Ktl-icon-tai-lieu

Câu 6 Lịch sử Đảng

Được đăng lên bởi danhtc2006
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 317 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 6: Ch ng minh r ng th ng l i c a CMT8 thành qu c a 15 năm đ u tranh chu n b
l c l ng cách m ng c a Đ ng? ượ
Trong cuéc kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p tay sai, ®· næi lªn nhiÒu cao trµo c¸ch
m¹ng nhng hÇu t ®Òu thÊt b¹i do nhiÒu ngyªn nh©n kh¸ch quan chñ quan. ChØ cuéc c¸ch m¹ng
th¸ng t¸m (1945) mang l¹i chiÕn th¾ng lÞch cho d©n téc ta ®¸nh u mét bíc ngoÆt ch sö cho
c¸ch m¹ng ViÖt Nam. chÊm døt mét thêi kú ®en tèi vµ më ra mét trang sö míi cho c¸ch m¹ng ViÖt Nam.
Ngày 3-2-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập , lµ kÕt qu¶ tÊt yÕu cña cuéc ®Êu tranh d©n téc
giai cÊp ë níc ta trong thêi ®¹i míi, s¶n phÈm cña kÕt p gi÷a chñ nghÜa M¸c-Lªnin phong
trµo yªu níc vµ phong trµo c«ng nh©n ë ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m 20 cña thÕ kû nµy.
Đảng đã đề ra đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp từng thời kỳ để đưa cách mạng Việt Nam
đến bến bờ thắng lợi. Để đi đến thành công của CMT8 (1945), Đảng đã trải qua 15 năm đấu tranh chuẩn
bị lực lượng, nổi bật với 3 cao trào cách mạng lớn.
- Cao trµo c¸ch m¹ng 1930-1931 vµ x« viÕt nghÖ tÜnh:
Ngµy 18/11/1930, gi÷a lóc cao trµo c¸ch m¹ng cña quÇn chóng ®· ®Õn ®Ønh cao nhÊt , X« ViÕt
NghÖ TÜnh ra ®êi, cuéc ®Êu tranh gi÷a c¸ch m¹ng vµ ph¶n c¸ch m¹ng trë nªn quyÕt liÖt. Tæng sè ®¶ng viªn
cña §¶ng bé NghÖ An, Hµ TÜnh, Vinh-BÕn Thuû nh÷ng n¨m 1930-1931 lµ 2.010 ngêi, cã 399 héi viªn héi
phô n÷ vµ 2.356 ®oµn viªn ®oµn thanh niªn céng s¶n.
Díi sù l·nh ®¹o cña ®¶ng c¸cbé n«ng th«n, bé n«ng ra ®êi vµ lµm nhiÖm vô chÝnh quyÒn c¸ch
m¹ng. §ã lµ h×nh thøc chÝnh quyÒn c¸ch m¹ng ®Çu tiªn ë níc ta, ®îc gäi lµ c¸c X« ViÕt.
§Ó ®èi phã víi cao trµo c¸ch m¹ng 1930-1931 bän thùc d©n ph¸p ®· tËp trung tßan lùc.Chóng giÕt
s¹ch ,®èt s¹ch .. nhng nh©n d©n ta kh«ng chïn bíc, nh÷ng ngêi céngn ch«n cÊt nh÷ng ®ång chÝ ®· ng·
xuèng, lau s¹ch vÕt m¸u trªn th©n m×nh, tiÕp tôc ®i vµo quÇn chóng vËn ®éng hä ®Ó x©y dùng l¹i c¬ së.
Giai đoạn 1932-1935 Đảng chủ yếu l·nh ®¹o nh©n n ®Êu tranh kh«i phôc thèng chøc
®¶ng vµ phong trµo c¸ch m¹ng.
- Cao trµo d©n chñ §«ng D¬ng 1936-1939:
Cao trµo mÆt trËn d©n chñ 1936-1939 cuộc vËn ®éng quÇn chóng réng lín s«i næi nhất cña
®¶ng cha tõng thÊy díi thêi Ph¸p thèng trÞ. §¶ng ®· ®éng viªn gi¸o dôc chÝnh trÞ cho hµng triÖu quÇn
chóng, mµ ®«ng ®¶o lµ c«ng n«ng trong cuéc ®Êu tranh chÝnh trÞ réng kh¾p thµnh thÞ vµ n«ng th«n, tõ nhµ
m¸y, hÇm ®ån ®iÒn ®Õn c¸c lµng m¹c xa x«i ë n«ng th«n miÒn nói. §©y cuéc tæng diÔn tËp lÇn
thø hai cho cuéc c¸ch m¹ng th¸ng t¸m 1945, lùc lîng c¸ch m¹ng ®É ph¸t triÓn nhanh chãng ®éi ngò c¸n
cña ®¶ng thªm ®«ng ®¶o, tÝch luü thªm nhiÒu kinh nghiÖm míi: Kinh nghiÑm dông, kÕt hîp c¸c
h×nh thøc tæ chøc®Êu tranh c«ng khai bÝ mËt, ®Êu tranh kinh tÕ víi chÝnh trÞ, v¨n ho¸ t tëng kÕt hîp
tuyªn truyÒn chøc ®Êu tranh giµnh th¾ng lîi trong tõng cuéc chiÕn ®Êu, tõng trËn tuyÕn c¸ch m¹ng,
tÝch luü lùc lîng ®Ó tiÕn lªn. Cao trµo ®· x©y dùng ®îc ®éi qu©n chÝnh trÞ to lín cho c¸ch m¹ng, bao gåm
hµng triÖu quÇn chóng c«ng n«ng vµ giíi trÝ thøc.
- Cao trào đấu tranh dẫn đến thắng lợi CMT8 1939-1945:
Ngµy 6/11/1939, héi nghÞ BCHTW ®¶ng ®îc triÖu tËp i §iÓm (Hãc M«n) do ®ång chÝ
NguyÔn V¨n Cõ chñ tr×, chñ tr¬ng ph¶i ®Æt nhiªm vô chèng ®Õ quèc, giµnh ®éc lËp d©n téc lªn hµng ®Çu.
11/1940 Héi nghÞ BCHTW lÇn thø VII diÔn ra ë §×nh B¶ng, c Ninh do ®ång chÝ Trêng Chinh
®øng ra tæ chøc, đã chØ ra kÎ thï cña nh©n d©n §«ng D¬ng lóc nµy lµ thùc d©n Ph¸p vµ ph¸t xÝt NhËt.
T2/1941, ®ång chÝ NguyÔn ¸i Quèc Trung Quèc níc trùc tiÕp l·nh ®¹o phong trµo c¸ch
m¹ng ViÖt Nam, 10-5-1941, Ngêi triÖu tËp vµ chñ tr× héi nghÞ Trung ¬ng ®¶ng t¹i P¾c Bã, Cao B»ng §¶ng
chØ râ: ”Trong lóc nµy nÕu kh«ng gi¶i quyÕt ®îc vÊn ®Ò d©n téc, kh«ng ®ßi ®îc ®éc lËp tù do cho toµn ®©n
téc th× ch¼ng nh÷ng toµn thÓ quèc gia ®©n téc cßn chÞu m·i kiÕp ngùa tr©u, mµ quyÒn lîi cña bé phËn, giai
cÊp ®Õn v¹n n¨m còng kh«ng ®ßi l¹i ®îc”.
ngµy 14/8 ®Õn ngµy 18/8, nhiÒu x·, huyªn thuéc phÇn lín c¸c tØnh ë B¾c K×, t tØnh ë
Trung K× vµ Nam K× ®· nèi tiÕp nhau chíp thêi c¬ ®øng lªn giµnh chÝnh quyÒn
Ngµy 18/8/1945, ban qu©n sù c¸ch m¹ng ®· l·nh ®¹o nh©n d©n khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn
tại Hà Nội.
Tóm lại, Khi Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, Đảng ta đã chuyển hướng chiến lược cách
mạng, nêu cao nhiệm vụ giải phóng dân tộc, tập trung vào mục tiêu giành độc lập, giành chính quyền về
Câu 6 Lịch sử Đảng - Trang 2
Câu 6 Lịch sử Đảng - Người đăng: danhtc2006
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Câu 6 Lịch sử Đảng 9 10 17