Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập : Thực trạng ô nhiễm môi trường ở các khu công nghiệp tại TP.HCM

Được đăng lên bởi Kien Duc Vu
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1037 lần   |   Lượt tải: 2 lần
PHẦN MỞ ĐẦU:

(màu đỏ là cần phải sữa lai)

I. TÊN ĐỀ TÀI: THỰC TRẠNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Ở CÁC
KHU CÔNG NGHIỆP TẠI TPHCM
II. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Lí do chọn đề tài
Thế giới này luôn tồn tại nghững vấn đề gây tranh cãi, và môi trường
không phải là ngoại trừ. Khí hậu của trái đất quá nhanh. Môi trường rất
cần thiết cho cuộc sống của con người. Môi trường cung cấp cho con
người những điều kiện sống (như ăn ở,mặc, hít thở….) Nếu không có
điều kiện đó con người không thể tồn tại và phát triển được. Môi trường
là một vấn đề lớn và một trong những vấn đề quan trọng nhất đang xảy
ra trên thế giới của chúng ta. Như chúng ta đã biết, hiện nay sự nóng lên
của trái đất bởi các chất gây “hiệu ứng nhà kính” đã trở thành vấn đề
môi trường có tính nóng của toàn cầu. Trong bối cảnh toàn cầu nói
chung môi trường đang bị ô nhiễm trầm trọng đặc biệt là ở các nước
đang phát triển. Việt Nam cũng nằm trong tình trạng này, trong quá trình
xây dựng và phát triển kinh tế. Do vậy, bảo vệ môi trường là một trong
những vấn đề quan trọng được Đảng và nhà nước ta rất quan tâm trong
chiến lược phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn công nghiệp hóa và
hiện đại hóa đất nước. Để có một sự phát triển bền vững cần phải có một
chương trình hành động thống nhất và có thể bổ sung hỗ trợ lẫn nhau
giữa phát triển sản xuất với công tác bảo vệ và kiểm soát môi trường.

Nếu không có một chính sách đúng đắn về bảo vệ môi trường, nền kinh
tế sẽ bị thiệt hại về trước mắt và lâu dài cũng như ảnh hưởng rất nhiều
đến đời sống sinh hoạt của người dân. Đồng thời sự phát triển của đất
nước cũng thiếu bền vững. Nhất là trong những năm gần đây do nền
kinh tế phát triển nước ta đang đi lên con đường công nghiệp hóa hiện
đại hóa đã đẩy mạnh quá trình đô thị hóa dẫn đến tình trạng môi trường
đô thị ngày càng ô nhiễm. Trong những năm gần đây tốc độ phát triển
đô thị cũng như công nghiệp hóa ở các khu công nghiêp diễn ra rất
nhanh chóng, trong khi đó các công trình hạ tầng kỹ thuật như giao
thông, cấp điện, cấp thoát nước, xử lý nước thải, thu gom và xử lý rác
thải….. không đủ khả năng đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị và sự gia
tăng dân số. Do nguồn ngân sách của nhà nước có hạn, nên việc đầu tư
cho lĩnh vực này còn khiêm tốn. Vì vậy, môi trường và mỹ quan các khu
công nghiệp ngày càng xuống cấp trầm trọng, đặc biệt là vấn đề cấp
thoát nước, rác thải có khắp mọi nơi đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống
và sức khỏe của những người dân xung quanh khu công nghiệp. Xuất
phát từ những vấn đề thực tiễn nói trên tô...
PHẦN MỞ ĐẦU: (màu đỏ là cần phải sữa lai)
I. TÊN ĐỀ TÀI: THỰC TRẠNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Ở CÁC
KHU CÔNG NGHIỆP TẠI TPHCM
II. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Lí do chọn đề tài
Thế giới này luôn tồn tại nghững vấn đề gây tranh cãi, và môi trường
không phải là ngoại trừ. Khí hậu của trái đất quá nhanh. Môi trường rất
cần thiết cho cuộc sống của con người. Môi trường cung cấp cho con
người những điều kiện sống (như ăn ở,mặc, hít thở….) Nếu không có
điều kiện đó con người không thể tồn tại và phát triển được. Môi trường
là một vấn đề lớn và một trong những vấn đề quan trọng nhất đang xảy
ra trên thế giới của chúng ta. Như chúng ta đã biết, hiện nay sự nóng lên
của trái đất bởi các chất gây “hiệu ứng nhà kính” đã trở thành vấn đề
môi trường có tính nóng của toàn cầu. Trong bối cảnh toàn cầu nói
chung môi trường đang bị ô nhiễm trầm trọng đặc biệt là ở các nước
đang phát triển. Việt Nam cũng nằm trong tình trạng này, trong quá trình
xây dựng và phát triển kinh tế. Do vậy, bảo vệ môi trường là một trong
những vấn đề quan trọng được Đảng và nhà nước ta rất quan tâm trong
chiến lược phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn công nghiệp hóa và
hiện đại hóa đất nước. Để có một sự phát triển bền vững cần phải có một
chương trình hành động thống nhất và có thể bổ sung hỗ trợ lẫn nhau
giữa phát triển sản xuất với công tác bảo vệ và kiểm soát môi trường.
Báo cáo thực tập : Thực trạng ô nhiễm môi trường ở các khu công nghiệp tại TP.HCM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập : Thực trạng ô nhiễm môi trường ở các khu công nghiệp tại TP.HCM - Người đăng: Kien Duc Vu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Báo cáo thực tập : Thực trạng ô nhiễm môi trường ở các khu công nghiệp tại TP.HCM 9 10 109