Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG ĐẢNG

Được đăng lên bởi Nguyentin Nguyen
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 627 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1. Luận điểm nào sau đây là sai?
Những khó khăn, thách thức đối với Việt Nam sau Cách mạng Tháng
Tám 1945:
a. Các thế lực đế quốc, phản động bao vây, chống phá
b. Kinh tế kiệt quệ và nạn đói hoành hành
c. Nạn dốt
d. Chính quyền chưa hoàn toàn về tay nhân dân
Câu 2. Những thuận lợi cơ bản của cách mạng Việt Nam sau Cách mạng
Tháng Tám năm 1945 là:
a. Cách mạng trên thế giới phát triển mạnh mẽ
b. Hệ thống chính quyền cách mạng nhân dân được thành lập
c. Nhân dân có quyết tâm bảo vệ chế độ mới
d. Sự ủng hộ của các nước XHCN
Câu 3. Kẻ thù chính của cách mạng Việt Nam ngay sau Cách mạng tháng
Tám năm 1945 là:
a. Thực dân Pháp xâm lược
b. Tuởng Giới Thạch và tay sai
c. Thực dân Anh xâm lược
d. Đế quốc Mỹc
Câu 4. Trên cơ sở phân tích tình hình nước ta sau Cách mạng Tháng Tám,
ngày 25-11-1945, Trung ương Đảng đã đề ra:
a. Chỉ thị “Nhật- Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”.
b. Quyết định cải tổ Ủy ban dân tộc giải phóng thành Chính phủ lâm
thời.
c. Chỉ thị thành lập Chính phủ Liên hiệp kháng chiến.
d. Chỉ thị “Kháng chiến, kiến quốc”.
Câu 5. Văn kiện nào dưới đây được coi như Cương lĩnh kháng chiến của Đảng?
a. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
b. Chỉ thị “Toàn dân kháng chiến” của Trung ương Đảng.
c. Tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi” của đồng chí Trường Chinh.
d. Chỉ thị “kháng chiến-kiến quốc”
Câu 6. Sau ngày tuyên bố độc lập Chính phủ lâm thời đã xác định các nhiệm vụ
cấp bách cần giải quyết là:
a. Chống ngoại xâm
b. Chống ngoại xâm và nội phản
c. Diệt giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm
d. Giành ruộng đất cho nhân dân
Câu 7. Chỉ thị “Kháng chiến, kiến quốc” ra đời vào thời gian nào?
a. 25/11/1945
b. 26/11/1945

c. 25/11/1946
d. 26/11/1946
Câu 8. Luận điểm nào sau đây là sai?
Chỉ thị “Kháng chiến, kiến quốc” xác định nhiệm vụ chủ yếu, cấp bách là:
a. Củng cố chính quyền cách mạng
b. Chống thực dân Pháp xâm lược
c. Bài trừ nội phản; cải thiện đời sống nhân dân
d. Chống đế quốc và phong kiến
Câu 9. Chỉ thị “Kháng chiến, kiến quốc” xác định khẩu hiệu của cách mạng Việt
Nam sau Cách mạng Tháng Tám 1945 là:
a. Dân tộc giải phóng
b. Thành lập chính quyền cách mạng
c. Dân tộc trên hết, Tổ quốc trên hết
d. Đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế
Câu 10. Luận điểm nào sau đây là sai?
Chủ trương và sách lược của Trung ương Đảng trong việc đối phó với các lực
lượng đế quốc sau cách mạng Tháng Tám là:
a. Thêm bạn bớt thù
b. Hoa- Việt thân thiện
c. Độc lập về chính trị, nhân nhượng về kinh tế đối với thực dân Pháp
d. Chống đế quốc giả...
Câu 1. Luận điểm nào sau đây là sai?
Những khó khăn, thách thức đối với Việt Nam sau Cách mạng Tháng
Tám 1945:
a. Các thế lực đế quốc, phản động bao vây, chống phá
b. Kinh tế kiệt quệ và nạn đói hoành hành
c. Nạn dốt
d. Chính quyền chưa hoàn toàn về tay nhân dân
Câu 2. Những thuận lợi bản của cách mạng Việt Nam sau ch mạng
Tháng Tám năm 1945 là:
a. Cách mạng trên thế giới phát triển mạnh mẽ
b. Hệ thống chính quyền cách mạng nhân dân được thành lập
c. Nhân dân có quyết tâm bảo vệ chế độ mới
d. Sự ủng hộ của các nước XHCN
Câu 3. Kẻ thù chính của cách mạng Việt Nam ngay sau Cách mạng tháng
Tám năm 1945 là:
a. Thực dân Pháp xâm lược
b. Tuởng Giới Thạch và tay sai
c. Thực dân Anh xâm lược
d. Đế quốc Mỹc
Câu 4. Trên s phân tích tình nh nước ta sau Cách mạng Tháng Tám,
ngày 25-11-1945, Trung ương Đảng đã đề ra:
a. Chỉ thị “Nhật- Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”.
b. Quyết định cải tổ Ủy ban dân tộc giải phóng thành Chính phủ lâm
thời.
c. Chỉ thị thành lập Chính phủ Liên hiệp kháng chiến.
d. Chỉ thị “Kháng chiến, kiến quốc”.
Câu 5. Văn kin nào dưi đây được coi như Cương lĩnh kháng chiến ca Đng?
a. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
b. Chỉ thị “Toàn dân kháng chiến” của Trung ương Đảng.
c. Tác phm Kháng chiến nhất đnh thng li ca đồng chí Trường Chinh.
d. Chỉ thị “kháng chiến-kiến quốc”
Câu 6. Sau ngày tuyên bđc lp Chính ph lâm thời đã xác đnh các nhim v
cp bách cần giải quyết là:
a. Chng ngoi xâm
b. Chng ngoi xâm và ni phn
c. Dit giặc đói, giặc dt và gic ngoi m
d. Giành ruộng đất cho nhân dân
Câu 7. Ch th Kháng chiến, kiến quc ra đi vào thời gian o?
a. 25/11/1945
b. 26/11/1945
Câu hỏi ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG ĐẢNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG ĐẢNG - Người đăng: Nguyentin Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Câu hỏi ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG ĐẢNG 9 10 821