Ktl-icon-tai-lieu

Bộ Lý luận Những nguyên Lý Cơ Bản của Chủ Nghĩa Mác Lênin

Được đăng lên bởi nguyenxuanankientruc2014
Số trang: 151 trang   |   Lượt xem: 2111 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chương mở đầu
NHẬP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN
CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN
I. KHÁI LƯỢC VỀ CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN
1. Chủ nghĩa Mác-Lênin và ba bộ phận cấu thành
Chủ nghĩa Mác-Lênin “ là hệ thống quan điểm và học thuyết “ khoa học của Mác, Ăngghen,
Lênin được hình thành và phát triển trên cơ sở kế thừa những giá trị tư tưởng nhân loại và tổng kết
thực tiễn thời đại; là thế giới quan, phương pháp luận phổ biến của nhận thức khoa học và thực tiễn
cách mạng; là khoa học về sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng nhân dân lao động khỏi
chế độ áp bức, bóc lột và tiến tới giải phóng con người.
Như vậy, nội dung của chủ nghĩa Mác-Lênin bao quát các lĩnh vực tri thức hết sức rộng lớn với
nhiều giá trị khoa học và thực tiễn không chỉ với lịch sử trên 150 năm qua mà với thế giới đương
đại nó vẫn còn nguyên những giá trị bất hủ. Thế nhưng, nếu nghiên cứu chủ nghĩa Mac-Lênin với tư
cách là khoa học về sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng nhân dân lao động khỏi chế độ
áp bức, bóc lột và tiến tới giải phóng con người thì có thể thấy nội dung của chủ nghĩa Mac-Lênin
được cấu thành từ ba bộ phận lý luận cơ bản có mối quan hệ thống nhất biện chứng với nhau, đó là:
triết học Mac-Lênin, kinh tế chính trị Mac-Lênin, chủ nghĩa xã hội khoa học.
Triết học Mac-Lênin là bộ phận lý luận nghiên cứu những qui luật vận động, phát triển chung
nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy; xây dựng thế giới quan và phương pháp luận chung nhất của
nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng.
Trên cơ sở thế giới quan và phương pháp luận triết học, kinh tế chính trị Mac-Lênin nghiên cứu
những qui luật kinh tế của xã hội, đặc biệt là những qui luật của quá trình ra đời, phát triển, suy tàn
của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và sự ra đời, phát triển của phương thức sản xuất mới –
phương thức sản xuất cộng sản chủ nghĩa.
Chủ nghĩa xã hội khoa học là kết quả tất nhiên của sự vận dụng thế giới quan, phương pháp
luận triết học và kinh tế chính trị Mac-Lênin vào việc nghiên cứu làm sáng tỏ những qui luật khách
quan của quá trình cách mạng xã hội chủ nghĩa - bước chuyển biến lịch sử từ chủ nghĩa tư bản lên
chủ nghĩa xã hội và tiến tới chủ nghĩa cộng sản, từ vương quốc của tính tất yếu mù quáng sang
vương quốc tự do của con người.
Như vậy, mặc dù ba bộ phận lý luận cấu thành chủ nghĩa Mac-Lênin có đối tượng nghiên cứu
cụ thể khác nhau nhưng đều nằm trong một hệ thống lý luận khoa học thống nhất – đó là khoa học
về sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng nhân dân lao động khỏi chế độ...
Chương mở đầu
NHẬP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN
CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN
I. KHÁI LƯỢC VỀ CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN
1. Chủ nghĩa Mác-Lênin và ba bộ phận cấu thành
Chủ nghĩa Mác-Lênin “ là hệ thống quan điểm và học thuyết “ khoa học của Mác, Ăngghen,
Lênin được hình thành phát triển trên sở kế thừa những giá trị tưởng nhân loại tổng kết
thực tiễn thời đại; thế giới quan, phương pháp luận phổ biến của nhận thức khoa học thực tiễn
cách mạng; là khoa học về sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng nhân dân lao động khỏi
chế độ áp bức, bóc lột và tiến tới giải phóng con người.
Như vậy, nội dung của chủ nghĩa Mác-Lênin bao quát các lĩnh vực tri thức hết sức rộng lớn với
nhiều giá trị khoa học thực tiễn không chỉ với lịch sử trên 150 năm qua với thế giới đương
đại nó vẫn còn nguyên những giá trị bất hủ. Thế nhưng, nếu nghiên cứu chủ nghĩa Mac-Lênin với tư
cách là khoa học về sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng nhân dân lao động khỏi chế độ
áp bức, bóc lột tiến tới giải phóng con người thì thể thấy nội dung của chủ nghĩa Mac-Lênin
được cấu thành từ ba bộ phận lý luận cơ bản có mối quan hệ thống nhất biện chứng với nhau, đó là:
triết học Mac-Lênin, kinh tế chính trị Mac-Lênin, chủ nghĩa xã hội khoa học.
Triết học Mac-Lênin bộ phận luận nghiên cứu những qui luật vận động, phát triển chung
nhất của tự nhiên, hội duy; xây dựng thế giới quan phương pháp luận chung nhất của
nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng.
Trên cơ sở thế giới quan và phương pháp luận triết học, kinh tế chính trị Mac-Lênin nghiên cứu
những qui luật kinh tế của hội, đặc biệt những qui luật của quá trình ra đời, phát triển, suy tàn
của phương thức sản xuất bản chủ nghĩa sự ra đời, phát triển của phương thức sản xuất mới
phương thức sản xuất cộng sản chủ nghĩa.
Chủ nghĩa hội khoa học kết quả tất nhiên của sự vận dụng thế giới quan, phương pháp
luận triết học kinh tế chính trị Mac-Lênin vào việc nghiên cứu làm sáng tỏ những qui luật khách
quan của quá trình cách mạng hội chủ nghĩa - bước chuyển biến lịch sử từ chủ nghĩa bản lên
chủ nghĩa hội tiến tới chủ nghĩa cộng sản, từ vương quốc của tính tất yếu quáng sang
vương quốc tự do của con người.
Như vậy, mặc ba bộ phận luận cấu thành chủ nghĩa Mac-Lênin đối tượng nghiên cứu
cụ thể khác nhau nhưng đều nằm trong một hệ thống luận khoa học thống nhất đó khoa học
về sự nghiệp giải phóng giai cấp sản, giải phóng nhân dân lao động khỏi chế độ áp bức, bóc lột
và tiến tới giải phóng loài người.
Ngày nay, thể nhiều học thuyết với tưởng nhân đạo về giải phóng giai cấp, giải phóng
nhân dân lao động và giải phóng con người khỏi ách áp bức nhưng chỉ có chủ nghĩa Mac-Lênin mới
là học thuyết khoa học nhất, chắc chắn nhất và chân chính nhất để thực hiện lý tưởng ấy.
2. Khái lược sự ra đời và phát triển của chủ nghĩa Mac-Lênin
Quá trình ra đời phát triển của chủ nghĩa Mac-Lênin bao gồm hai giai đoạn lớn giai đoạn
hình thành, phát triển chủ nghĩa Mác và giai đoạn bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác thành chủ nghĩa
Mac-Lênin.
a. Những điều kiện, tiền đề của sự ra đời chủ nghĩa Mác
- Điều kiện kinh tế - xã hội.
Chủ nghĩa Mác ra đời vào những năm 40 của thế kỷ XIX. Đâythời kỳ phương thức sản xuất
tư bản chủ nghĩa ở các nước Tây Âu đã phát triển mạnh mẽ trên nền tảng của cuộc cách mạng công
nghiệp được thực hiện trước tiên nước Anh vào cuối thế kỷ XVIII. Cuộc cách mạng công nghiệp
không những đánh dấu bước chuyển hóa từ nền sản xuất thủ công bản chủ nghĩa sang nền sản
xuất đại công nghiệp bản chủ nghĩa mà còn làm thay đổi sâu sắc cục diện hội, trước hết sự
hình thành và phát triển của giai cấp vô sản.
Bộ Lý luận Những nguyên Lý Cơ Bản của Chủ Nghĩa Mác Lênin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bộ Lý luận Những nguyên Lý Cơ Bản của Chủ Nghĩa Mác Lênin - Người đăng: nguyenxuanankientruc2014
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
151 Vietnamese
Bộ Lý luận Những nguyên Lý Cơ Bản của Chủ Nghĩa Mác Lênin 9 10 728