Ktl-icon-tai-lieu

Cải cách hành chính trung quốc

Được đăng lên bởi Trà Sữa
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1462 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Trường học viện hành chính quốc gia
Khoa hành chính học
Bộ môn : Hành chính so sánh

Tiểu luận
Cải cách hành chính trung quốc

Giáo viên hướng dẫn :
Sinh viên thực hiện :
Nguyễn Hoài Thu
Nguyễn Thị Lan Anh
Nguyễn Thị Vân Anh
Nguyễn Thị Ngọc Mai
Nông Thị Phượng
Lương Thị Thuỳ
Phan Thị Quyên
Trương Thanh Hoa
Lớp : KH14A5

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRUNG QUỐC
I.ĐẶT VẤN ĐỀ

Ngày nay cải cách hành chính là vấn đề mang tính toàn cầu, cả các nước
đang phát triển và các nước phát triển đều xem cải cách hành chính như
một động lực mạnh mẽ để phát triển tăng trưởng kinh tế, phát triển dân
chủ và các mặt khác của đời sống xã hội. Từ những năm 1980, sự phát
triển nhanh chóng của toàn cầu hóa và cách mạng công nghệ cũng như
những thay đổi đang diễn ra trong xã hội và trong nền kinh tế đã dẫn tới

các cuộc cải cách hành chính trên toàn thế giới. Các cuộc cải cách hành
chính đã được đưa vào trong chương trình nghị sự của chính phủ và thậm
chí được xem là nhiệm vụ hành chính quan trọng. Làn sóng các cuộc cải
cách hành chính không chỉ bao gồm các nước công nghiệp hóa mà còn ở
các nước đang phát triển, đặc biệt là các nước Châu Á đang có những
thay đổi hết sức sâu rộng. Cũng giống như các nước Châu Á khác Trung
Quốc đã tiến hành các cuộc cải cách hành chính như là những yêu cầu tất
yếu về sự thay đổi trong nước và sự cạnh tranh quốc tế, là động lực thúc
đẩy công cuộc hiện đại hóa kinh tế và xã hội.
II .Nội dung
1. Khái niệm
Cải cách hành chính là một khái niệm đã được nhiều học giả, các nhà
nghiên cứu hành chính trên thế giới đưa ra, dựa trên các điều kiện về
chế độ chính trị, kinh tế – xã hội của mỗi quốc gia, cũng như phụ
thuộc vào quan điểm và mục tiêu nghiên cứu, do đó hầu hết các định
nghĩa này là khác nhau. Tuy nhiên, qua xem xét, phân tích dưới nhiều
góc độ định nghĩa của khái niệm, có thể thấy các khái niệm về cải
cách hành chính được nêu ra có một số điểm thống nhất sau:
- Cải cách hành chính là một sự thay đổi có kế hoạch, theo một mục
tiêu nhất định, được xác định bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Cải cách hành chính không làm thay đổi bản chất của hệ thống hành
chính, mà chỉ làm cho hệ thống này trở nên hiệu quả hơn, phục vụ
nhân dân được tốt hơn so với trước, chất lượng các thể chế quản lý
nhà nước đồng bộ, khả thi, đi vào cuộc sống hơn, cơ chế hoạt động,
chức năng, nhiệm vụ của bộ máy, chất lượng đội ngũ cán bộ, công
chức làm việc trong các cơ quan nhà nước sau khi tiến hành cải cách
hành chính đạt hiệu quả, hiệu lực hơn, đáp ứng yêu cầu quản lý kinh
tế – xã h...
Trường học viện hành chính quốc gia
Khoa hành chính học
Bộ môn : Hành chính so sánh
Tiểu luận
Cải cách hành chính trung quốc
Giáo viên hướng dẫn :
Sinh viên thực hiện :
Nguyễn Hoài Thu
Nguyễn Thị Lan Anh
Nguyễn Thị Vân Anh
Nguyễn Thị Ngọc Mai
Nông Thị Phượng
Lương Thị Thuỳ
Phan Thị Quyên
Trương Thanh Hoa
Lớp : KH14A5
Cải cách hành chính trung quốc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cải cách hành chính trung quốc - Người đăng: Trà Sữa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Cải cách hành chính trung quốc 9 10 716