Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi môn đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Được đăng lên bởi nguyenduyhau
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1806 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NGUYỄN DUY HẬU 08-MMC-1413020019
Câu Hỏi Môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Chương 1: SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (1920 – 1930)
Câu 1: Anh (chị) hãy chứng minh vì sao nói: “Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là tất yếu lịch sử”? Ý nghĩa
sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam?
Câu 2: Anh (chị) hãy phân tích quá trình chuẩn bị của Nguyễn Ái Quốc về tư tưởng, chính trị, tổ chức cho sự ra đời
của Đảng Cộng sản Việt Nam?
Chương 2: ĐƯỜNG LỐI ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930 – 1945)
Câu 3: Anh (chị) hãy phân tích nội dung cương lĩnh đầu tiên của Đảng. So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa
Cương lĩnh và Luận cương tháng 10 năm 1930? Nhận xét về Cương lĩnh và Luận cương?
Câu 4: Anh (chị) hãy phân tích những yếu tố giúp Đảng ta nhanh chóng khôi phục phong trào cách mạng 1932 –
1935? Trình bày nội dung Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ nhất của Đảng (tháng 3 – 1935)?
Câu 5: Trình bày vai trò lãnh đạo và chỉ đạo của lãnh tụ Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng trong Tổng khởi nghĩa
Tháng Tám?
Chương 3: ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP VÀ CHỐNG MỸ (1945 – 1975)
Câu 6: Anh (chị) hãy cho biết vì sao ngày 19 tháng 12 năm 1946, Bác Hồ kêu gọi “Toàn Quốc kháng chiến”? Phân
tích nội dung đường lối kháng chiến (1946 – 1950)?
Câu 7: Anh (chị) hãy cho biết tại sao Hồ Chủ tịch ký “Hiệp ước sơ bộ” ngày 6 tháng 3 và “Tạm ước” ngày 14
tháng 9 năm 1946 với Thực dân Pháp?
Câu 8: Anh (chị) cho biết tại sao sau khi giành được độc lập, Đảng và Hồ Chủ tịch đã ra chủ trương xây dựng và
bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ (1945 – 1946)?
Câu 9: Phân tích những đối sách của Lãnh tụ Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam trong đấu
tranh chống thù trong giặc ngoài những năm 1945 – 1946?
Câu 10:Thế nào là công nghiệp hóa hiện đại hóa? Tại sao nước ta phải tiến hành công nghiệp hóa gắn liền với hiện
đại hóa
Câu 11: Để mô hình kinh tế thị trường định hướng XHCN phát triển đúng đắn và hiệu quả thì cần phải làm gì
Câu 12:Quá trình hình thành đường lối đổi mới hệ thống chính trị, vai trò của nó trong sự nghiệp xây dựng và bảo
vệ tổ quốc
Câu 13 Anh(chị) hãy cho biết, tại sao nói văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu động lực thúc
đẩy phát triển kinh tế xa hội

Trả lời
Câu 1: ‘Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là tất yếu của lịch sử’ vì
+ Sự ra đời của ĐCSVN là kết quả của một quá trình lựa chọn con đường cứu nước
+ Đảng ra đời là kết của sự kết hợp chủ nghĩa Mac Lê Lin với phong trào công nhân và
phong trào yêu nước Việt Nam
Ý nghĩa
+ Chấm dứt...
NGUYỄN DUY HẬU 08-MMC-1413020019
Câu Hỏi Môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Chương 1: SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (1920 – 1930)
Câu 1: Anh (chị) hãy chứng minh vì sao nói: “Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là tất yếu lịch sử”? Ý nghĩa
sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam?
Câu 2: Anh (chị) hãy phân tích quá trình chuẩn bị của Nguyễn Ái Quốc về tư tưởng, chính trị, tổ chức cho sự ra đời
của Đảng Cộng sản Việt Nam?
Chương 2: ĐƯỜNG LỐI ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930 – 1945)
Câu 3: Anh (chị) hãy phân tích nội dung cương lĩnh đầu tiên của Đảng. So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa
Cương lĩnh và Luận cương tháng 10 năm 1930? Nhận xét về Cương lĩnh và Luận cương?
Câu 4: Anh (chị) hãy phân tích những yếu tố giúp Đảng ta nhanh chóng khôi phục phong trào cách mạng 1932 –
1935? Trình bày nội dung Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ nhất của Đảng (tháng 3 – 1935)?
Câu 5: Trình bày vai trò lãnh đạo và chỉ đạo của lãnh tụ Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng trong Tổng khởi nghĩa
Tháng Tám?
Chương 3: ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP VÀ CHỐNG MỸ (1945 – 1975)
Câu 6: Anh (chị) hãy cho biết vì sao ngày 19 tháng 12 năm 1946, Bác Hồ kêu gọi “Toàn Quốc kháng chiến”? Phân
tích nội dung đường lối kháng chiến (1946 – 1950)?
Câu 7: Anh (chị) hãy cho biết tại sao Hồ Chủ tịch ký Hiệp ước sơ bộ” ngày 6 tháng 3 và “Tạm ước” ngày 14
tháng 9 năm 1946 với Thực dân Pháp?
Câu 8: Anh (chị) cho biết tại sao sau khi giành được độc lập, Đảng và Hồ Chủ tịch đã ra chủ trương xây dựng và
bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ (1945 – 1946)?
Câu 9: Phân tích những đối sách của Lãnh tụ Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam trong đấu
tranh chống thù trong giặc ngoài những năm 1945 – 1946?
Câu 10:Thế nào là công nghiệp hóa hiện đại hóa? Tại sao nước ta phải tiến hành công nghiệp hóa gắn liền với hiện
đại hóa
Câu 11: Để mô hình kinh tế thị trường định hướng XHCN phát triển đúng đắn và hiệu quả thì cần phải làm gì
Câu 12:Quá trình hình thành đường lối đổi mới hệ thống chính trị, vai trò của nó trong sự nghiệp xây dựng và bảo
vệ tổ quốc
Câu 13 Anh(chị) hãy cho biết, tại sao nói văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu động lực thúc
đẩy phát triển kinh tế xa hội
Câu hỏi môn đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi môn đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam - Người đăng: nguyenduyhau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Câu hỏi môn đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam 9 10 288