Ktl-icon-tai-lieu

Cách mạng dân tộc dân chủ 3075

Được đăng lên bởi dangtan973
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 518 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƢƠNG MÔN HỌC:
CÁCH MẠNG DÂN TỘC DÂN CHỦ NHÂN DÂN Ở VIỆT NAM
1930-1975
1. Thông tin về giảng viên
1.1. Họ và tên giảng viên 1: Nguyễn Văn Dũng
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ
Thời gian, địa điểm làm việc:
- Thời gian: Thứ 2 & thứ 6
- Địa điểm: Khoa Lịch sử, Đại học Sƣ phạm Hà Nội 2
Địa chỉ liên hệ: Văn phòng khoa Lịch sử, Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội 2,
phƣờng Xuân Hòa, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.3512101; Mobile: 0987002279 Email: dungsuhpu2@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính:
+ Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
+ Biến đổi kinh tế - xã hội ở nông thôn Việt Nam thời hiện đại
+ Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Việt Nam
+ Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
1.2. Họ và tên giảng viên 2: Ninh Thị Sinh
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ
Thời gian, địa điểm làm việc:
- Thời gian: Thứ 2 & thứ 6
- Địa điểm: Khoa Lịch sử, Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội 2
Địa chỉ liên hệ: Văn phòng khoa Lịch sử, Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội 2,
phƣờng Xuân Hòa, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.3512101 ; Mobile: 0976038576
Email: sinhninh@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính:
- Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Việt Nam
- Cách mạng XHCN ở Việt Nam
2. Thông tin chung về môn học

2.1. Tên môn học: Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Việt Nam 1930
1975
2.2. Mã môn học: LS636
2.3. Số tín chỉ: 02
2.4. Loại hình học: Tự chọn
2.5. Môn học tiên quyết: Lịch sử Việt Nam hiện đại
2.6. Môn học kế tiếp:
2.7. Giờ tín chỉ đối với các hoạt động
- Nghe giảng lý thuyết: 22
- Thảo luận:
08
- Tự học:
60
2.8. Địa chỉ Bộ môn: Văn phòng khoa Lịch sử, Trƣờng ĐHSP Hà Nội 2.
3. Mục tiêu môn học
3.1. Mục tiêu kiến thức
Môn học này sẽ giúp cho sinh viên nắm đƣợc những kiến thức cơ bản và toàn diện về
nội dung và vị trí của cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong tiến trình cách mạng Việt
Nam từ 1930-1975. Từ những thành công và hạn chế của công cuộc cách mạng dân tộc- dân
chủ- nhân dân rút ra những bài học cần thiết cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện
tại.

3.2. Mục tiêu kỹ năng
- Kĩ năng đọc, ghi chép và tóm tắt tài liệu lịch sử
- Phát triển khả năng tự nghiên cứu
- Kỹ năng làm việc theo nhóm
- Nâng cao khả năng lập luận, nhìn nhận, đánh giá lịch sử từ nhiều góc độ, quan điểm và
từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau.
- Biết sử dụng các phƣơng pháp nghiên cứu trong lịch sử.

3.3. Thái độ
- Tham dự đầy đủ, nghiêm túc và có hiệu quả các giờ học trên lớp
- Hoàn thành tốt các nội dung tự học, tự nghiên cứu
- Tham gia đầy đủ, tíc...
ĐỀ CƢƠNG MÔN HỌC:
CÁCH MẠNG DÂN TỘC DÂN CHỦ NHÂN DÂN Ở VIỆT NAM
1930-1975
1. Thông tin về giảng viên
1.1. Họ và tên giảng viên 1: Nguyễn Văn Dũng
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc
Thời gian, địa điểm làm việc:
- Thời gian: Thứ 2 & thứ 6
- Địa điểm: Khoa Lịch sử, Đại học Sƣ phạm Hà Nội 2
Địa chỉ liên hệ: Văn phòng khoa Lịch sử, Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội 2,
phƣờng Xuân Hòa, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.3512101; Mobile: 0987002279 Email: dungsuhpu2@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính:
+ Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
+ Biến đổi kinh tế - xã hội ở nông thôn Việt Nam thời hiện đại
+ Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Việt Nam
+ Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
1.2. Họ và tên giảng viên 2: Ninh Thị Sinh
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ
Thời gian, địa điểm làm việc:
- Thời gian: Thứ 2 & thứ 6
- Địa điểm: Khoa Lịch sử, Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội 2
Địa chỉ liên hệ: Văn phòng khoa Lịch sử, Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội 2,
phƣờng Xuân Hòa, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.3512101 ; Mobile: 0976038576
Email: sinhninh@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính:
- Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Việt Nam
- Cách mạng XHCN ở Việt Nam
2. Thông tin chung về môn học
Cách mạng dân tộc dân chủ 3075 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cách mạng dân tộc dân chủ 3075 - Người đăng: dangtan973
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Cách mạng dân tộc dân chủ 3075 9 10 14