Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi ôn tập bộ máy hành chính nhà nước

Được đăng lên bởi Dâu Tây
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 615 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÂU HỎI ÔN TẬP
TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
Chương 1
Câu 1: Tại sao nói tổ chức là một thực thể xã hội phức tạp?
Câu 2: Hãy vẽ sơ đồ, đưa ra ưu, nhược điểm và cho ví dụ minh họa về các loại cơ
cấu của tổ chức?
Câu 3: Nêu khái niệm các yếu tổ môi trường của tổ chức?
Câu 4: Khái niệm về quyền lực trong tổ chức và các loại quyền lực trong tổ chức?
Chương 2
Câu 1: Phân biệt tổ chức hành chính nhà nước với các tổ chức khác trong xã hội?
Câu 2: Trình bày các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của tổ chức hành chính nhà
nước, phân tích một nguyên tắc quan trọng nhất?
Câu 3: Trình bày các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của tổ chức hành chính nhà
nước CHXHCNVN?
Câu 4: Trình bày các nguyên tắc trong mối quan hệ giữa tổ chức hanh chính nhà
nước ở TW và tổ chức hành chính nhà nước ở địa phương?
Câu 5: Trình bày các chức năng của quản lý hành chính nhà nước?
Chương 3
Câu1: Vẽ sơ đồ và trình bày 3 mô hình
- Tổng thống trực tiếp điều hành.
- Tổng thống và thủ tướng trực tiếp điều hành.
- Thủ tướng điều hành.
Mối quan hệ giữa ngành quyền hành pháp và lập pháp có ảnh hưởng ntn đến con
đường hình thành Chính phủ ở mỗi mô hình?
Câu 2: Bộ được hiểu như thế nào? Trình bày cơ cấu tổ chức của bộ?
Câu3: Thuật ngữ Chính phủ được hiểu ntn? Thuật ngữ nội các được hiểu ntn?
Chương 4
Câu 1: Tại sao lại hình thành tổ chức hành chính nhà nước ở Tw và địa phương
Câu2: Hãy nêu mục đích thành lập hành chính nhà nước ở địa phương?
Câu3: Vẽ sơ đồ và trình bày các mô hình của hệ thống tổ chức hành chính nhà

nước ở địa phương?
Câu 4: Vẽ sơ đồ và trình bày mô hình
- Hội mạnh, thị trưởng yếu?
- Hội đồng yếu và thị trưởng mạnh hội đồng hành pháp?
- Nhà quản lý chuyên nghiệp và thị trưởng danh dự?
- Điều hành thông qua nhóm ủy viên?
Câu 5: Hãy nêu cách thức thành lập hội đồng?
Câu 6: Hãy nêu cách thức lựa chọn người đứng đầu cơ quan chấp hành ở địa
phương?
Chương 5
Câu 1: Thiết kế tổ chức được hiểu như thế nào? Hãy nêu các phương pháp và hình
thức thiết kế tổ chức?
Câu 2: Định biên trong tổ chức được hiểu ntn? Hãy nêu các căn cứ để xác định
định biên trong tổ chức hành chính nhà nước?
Chương 6
Câu 1: Phát triển tổ chức được hiểu ntn? Hãy nêu quy trình phát triển tổ chức? hãy
nêu các xu hướng phát triển tổ chức hành chính nhà nước và phân tích một xu
hướng mà anh chị quan tâm nhất?
Câu 2: Trình bày các nội dung của quản lý sự thay đổi của tổ chức?

...
CÂU HỎI ÔN TẬP
TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
Chương 1
Câu 1: Tại sao nói tổ chức là một thực thể xã hội phức tạp?
Câu 2: Hãy vẽ sơ đồ, đưa ra ưu, nhược điểm và cho ví dụ minh họa về các loại cơ
cấu của tổ chức?
Câu 3: Nêu khái niệm các yếu tổ môi trường của tổ chức?
Câu 4: Khái niệm về quyền lực trong tổ chức và các loại quyền lực trong tổ chức?
Chương 2
Câu 1: Phân biệt tổ chức hành chính nhà nước với các tổ chức khác trong xã hội?
Câu 2: Trình bày các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của tổ chức hành chính nhà
nước, phân tích một nguyên tắc quan trọng nhất?
Câu 3: Trình bày các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của tổ chức hành chính nhà
nước CHXHCNVN?
Câu 4: Trình bày các nguyên tắc trong mối quan hệ giữa tổ chức hanh chính nhà
nước ở TW và tổ chức hành chính nhà nước ở địa phương?
Câu 5: Trình bày các chức năng của quản lý hành chính nhà nước?
Chương 3
Câu1: Vẽ sơ đồ và trình bày 3 mô hình
- Tổng thống trực tiếp điều hành.
- Tổng thống và thủ tướng trực tiếp điều hành.
- Thủ tướng điều hành.
Mối quan hệ giữa ngành quyền hành pháp và lập pháp có ảnh hưởng ntn đến con
đường hình thành Chính phủ ở mỗi mô hình?
Câu 2: Bộ được hiểu như thế nào? Trình bày cơ cấu tổ chức của bộ?
Câu3: Thuật ngữ Chính phủ được hiểu ntn? Thuật ngữ nội các được hiểu ntn?
Chương 4
Câu 1: Tại sao lại hình thành tổ chức hành chính nhà nước ở Tw và địa phương
Câu2: Hãy nêu mục đích thành lập hành chính nhà nước ở địa phương?
Câu3: Vẽ sơ đồ và trình bày các mô hình của hệ thống tổ chức hành chính nhà
Câu hỏi ôn tập bộ máy hành chính nhà nước - Trang 2
Câu hỏi ôn tập bộ máy hành chính nhà nước - Người đăng: Dâu Tây
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Câu hỏi ôn tập bộ máy hành chính nhà nước 9 10 913