Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi chính phủ điện tử

Được đăng lên bởi u19vietnam123
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 963 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phần dân tộc:
Câu 1:. Đặc điểm các dân tộc Việt Nam
Thứ nhất: Việt Nam là một quốc gia có nhiều dân tộc.
Việt Nam là quốc gia có nhiều dân tộc cùng chung sống, mỗi dân tộc có bản sắc
văn hóa riêng. 54 dân tộc trong đó dân tộc kinh chiếm 86% dân số, 53 dân tộc còn
lại chiếm 14% dân số, phân bố rải rác trên địa bàn cả nước. 10 dân tộc có số dân từ
dưới 1 triệu đến 100 ngàn người là: Tày, Nùng, Thái, Mường, Khơme, Mông, Dao,
Giarai, Bana, Êđê; 20 dân tộc có số dân dưới 100 ngàn người, 16 dân tộc có số dân
từ dưới 10 ngàn người đến 1 ngàn người; 6 dân tộc có số dân dưới 1 ngàn người
(Cống, Sila, Pupéo, Rơmăm, Ơ đu, Brâu).
Tuy có sự chênh lệch đáng kể về đời sống vật chất cũng như tinh thần, nhưng các
dân tộc vẫn coi nhau như anh em đùm bọc lẫn nhau, chung sức xây dựng và bảo vệ
tổ quốc. Ở nước ta không có tình trạng dân tộc đa số cưỡng bức, đồng hoá, thôn
tính các dân tộc ít người, do đó cũng không có tình trạng dân tộc ít người chống lại
dân tộc đa số.
Thú hai:Các dân tộc trên đất nước ta có truyền thống đoàn kết trong đấu
tranh dựng nước, giữ nước, xây dựng một cộng đồng dân tộc thống nhất.
Từ mấy nghìn năm nay, từ khi bắt đầu hình thành nhà nước các dân tộc cùng
chung sống trên dải đất Việt Nam có nhu cầu tự nhiên là phải liên kết nhau lại để
chống chọi với thiên tai, giặc giã, trở thành một cộng đồng bền chặt- đại gia đình
các dân tộc Việt Nam, cùng nhau dựng nước và giữ nước. Đoàn kết là truyền thống
từ ngàn xưa của dân tộc ta.
Từ cuộc đời tối tăm dưới ách áp bức của thực dân, ăn đói, mặc rách, mù chữ...,
đồng bào các dân tộc đã đứng lên đi theo ánh sáng cách mạng, kề vai sát cánh, chia
ngọt sẻ bùi cùng các dân tộc cùng nhau chiến đấu giành độc lập, tự do cho Tổ
quốc.
Thu ba. Dân tộc Việt Nam cư trú phân tán, xen kẻ nhau.
Ở một số vùng nhất định có dân tộc cư trú tương đối tập trung. Song nhìn chung
các dân tộc nước ta sống xen kẽ nhau, không có lãnh thổ riêng biệt như một số
nước trên thế giới.
Ðịa bàn cư trú của người Kinh chủ yếu ở đồng bằng, ven biển và trung du;
còn các dân tộc ít người cư trú chủ yếu ở các vùng miền núi và vùng cao, một số
dân tộc như Khơ me, Hoa, một số ít vùng Chăm sống ở đồng bằng.

Tình trạng cư trú phân tán, xen kẽ giữa các dân tộc ở nước ta, tạo điều kiện
để tăng cường hiểu biết nhau, hoà hợp và xích lại gần nhau, giúp đỡ nhau cùng
tiến.
Ngày nay, tình trạng cư trú xen kẽ của các dân tộc chủ yếu dẫn tới sự giao lưu kinh
tế- văn hoá giữa các dân tộc cũng như sự hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Do sống gần
nhau, việc kết hôn giữa than...
Phần dân tộc:
Câu 1:. Đặc điểm các dân tộc Việt Nam
Thứ nhất: Việt Nam là một quốc gia có nhiều dân tộc.
Việt Nam là quốc gia có nhiều dân tộc cùng chung sống, mỗi dân tộc có bản sắc
văn hóa riêng. 54 dân tộc trong đó dân tộc kinh chiếm 86% dân số, 53 dân tộc còn
lại chiếm 14% dân số, phân bố rải rác trên địa bàn cả nước. 10 dân tộc có số dân từ
dưới 1 triệu đến 100 ngàn người là: Tày, Nùng, Thái, Mường, Khơme, Mông, Dao,
Giarai, Bana, Êđê; 20 dân tộc có số dân dưới 100 ngàn người, 16 dân tộc có số dân
từ dưới 10 ngàn người đến 1 ngàn người; 6 dân tộc có số dân dưới 1 ngàn người
(Cống, Sila, Pupéo, Rơmăm, Ơ đu, Brâu).
Tuy có sự chênh lệch đáng kể về đời sống vật chất cũng như tinh thần, nhưng các
dân tộc vẫn coi nhau như anh em đùm bọc lẫn nhau, chung sức xây dựng và bảo vệ
tổ quốc. Ở nước ta không có tình trạng dân tộc đa số cưỡng bức, đồng hoá, thôn
tính các dân tộc ít người, do đó cũng không có tình trạng dân tộc ít người chống lại
dân tộc đa số.
Thú hai:Các dân tộc trên đất nước ta có truyền thống đoàn kết trong đấu
tranh dựng nước, giữ nước, xây dựng một cộng đồng dân tộc thống nhất.
Từ mấy nghìn năm nay, từ khi bắt đầu hình thành nhà nước các dân tộc cùng
chung sống trên dải đất Việt Nam có nhu cầu tự nhiên là phải liên kết nhau lại để
chống chọi với thiên tai, giặc giã, trở thành một cộng đồng bền chặt- đại gia đình
các dân tộc Việt Nam, cùng nhau dựng nước và giữ nước. Đoàn kết là truyền thống
từ ngàn xưa của dân tộc ta.
Từ cuộc đời tối tăm dưới ách áp bức của thực dân, ăn đói, mặc rách, mù chữ...,
đồng bào các dân tộc đã đứng lên đi theo ánh sáng cách mạng, kề vai sát cánh, chia
ngọt sẻ bùi cùng các dân tộc cùng nhau chiến đấu giành độc lập, tự do cho Tổ
quốc.
Thu ba. Dân tộc Việt Nam cư trú phân tán, xen kẻ nhau.
Ở một số vùng nhất định có dân tộc cư trú tương đối tập trung. Song nhìn chung
các dân tộc nước ta sống xen kẽ nhau, không có lãnh thổ riêng biệt như một số
nước trên thế giới.
- Ðịa bàn cư trú của người Kinh chủ yếu ở đồng bằng, ven biển và trung du;
còn các dân tộc ít người cư trú chủ yếu ở các vùng miền núi và vùng cao, một số
dân tộc như Khơ me, Hoa, một số ít vùng Chăm sống ở đồng bằng.
Câu hỏi chính phủ điện tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi chính phủ điện tử - Người đăng: u19vietnam123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Câu hỏi chính phủ điện tử 9 10 308