Ktl-icon-tai-lieu

Các thể chế chính trị thế giới

Được đăng lên bởi pious26493
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 2143 lần   |   Lượt tải: 5 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HỒ CHÍ MINH
KHOA LỊCH SỬ

MÔN: CÁC THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ THẾ GIỚI
Đề tài: Vấn đề dân chủ trong thể chế chính trị đa
Đảng ở các nước phương Tây và thể chế một
Đảng lãnh đạo ở nước ta hiện nay

Họ và tên: Nguyễn Thị Hiếu Thảo
MSSV: K37.608.064
Lớp: QTH3B
GVHD: TS.Lê Phụng Hoàng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU.......................................................................................3

Các thể chế chính trị thế giới

Nguyễn Thị Hiếu Thảo K37.608.064 QTH3B

NỘI DUNG...................................................................................4
I.Dân chủ là gì...............................................................................4
1.Chính phủ nhân dân................................................................7
2.Nguyên tắc đa số và quyền thiểu số........................................8
3.Xã hội dân chủ..........................................................................9
II.Chế độ đa đảng ở các nước phương Tây với việc thực thi dân chủ
.......................................................................................................10
III.Chế độ một Đảng lãnh đạo và thực hiện dân chủ ở Việt Nam
......................................................................................................... 14
1.Đảng cộng sản Việt Nam là người đại diện chân chính nhất và cho lợi ích và
nguyện vọng của nhân dân lao động trong cuộc đấu tranh bảo vệ quyền sống, quyền
tự do,dân chủ và hạnh phúc.

.......................................................................................................15
2. Đảng cộng sản Việt Nam chủ trương lãnh đạo xây dựng Nhà nước pháp quyền
Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

.......................................................................................................15
3. Đảng cộng sản Việt Nam tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ.
.......................................................................................................16
4. Đảng cộng sản Việt Nam duy nhất lãnh đạo đã đưa lại những tiền đề thuận lợi
trong việc thực hiện dân chủ.

.......................................................................................................17
5 Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, ở Việt Nam dân chủ là một sản phẩm thực
tế và đang trên đà phát triển với các thành tựu của sự nghiệp đổi mới.

.......................................................................................................18
KẾT LUẬN.......................................................................
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HỒ CHÍ MINH
KHOA LỊCH SỬ
MÔN: CÁC THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ THẾ GIỚI
Đề tài: Vấn đề dân chủ trong thể chế chính trị đa
Đảng ở các nước phương Tây và thể chế một
Đảng lãnh đạo ở nước ta hiện nay
Họ và tên: Nguyễn Thị Hiếu Thảo
MSSV: K37.608.064
Lớp: QTH3B
GVHD: TS.Lê Phụng Hoàng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU.......................................................................................3
Các thể chế chính trị thế giới - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các thể chế chính trị thế giới - Người đăng: pious26493
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Các thể chế chính trị thế giới 9 10 845