Ktl-icon-tai-lieu

Câu 1 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Được đăng lên bởi danhtc2006
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 417 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1: P.tích những s.tạo của HCM và Đảng ta trong vi ệc v.d ụng h ọc thuy ết M-L v ề Đ ảng c ủa
GCCN vào x.dựng Đảng.
HCM đã v.dụng s.tạo và ptriển CN M-L về ĐCS vào đ.kiện cụ thể của VN, x.dựng thành công
đảng kiểu mới của GCCN và d.tộc VN, đưa CMVN đi từ thắng lợi này đ ến thắng lợi khác. T ư t ưởng
s.tạo của Người về ĐCS gồm:
1. ĐCS l.đạo là nh.tố hàng đầu quyết định th.lợi của CM.
Trong t.phẩm Đường cách mệnh, x.bản năm 1927, HCM viết: “C.mệnh trước hết phải có cái gì?
Trước hết phải có Đảng c.mệnh, để trong thì v.động t.chức dân chúng, ngoài thì l.lạc với d.tộc bị áp
bức và v.sản g/c mọi nơi. Đảng có vững c.mệnh mới th.công, cũng như người càm lái có vững thì
thuyền mới chạy”. Đảng muốn vững thì phải lấy CN M-L làm cốt, đó là kim chỉ nam cho hành động
của Đảng.
Tư tưởng trên của HCM khẳng định: Đảng l .đạo là nh.tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp
CMVS. ĐCS có v.trò v.động, t.chức l.lượng, liên lạc, đ.kết với các d.tộc thuộc địa và g/c v.sản để tạo
thành s.mạnh trên toàn t.giới.
2. ĐCSVN là k.quả của sự kết hợp giữa CN M-L với p.trào c.nhân và p.trào y.nước.
Đây là sự v.dụng s.tạo của HCM về quy luật ra đời của ĐCS vào một nước thuộc địa nửa PK.
HCM đánh giá cao v.trò của CN M-L, Đảng muốn vững phải có CN M-L làm cốt, Người nhận thấy
GCCN VN tuy số lượng ít, nhưng mang đ.đủ đ.điểm của GCCN t.giới, là g/c l.đạo CM, đồng thời
y.nước là tr.thống của d.tộc VN.
HCM cho rằng để tlập Đảng, phải truyền bá CN M-L vào ptrào cnhân và ptrào ynước làm cho
ptrào chuyển biến về chất. Thực tiễn, sau khi HCM lựa chọn cđường gp dtộc và đi theo “con đường
CMVS”, Người đã dồn mọi tâm huyết và trí lực để chuẩn bị cho s ự ra đ ời của Đảng ta c ả v ề ctr ị,
t.tưởng và t.chức, dẫn tới sự ra đời của ĐCSVN vào đầu năm 1930.
3. ĐCSVN là Đảng của g/c c.nhân, đồng thời là Đảng của d.tộc VN.
CN M-L k.định và HCM luôn nhất quán về b.chất GCCN của Đảng, ĐCS là Đảng của GCCN; Đảng
đại biểu trung thành lợi ích của GCCN, nh.dân l.động và cả d.tộc.
Tại ĐH lần thứ II của Đảng (2/1951), Bác nêu rõ: “Trong g.đoạn này, q.lợi của GCCN, nh.dân
l.động và của d.tộc là một. Chính vì Đảng LĐVN là Đảng của GCCN và nh.dân l.động, cho nên nó
phải là Đảng của d.tộc VN”.
Năm 1961, khi MB x.dựng CNXH, Bác lại k.định: “Đảng ta là Đảng của g .cấp, đồng thời cũng là
của d.tộc, không thiên tư, thiên vị”. Đ.tranh chống q.điểm “Đảng toàn dân” của chủ nghĩa xét lại,
nhằm xóa nhòa b.chất g.cấp của Đảng.
4. ĐCSVN phải được x.dựng theo các ng.lý đảng kiểu mới của GCCN
Những ng.lý về đảng kiểu mới của Lênin để...
Câu 1: P.tích nh ng s.t o c a HCM và Đ ng ta trong vi c v.d ng h c thuy t M-L v Đ ng c a ế
GCCN vào x.d ng Đ ng.
HCM đã v.d ng s .t o và ptri n CN M -L v ĐCS vào đ .ki n c th c a VN, x .d ng thành công
đ ng ki u m i c a GCCN d.t c VN, đ a CMVN đi t th ng l i này đ n th ng l i khác. T t ng ư ế ư ư
s.t o c a Ng i v ĐCS g m: ườ
1. ĐCS l.đ o là nh .t hàng đ u quy t đ nh th ế .l i c a CM.
Trong t.ph m Đ ng cách m nh, x ườ .b n năm 1927, HCM vi t: ế “C.m nh tr c h t ph i cái gì? ướ ế
Tr c h t ph i có Đ ng cướ ế .m nh, đ trong thì v ng t .ch c dân chúng, ngoài thì l .l c v i d .t c b áp
b c và v .s n g /c m i n i. Đ ng v ng c ơ .m nh m i th .công, cũng nh ng i càm lái v ng thìư ườ
thuy n m i ch y” . Đ ng mu n v ng thì ph i l y CN M-L làm c t, đó là kim ch nam cho hành đ ng
c a Đ ng.
T t ng trên c a HCM kh ng đ nh: Đ ng lư ưở .đ o nh .t quy t đ nh th ng l i c a s nghi p ế
CMVS. ĐCS v.trò v.đ ng, t .ch c l .l ng, liên l c, đượ .k t v i các dế .t c thu c đ a và g/c v .s n đ t o
thành s.m nh trên toàn t.gi i.
2. ĐCSVN là k.qu c a s k t h p gi a ế CN M-L v i p .trào c.nhân và p.trào y.n c. ướ
Đây s v .d ng s .t o c a HCM v quy lu t ra đ i c a ĐCS vào m t n c thu c đ a n a ướ PK.
HCM đánh giá cao v.trò c a CN M-L, Đ ng mu n v ng ph i CN M-L làm c t, Ng i nh n th yườ
GCCN VN tuy s l ngố ượ ít, nh ng mang đư đ .đi m c a GCCN t.gi i, g /c l.đ o CM, đ ng th i
y.n c là trướ .th ng c a d .t c VN .
HCM cho r ng đ tl p Đ ng, ph i truy n CN M-L vào ptrào cnhân và ptrào yn c làm choướ
ptrào chuy n bi n v ch t. ế Th c ti n, sau khi HCM l a ch n cđ ng gp dt c ườ và đi theo “con đ ngườ
CMVS”, Ng i đã d n m i tâm huy t và trí l c đ chu n b cho s ra đ i c a Đ ng ta c v ctr ,ườ ế
t.t ng và tưở .ch c, d n t i s ra đ i c a ĐCSVN vào đ u năm 1930.
3. ĐCSVN là Đ ng c a g /c c.nhân, đ ng th i là Đ ng c a d .t c VN.
CN M-L k.đ nh và HCM luôn nh t quán v b .ch t GCCN c a Đ ng , ĐCS Đ ng c a GCCN; Đ ng
đ i bi u trung thành l i ích c a GCCN, nh.dân l.đ ng và c d .t c.
T i Đ H l n th II c a Đ ng (2/1951), Bác nêu rõ: “Trong g.đo n này, q .l i c a GCCN, nh.dân
l.đ ng c a d .t c m t. Chính Đ ng LĐVN Đ ng c a GCCN nh.dân l.đ ng, cho nên
ph i là Đ ng c a d .t c VN”.
Năm 1961, khi MB x.d ng CNXH, Bác l i k .đ nh: “Đ ng ta Đ ng c a g .c p, đ ng th i cũng
c a d .t c, không thiên t , thiên v . ư Đ.tranh ch ng q .đi m “Đ ng toàn dân” c a ch nghĩa xét l i,
nh m xóa nhòa b.ch t g .c p c a Đ ng.
4. ĐCSVN ph i đ c x ư .d ng theo các ng .lý đ ng ki u m i c a GCCN
Nh ng ng .lý v đ ng ki u m i c a Lênin đ p .bi t v i đ ng c h i c a Q ơ .t IIế ; HCM đã v.d ng
o x.d ng ĐCSVN, kh .quát nh ng lu n đi m c a Ng i, nh ng ng ư .lý sau: T p trung d .ch
(ng.t c t .ch c c a Đ ng ); T.th l o, c .nhân p.trách; T p .bình và p.bình; K lu t ng .túc và t giác ;
Đ.k t thế .nh t trong Đ ng ; Đ c và tài c a cán b ; L.h m t thi t v i nhế .dân; X.d ng chi b , đ ng b
c s và đ i ngũ đ ng viênơ ; L l i, phong cách làm vi c…
5. Đ ng v a là ng i l ư o, v a là ng i đ y t trung thành c a nh ư .dân.
Đ ng l .đ o, nh .dân làm ch, là b.ch t c a CM XHCN, là b.ch t c a XH ta. HCM p.tri n s .t o CN M-
L v Đ ng c m quy n. Đ ng v a là ng i l ư .đ o, v a là ng i đ y t c a nh ườ .dân.
- Đ ng ng i l ườ o : Đ ng ng i duy nh t l ư o XH và ch.quy n; V i t cách ng i l ư ư o
đòi h i Đ ng ph i có t cách, ph m ch t, năng l c, ư trí tu c n thi t. ế
- Là ng i đ y t trung thành c a nhườ .dân, đòi h i Đ ng ph i l .h m t thi t v i nh ế .dân, l ng nghe,
tôn tr ng nh .dân, h c h i dân, ph i “đi đ ng l i qu n chúng”. ườ Ch ng quan liêu, hách d ch, nhũng
nhi u dân, là đ y t c a dân, không ph i làm tôi t ho c theo đuôi qu n chúng. ớ ủ
6. ĐCSVN ph i th ng xuyên chăm lo x.d ng và ch nh đ n Đ ng. ườ
Trong quá trình v ng, p.tri n bên c nh nh ng u đi m, ti n b Đ ng không tránh kh i nh ng ư ế
h.ch , k.đi m, m t s cán b , đ ng viên thoái hóa, bi n ch t, có nh ng t.ch c đ ng sai l m, khuy tế ế ế
đi m… đòi h i ny càng cao v ph m ch t, năng l c, trí tu đ i v i Đ ng.
Trong quá trình g.d c, r.luy n Đ ng ta, HCM luôn q.tâm chăm lo t i v này. “Xây d ng”
“ch nh đ n hai m t q.h ch.chẽ v i nhau, q.h gi a y và ch ng. Trong Di chúc Ng i cănườ
d n, sau th ng l i ch ng Mỹ, c u n c, ư “Vi c ph i làm tr c tiên ch nh đ n l i Đ ng, làm cho ướ
m i đ ng viên, m i đoàn viên, m i chi b đ u ra s c làm tròn nh.v Đ ng giao phó cho mình, toàn
tâm toàn ý p.v nh.dân.
Câu 1 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - Trang 2
Câu 1 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - Người đăng: danhtc2006
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Câu 1 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 9 10 816