Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi ngắn môn Đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam

Được đăng lên bởi Vân Autumn
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 570 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP - MÔN ĐƯỜNG LỐI ĐẢNG CỘNG SẢN
Câu 1: Thời gian thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam
khi nào
=> 1896-1913
Câu 2: Trong đợt khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở nước ta có giai
cấp mới nào được hình thành ?
=> Giai cấp công nhân
Câu 3: Trước Chiến tranh thế giới thứ nhất, ở Việt Nam có những giai cấp nào?
=> địa chủ phong kiến, nông dân, tư sản, tiểu tư sản và công nhân
Câu 4: Dưới chế độ thực dân phong kiến, giai cấp nông dân Việt Nam có yêu cầu bức
thiết nhất là gì?
=> Độc lập dân tộc
Câu 5: Mâu thuẫn cơ bản và chủ yếu ở Việt Nam đầu thế kỷ XX là mâu thuẫn nào?
=> Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với đế quốc xâm lược và tay sai của chúng
Câu 6: Đặc điểm ra đời của giai cấp công nhân Việt Nam như thế nào?
=> Ra đời trước giai cấp tư sản, trong cuộc khai thác thuộc địa lần th ứ nhất c ủa th ực dân
Pháp; Phần lớn xuất thân từ nông dân; Chịu sự áp bức và bóc l ột c ủa đ ế qu ốc, phong ki ến
và tư sản
Câu 7: Những giai cấp bị trị ở Việt Nam dưới chế độ thuộc địa của đế quốc Pháp là:
=> Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc, địa chủ vừa và nhỏ
Câu 8: Khi nào phong trào công nhân Việt Nam hoàn toàn tr ở thành m ột phong trào tự
giác?
=> Năm 1925 (Cuộc bãi công Ba Son)
Câu 9: Nguyễn ái Quốc lựa chọn con đường giải phóng dân tộc theo khuynh hướng
chính trị vô sản vào thời gian nào?
=> 1920
Câu 10: Báo Đời sống công nhân là của tổ chức nào?
=> Tổng Liên đoàn Lao động Pháp
Câu 11: Hội Liên hiệp thuộc địa được thành lập vào năm nào?
=> 1921
Câu 12: Nguyễn ái Quốc đã đọc Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và
vấn đề thuộc địa khi nào? ở đâu?
=> 7/ 1920
Câu13: Sự kiện nào được Nguyễn ái Quốc đánh giá " như chim én nhỏ báo hiệu mùa
Xuân"?
=> Vụ mưu sát tên toàn quyền Méclanh của Phạm Hồng Thái
Câu 14: Phong trào đòi trả tự do cho cụ Phan Bội Châu diễn ra sôi nổi năm nào?
=> 1925
Câu 15: Nguyễn ái Quốc từ Liên Xô về Quảng Châu vào thời gian nào?
=> 11/1924
Câu 16: Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thực hiện chủ trương "vô sản hoá" khi nào?
=> Cuối năm 1928 đầu năm 1929

Câu 17: Tên chính thức của tổ chức này được đặt tại Đại hội lần thứ nhất ở Quảng Châu
(tháng 5-1929) là gì?
=> Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên
Câu 18: Việt Nam Quốc dân Đảng được thành lập vào thời gian nào ?
=> 12/1927
Câu 19: Ai là người đã tham gia sáng lập Việt Nam Quốc dân Đảng 1927 ?
=> Phạm Tuấn Tài
Câu 20: Khởi nghĩa Yên Bái nổ ra vào thời gian nào?
=> 9-2-1930
Câu 21: Tổ chức cộng sản nào ra đời đầu tiên ở...
B Đ C NG ÔN T P - MÔN Đ NG L I Đ NG C NG S N ƯƠ ƯỜ
Câu 1: Th i gian th c dân Pháp ti n hành ế khai thác thu c đ a l n th nh t Vi t Nam
khi nào
=> 1896-1913
Câu 2: Trong đ t khai thác thu c đ a l n th nh t c a th c dân Pháp n c ta ướ giai
c p m i nào đ c hình thành ?ượ
=> Giai c p công nhân
Câu 3: Tr c Chi n tranh th gi i th nh tướ ế ế , Vi t Nam có nh ng giai c p nào?
=> đ a ch phong ki n, nông dân, t s n, ti u t s n và công nhân ế ư ư
Câu 4: D i ch đ ướ ế th c dân phong ki n ế , giai c p nông dân Vi t Nam yêu c u b c
thi t nh t là gì?ế
=> Đ c l p dân t c
Câu 5: Mâu thu n c b n và ch y u ơ ế Vi t Nam đ u th k XXế là mâu thu n nào?
=> Mâu thu n gi a dân t c Vi t Nam v i đ qu c xâm l c và tay sai c a chúng ế ượ
Câu 6: Đ c đi m ra đ i c a giai c p công nhân Vi t Nam nh th nào? ư ế
=> Ra đ i tr c giai c p t s n, trong cu c khai thác thu c đ a l n th nh t c a th c dân ướ ư
Pháp; Ph n l n xu t thân t nông dân; Ch u s áp b cbóc l t c a đ qu c, phong ki n ế ế
t s nư
Câu 7: Nh ng giai c p b tr Vi t Nam d i ướ ch đ thu c đ a c a đ qu c Phápế ế là:
=> Công nhân, nông dân, ti u t s n, t s n dân t c, đ a ch v a và nh ư ư
Câu 8: Khi nào phong trào công nhân Vi t Nam hoàn toàn tr thành m t phong trào t
giác?
=> Năm 1925 (Cu c bãi công Ba Son)
Câu 9: Nguy n ái Qu c l a ch n con đ ng ườ gi i phóng dân t c theo khuynh h ng ướ
chính tr vô s n vào th i gian nào?
=> 1920
Câu 10: Báo Đ i s ng công nhân là c a t ch c nào?
=> T ng Liên đoàn Lao đ ng Pháp
Câu 11: H i Liên hi p thu c đ a đ c thành l p vào năm nào?ượ
=> 1921
Câu 12: Nguy n ái Qu c đã đ c S th o l n th nh t Lu n c ng ơ ươ v v n đ dân t c
v n đ thu c đ a khi nào? đâu?
=> 7/ 1920
Câu13: S ki n nào đ c Nguy n ái Qu c đánh giá " ượ nh chim én nh báo hi u mùaư
Xuân"?
=> V m u sát tên tn quy n Méclanh c a Ph m H ng Thái ư
Câu 14: Phong trào đòi tr t do cho c Phan B i Châu di n ra sôi n i năm nào?
=> 1925
Câu 15: Nguy n ái Qu c t Liên Xô v Qu ng Châu vào th i gian nào?
=> 11/1924
Câu 16: H i Vi t Nam Cách m ng Thanh niên th c hi n ch tr ng ươ "vô s n hoá" khi nào?
=> Cu i năm 1928 đ u năm 1929
Câu hỏi ngắn môn Đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi ngắn môn Đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam - Người đăng: Vân Autumn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Câu hỏi ngắn môn Đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam 9 10 558