Ktl-icon-tai-lieu

Các câu hỏi pháp luật đại cương

Được đăng lên bởi Tuyet Arnie
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 2566 lần   |   Lượt tải: 15 lần
1. Pháp luật chỉ tồn tại trong xã hội có nhà nước.
ĐÚNG. Vì
-Pháp luật là loại quy tắc xử sự được đặt ra để điều chỉnh các mối quan hệ xã
hội trong điều kiện lợi ích của các thành viên trong xã hội khác nhau.
-Pháp luật hình thành đồng thời với nhà nước, được nhà nước bảo đảm cho
hoạt động và phát triển.
-Có nhà nước thì có pháp luật. Trước khi chưa có Nhà nước thì chưa có pháp
luật. Trong xã hội nguyên thủy người ta dùng quan niệm đạo đức, phong tục tập
quán để điều chỉnh quan hệ xã hội. Nếu có cá nhân vi phạm thì cả cộng đồng sẽ
cưỡng chế.
2. Hình thức cấu trúc của nhà nước ta là cấu trúc đơn nhất.
ĐÚNG. Vì
-Nhà nước đơn nhất là Nhà nước có chủ quyền chung, có hệ thống cơ quan
quyền lực và quản lý thống nhất từ TW và địa phương và có các đơn vị hành
chính bao gồm tỉnh, thành phố, huyện, quận…
-Việt nam là đất nước theo thể chế xã hội chủ nghĩa nắm quyền lục cao nhất
là quốc hội,đồng thời nắm quyền lập pháp.dưới quốc hội có các ủy ban nhân dân
cấp tỉnh và địa phương.
3. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức là một trong những đặc điểm
chung của pháp luật.
ĐÚNG. Vì
-Nội dung của các quy tắc, khuôn mẫu pháp luật được quy định rõ ràng, chính
xác và chặt chẽ trong các điều khoản.
-Nội dung của các quy tắc, khuôn mẫu pháp luật lại được thể hiện trong các
hình thức xác định. Các hình thức xác định đó là các văn bản pháp luật có tên
gọi được quy định chặt chẽ. Tên gọi của các văn bản pháp luật như Hiến pháp,
Bộ luật, Đạo luật, Pháp lệnh, Nghị định,...

4. Tiền lệ pháp là hình thức pháp luật chủ yếu ở nước ta.
SAI. Vì
Hình thức pháp luật chủ yếu mà hiện nay chúng ta sử dụng là văn bản 
quy phạm pháp luật.

5. Cơ cấu của một quy phạm pháp luật nhất thiết phải có bộ phận chế tài.
SAI. Vì
Chế tài là một bộ phận nêu nên những biện pháp tác đọng mà nhà nước dự kiến
sẽ áp dụng đối với những tổ chức hay cá nhân khi ở vào hoàn cảnh như phần giả
định mà không thực hiện đúng yêu cầu đã nêu của phần quy định. Đây là
phương tiện đảm bảo để phần quy định được thực hiện. Cơ cấu của một quy
phạm pháp luật thì bộ phận quy định là quan trọng và nhất thiết phải có.
(*Các biện pháp chế tài được quy định trong pháp luật là sự thể hiện nhận thức
của con người về tác dụng của thưởng phạt. Bộ phận này cần thiết cho các quy
phạm pháp luật, có tính khả thi trên thực tế: nó được coi là khâu khép kín của
quy phạm pháp luật khi điều chỉnh hành vi con người vì nếu thiếu nó, các yêu
cầu của nhà nước sẽ không được thực hiện trên thực tế. Nó ngăn ngừa công dân
thực hiện những hành vi có hại ...
1. Pháp luật chỉ tồn tại trong xã hội có nhà nước.
ĐÚNG. Vì
-Pháp luật là loại quy tắc xử sự được đặt ra để điều chỉnh các mối quan hệ xã
hội trong điều kiện lợi ích của các thành viên trong xã hội khác nhau.
-Pháp luật hình thành đồng thời với nhà nước, được nhà nước bảo đảm cho
hoạt động và phát triển.
-Có nhà nước thì có pháp luật. Trước khi chưa có Nhà nước thì chưa có pháp
luật. Trong xã hội nguyên thủy người ta dùng quan niệm đạo đức, phong tục tập
quán để điều chỉnh quan hệ xã hội. Nếu có cá nhân vi phạm thì cả cộng đồng sẽ
cưỡng chế.
2. Hình thức cấu trúc của nhà nước ta là cấu trúc đơn nhất.
ĐÚNG. Vì
-Nhà nước đơn nhất là Nhà nước có chủ quyền chung, có hệ thống cơ quan
quyền lực và quản lý thống nhất từ TW và địa phương và có các đơn vị hành
chính bao gồm tỉnh, thành phố, huyện, quận…
-Việt nam là đất nước theo thể chế xã hội chủ nghĩa nắm quyền lục cao nhất
là quốc hội,đồng thời nắm quyền lập pháp.dưới quốc hội có các ủy ban nhân dân
cấp tỉnh và địa phương.
3. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức là một trong những đặc điểm
chung của pháp luật.
ĐÚNG. Vì
-Nội dung của các quy tắc, khuôn mẫu pháp luật được quy định rõ ràng, chính
xác và chặt chẽ trong các điều khoản.
-Nội dung của các quy tắc, khuôn mẫu pháp luật lại được thể hiện trong các
hình thức xác định. Các hình thức xác định đó là các văn bản pháp luật tên
gọi được quy định chặt chẽ. Tên gọi của các văn bản pháp luật như Hiến pháp,
Bộ luật, Đạo luật, Pháp lệnh, Nghị định,...
Các câu hỏi pháp luật đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các câu hỏi pháp luật đại cương - Người đăng: Tuyet Arnie
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Các câu hỏi pháp luật đại cương 9 10 394