Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi mở rộng môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi Cường Cuong Cuong
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 543 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 4: LH TTHCM về vai trò, bản chất cảu ĐCSVN với vai trò, bản chất của Đảng
trong giai đoạn hiện nay???
*Trả lời:
I. Quy luật ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam
-Quy luật ra đời chung của các Đảng Cộng sản trên thế giới là sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác– Lênin với phong trào
công nhân
-Quy luật ra đời đặc thù của Đảng Cộng sản Việt Nam, theo quan điểm của Hồ Chí Minh, là sự kết hợp giữa chủ
nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước. Điểm giống giữa quy luật ra đời đặc thù của Đảng
Cộng sản Việt Nam và quy luật ra đời chung của các Đảng Cộng sản trên thế giới là có sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác Lênin với phong trào công nhân. Điểm khác là trong quy luật ra đời đặc thù của Đảng Cộng sản Việt Nam có thêm yếu
tố là phong trào yêu nước. Hồ Chí Minh đã khẳng định sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và
phong trào yêu nước đã dẫn tới sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam
II. Vai trò của ĐCSVN
-lựa chọn con dường xây dựng đường lối chiến lược, sách lược CM: lụa chọn con duơng cách mạng đúng đắn cho
dân tộc; xd chiến lược, sách lược đúng đắn cho CM
-tổ chức, đoàn kết tập hợp lực lượng CM trong nước
-sự ra dời, tồn tại, phát triển của đảng CSVN phù hợp với quy luaạt phát triển của XH
-Để đưa cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi cần phải có nhiều nhân tố, yếu tố như phải có đường lối cách mạng
đúng, phải động viên được lực lượng của toàn dân thực thi đường lối,v.v.. Nhưng muốn xây dựng được đường lối cách
mạng đúng, muốn vận động và tổ chức nhân dân thực hiện đường lối đó thì phải có Đảng Cộng sản lãnh đạo. Hồ Chí
Minh viết: “Trước hết phải có đảng cách mệnh, để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân
tộc bị áp bức và vô sản giai cấp ở mọi nơi. Đảng có vững cách mệnh mới thành công cũng như người cầm lái có vững
thuyền mới chạy”
-Theo Hồ Chí Minh, sở dĩ Đảng Cộng sản Việt Nam có thể đảm đương được vai trò lãnh đạo cách mạng Việt Nam
vì Đảng “là đội tiền phong, là bộ tham mưu của giai cấp vô sản, của nhân dân lao động và của cả dân tộc”. “Bao giờ
Đảng cũng tận tâm, tận lực phụng sự Tổ quốc và nhân dân”, “trung thành tuyệt đối với lợi ích của giai cấp, của nhân
dân, của dân tộc”, “ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc, Đảng ta không có lợi ích gì khác”.
-Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được thực tế lịch sử chứng minh. Trong Cách mạng Tháng Tám,
cũng như trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản luôn là nhân
tố hàng đầu ...
Câu 4: LH TTHCM về vai trò, bản chất cảu ĐCSVN với vai trò, bản chất của Đảng
trong giai đoạn hiện nay???
*Trả lời:
I. Quy luật ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam
-Quy luật ra đời chung của các Đảng Cộng sản trên thế giới là sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác– Lênin với phong trào
công nhân
-Quy luật ra đời đặc thù của Đảng Cộng sản Việt Nam, theo quan điểm của Hồ Chí Minh, là sự kết hợp giữa chủ
nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước. Điểm giống giữa quy luật ra đời đặc thù của Đảng
Cộng sản Việt Nam và quy luật ra đời chung của các Đảng Cộng sản trên thế giới là có sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác -
Lênin với phong trào công nhân. Điểm khác là trong quy luật ra đời đặc thù của Đảng Cộng sản Việt Nam có thêm yếu
tố là phong trào yêu nước. Hồ Chí Minh đã khẳng định sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và
phong trào yêu nước đã dẫn tới sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam
II. Vai trò của ĐCSVN
-lựa chọn con dường xây dựng đường lối chiến lược, sách lược CM: lụa chọn con duơng cách mạng đúng đắn cho
dân tộc; xd chiến lược, sách lược đúng đắn cho CM
-tổ chức, đoàn kết tập hợp lực lượng CM trong nước
-sự ra dời, tồn tại, phát triển của đảng CSVN phù hợp với quy luaạt phát triển của XH
-Để đưa cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi cần phải có nhiều nhân tố, yếu tố như phải có đường lối cách mạng
đúng, phải động viên được lực lượng của toàn dân thực thi đường lối,v.v.. Nhưng muốn xây dựng được đường lối cách
mạng đúng, muốn vận động và tổ chức nhân dân thực hiện đường lối đó thì phải có Đảng Cộng sản lãnh đạo. Hồ Chí
Minh viết: “Trước hết phải có đảng cách mệnh, để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân
tộc bị áp bức và vô sản giai cấp ở mọi nơi. Đảng có vững cách mệnh mới thành công cũng như người cầm lái có vững
thuyền mới chạy”
-Theo Hồ Chí Minh, sở dĩ Đảng Cộng sản Việt Nam có thể đảm đương được vai trò lãnh đạo cách mạng Việt Nam
vì Đảng “là đội tiền phong, là bộ tham mưu của giai cấp vô sản, của nhân dân lao động và của cả dân tộc”. “Bao giờ
Đảng cũng tận tâm, tận lực phụng sự Tổ quốc và nhân dân”, “trung thành tuyệt đối với lợi ích của giai cấp, của nhân
dân, của dân tộc”, “ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc, Đảng ta không có lợi ích gì khác”.
-Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được thực tế lịch sử chứng minh. Trong Cách mạng Tháng Tám,
cũng như trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản luôn là nhân
tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng.
III. Bản chất của ĐCSVN
Trước hết ĐCS VN là Đảng chỉ mang bản chất của giai cấp CN nhưng đại diện lợi ích cho nhiều GC, cho NDLD.
Biểu hiện trên 3 vấn đề:
1. Hệ tư tưởng của Đảng mang hệ tư tưởng của giai cấp CN
+mục tiêu lý tưởng cảu Đảng cần đạt tới là CNVS
+nền tảng tư tưởng cảu đảng là CN mác lênin
+Giai cấp CN là giai cấp triệt để CM nhất vì họ bị bóc lột tài sản là sức lđ nhưng lại bị bán cho nhà tư bản
+Đại diện cho phương thức sản xuất tiến bộ nhất
+Có tinh thần quốc tế vô sản
+Mang ý thức kỷ luật cao
2. Đường lối lãnh đạo của Đảng pá lập trường của giai cấp CN
+Lập trường triệt để CM của giai cấp CN: đấu tranh không khoan nhượng
+ vì độc lâp tự do và chủ nghĩa xã hội; vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giẩi phóng giai cấp, GP con người.
3.Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng
- đảng tuân thủ 1 cách chặt chẽ, nghiêm túc những NT xd đảng kiểu mới của gcvs
-Tuân thủ theo nguyên tắc của CN Mac – Lenin
+Tập trung dân chủ : khắc phục bệnh cá nhân.
+Tư tưởng phê bình và tự phê bình
Câu hỏi mở rộng môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi mở rộng môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh - Người đăng: Cường Cuong Cuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Câu hỏi mở rộng môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh 9 10 638