi tQn";thgc.hiQn
Ngh!.quytit
HgI nghi
hn
thf tu Ban ChAp
han\
Tryrg uong Darg(kho6 XI)-rg
'.'!W1t
sO
vfin
dA cdp btich
vA xdy dWrS
Edng
hiQn
nay"; tri6n
khai thuc hi6n Chucrng
frinh
ki6m
tra
gi.5m
sdt
cua Dang fiy
vi
UBKT
Darrg
riy
C6ng.ty
ndm 2014. CLc Chi
b0 l5nh
dao, chi d4o
bang
nhrng
giAi ph6pcr,r th6 thUc
hiqnNghi
quy6t
chuyOn
d_6 cria Eang riy
C6ng
Y,ttU.
njQl
JVqni
quy6t HQi neh!
l6n thri 8 Ban Chdp
hanh
Trung
uong
(Kh6a
XI); xdy dUng
chuong trinh ki6m
tra,
gi6m
s6t
vi dang ky
xdy dpg Chi
b0
trong
s4ch virng mgrh ndm20l4;
duy
tui, n6ng cao
ch6t
luqng sinh ho4t Chi
b0
dinh,ky,
dring
quy dinh.
2.
Hoqt
d|ng cila
cdc
t6 ch*c
dodn
th€:
C6ng
clodn'Cdn
ety
dey manh
phong triro thi
dua ndng suAt,
ch6t.lugng, tii5t ki6m,
an
toan
trong CBCNV,
ph6n d6u
hoin thdnh
xudt sdc nhiem
vu
sAn
xudt, ti0u thp
xi
mdng
inang'f
n?rn ZOj+;.hi
dpo Ban
N[
c6ng C6ng
d9* C6ng
tf tO
ghric
c6c hopt
tlQng chdo
*t,ig ngay
Qu6c
iC
phU
n[ 08/3;
pfrOi [9p
vdi chuydn *0, tO chric HQi
th6o ctruy6.n
de
th6o
gd kho.khan trong
sAn
xu6t kinh
doanh;
d6n d6c
cric tlon v! de.rg ky *dy dUng t0
dQi
lao dQng
x.u6t sAc,
chi€n sy thi
dua,,C6ng
doin
virng manh ndm2014; tang
cudng c6ng
t5c
tuy6n
truy6n,
gi6o
dpc CBCNV
chdp hdnh
nghiCm
chinh
ph4p
luQt
cria Nhi nu6c,
nQi
quy,
quy
cfinh.cua
C6ng
ty vC
f
thric b6o
vQ tdi
sin cria C6ng
U,
ky lu4t
tao
tlQng,
quy
trinh
vQn
hinh thi6t
bi bAo dim
an toirn
cho ngudi
vi
thi6t bi; chi
dao ho4t dQng cta mqng
lu6i an
todn
v€
sinh
vi6n, tham
gia
kii5m tra
an todn
vQ sinh
lao i10ng, BVMT, PCCN
6 chc tlcrn
vi.
Dodn Thanh
ni6n C6ng
ty chi
dpo
c6c
thi
doan
duy tri hopt dQng c6c c6ng
trinh,
phAn viQc
thanh ni6n
quan
lf tpi c6c
dcrn vi;
t6 cJrric
t6t c6c ho4t ilQng trong th61g Thanh
ni0n, tr6ng
4.250
c6y
xanh
c6c lo?i;
tO chric
LC ki niQm
8J neq ngey thenh 14p Doin
TNCS HO
Chi
Minh
(26/311931
-
261312014)
vd HQi ngh! t6ng k6t c6ng t6c Doin C6ng
ty ndm 20,13, tri6n
khai c6ng
t6c ndm
2014; t6
chr?c c5c ho4t tlQng
1an
nghQ,
th6
thao
16rg
cao ddi s6ng tinh
thdn cia CBCNV,
chdo
mrmg 34 ndm
ngey thenh lap
C6ng
ty 0413; tham
gia
cdc hopt
ddng do Doirn
cdp tr€n tO chtic.
I'l6i'Cyu rnie, binh
i6ng
ty
hopt
dQng
theo su
chi
dpo cta HQi
Cr,ru
chii5n binh
tinh
ll6i Duong,
tri€n khai
c6ng
t6c
qulf
112014;
<l6y mpnh c6ng t c
giro
dpc truy€n
thong,
huong
c6c ho4t
dQng chdo
mirng,
ky niQm 60 ndm ngiry Chi6n.thing DiQn Bi6.n
Ph[ 07/5;
tich cuc
ph6t
tri€n
hQi
vi6n
mdi,
dQng vi6n hQi vi6n
phdn
d6u hodn thanh
tOt
nhi6m
vu chinh tri o
dcrn vl
vd
Cdng
ty.
Báo cáo nhiệm vụ tháng 3 và kế hoạch tháng 4.2014 - Trang 2
Báo cáo nhiệm vụ tháng 3 và kế hoạch tháng 4.2014 - Người đăng: trungnghiaht78
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Báo cáo nhiệm vụ tháng 3 và kế hoạch tháng 4.2014 9 10 584