Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi ôn tập lịch sử 11

Được đăng lên bởi Doan Kim Truong
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 189 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1: Lập bảng tóm tắt diễn biến Cách mạng tháng hai năm 1917 ? Tính chất, đặc
điểm của cuộc cách mạng ?
Từ 18/2 đến
25/2
26/2
27/2
Từ 27/2 đến 2/3
24/2
Bĩa công biểu
Tổng bãi công
Khởi nghĩa
Chế độ Nga
Đấu tranh giành
tình của công
chính trị chống
vũ trang lật
hoàng bị lật
chính quyền giữa
nhân thủ đô
chế độ Nga
đổ chế độ
đổ. Xô viết
tư sản và vô sản.
Pêtơrôgrat
Hoàng
Nga Hoàng
đại biểu công Cục diện tồn tại
nhân, binh
hai chính quyền
lính thành lập song song
Tính chất: CM tháng Hai năm 1917 là cm dân chủ tư sản kiểu mới.
Đặc điểm chủ yếu của diễn biến cách mạng:
+ Từ bãi công biểu tình của công nhân chuyển sang tổng bãi công chính trị chống chế độ
Nga hoàng, rồi chuyển sang khởi nghĩa vũ trang lật đổ chế độ Nga hoàng và sau khi chế
độ Nga hoàng bị lật đổ, diễn ra cuộc đấu tranh giành chính quyền giữa vô sản và tư sản.
Kết quả hình thành cục diện hai chính quyền song song tồn tại
+ CM diễn ra hết sức nhanh chóng: chỉ trong hai ngày 26 và 27 tháng 2, công nhân và
binh lính cm đã giành được thắng lợi ở thủ đô Pê-tơ-rô-grat, lật đổ chế độ Nga Hoàng
+ Vai trò đi đầu lãnh đạo và quyết định thắng lợi là giai cấp công nhân Nga
Vai trò của Lê-nin đối với cm tháng Mười năm 1917
+ Tuy ở xã đất nước nhưng Lê-nin bằng thiên tài của mình đã nhận định rằng những điều
kiện cho cuộc khởi nghĩa vũ trang thắng lợi đã chín muồi, chủ trương tiến hành khởi
nghĩa vũ trang giành chính quyền và vạch ra một kế hoạch tài chính cho cuộc khởi nghĩa
vũ trang ở Pê-tơ-rô-grat
+Việc Lên-nin quyết định chuyển thời gian khởi nghĩa đã định vào sáng 25 tháng 10 sang
đêm 24 tháng 10 đã tạo nên yếu tố bất ngờ đối với kẻ thù, dẫn tới cm nhanh chóng giành
được thắng lợi mà không gặp phải tổn thất nào đáng kể
+Kế hoạch khởi nghĩa tài tình do Lê-nin vạch ra: tập trung ưu thế lực lượng đánh chiếm
những vị trí then chốt như nhà ga, bưu điện, tổng đài, điện thoại, trụ sở các bộ, bao vây
chính phủ tư sản trong cung điện mùa đông, các cầu bắc qua sông Nê-va
Câu 2: So sánh phong trào Cần Vương và phong trào nông dân Yên Thế ?
Nội
dung
Điều
kiện lịch
sử

Lãnh

Phong trào Cần Vương

Phong trào nông dân Yên Thế

- Triều đình phong kiến nhà
Nguyễn đã đầu hàng hoàn toàn
- Sau cuộc phản công ở Kinh
Thành Huế không thành (05-71885). Tôn Thất Thuyết đưa vua
Hàm Nghi lên sơn phòng Tân Sở
Quảng Trị ban chiếu cần vương
kêu gọi nhân dân yêu nước đứng
lên giúp vua cứu nước
Văn thân, sĩ phu yêu nước, thổ hào,

- Pháp đã căn bản hoàn thành xâm
lược VN, mở rộng quy mô chiếm
đóng lên các tỉnh miền núi phía Bắc
- Pháp ...
Câu 1: Lập bảng tóm tắt diễn biến Cách mạng tháng hai năm 1917 ? Tính chất, đặc
điểm của cuộc cách mạng ?
Từ 18/2 đến
24/2
25/2 26/2 27/2 Từ 27/2 đến 2/3
Bĩa công biểu
tình của công
nhân thủ đô
Pêtơrôgrat
Tổng bãi công
chính trị chống
chế độ Nga
Hoàng
Khởi nghĩa
vũ trang lật
đổ chế độ
Nga Hoàng
Chế độ Nga
hoàng bị lật
đổ. Xô viết
đại biểu công
nhân, binh
lính thành lập
Đấu tranh giành
chính quyền giữa
tư sản và vô sản.
Cục diện tồn tại
hai chính quyền
song song
Tính chất: CM tháng Hai năm 1917 là cm dân chủ tư sản kiểu mới.
Đặc điểm chủ yếu của diễn biến cách mạng:
+ Từ bãi công biểu tình của công nhân chuyển sang tổng bãi công chính trị chống chế độ
Nga hoàng, rồi chuyển sang khởi nghĩa vũ trang lật đổ chế độ Nga hoàng và sau khi chế
độ Nga hoàng bị lật đổ, diễn ra cuộc đấu tranh giành chính quyền giữa vô sản và tư sản.
Kết quả hình thành cục diện hai chính quyền song song tồn tại
+ CM diễn ra hết sức nhanh chóng: chỉ trong hai ngày 26 và 27 tháng 2, công nhân và
binh lính cm đã giành được thắng lợi ở thủ đô Pê-tơ-rô-grat, lật đổ chế độ Nga Hoàng
+ Vai trò đi đầu lãnh đạo và quyết định thắng lợi là giai cấp công nhân Nga
Vai trò của Lê-nin đối với cm tháng Mười năm 1917
+ Tuy ở xã đất nước nhưng Lê-nin bằng thiên tài của mình đã nhận định rằng những điều
kiện cho cuộc khởi nghĩa vũ trang thắng lợi đã chín muồi, chủ trương tiến hành khởi
nghĩa vũ trang giành chính quyền và vạch ra một kế hoạch tài chính cho cuộc khởi nghĩa
vũ trang ở Pê-tơ-rô-grat
+Việc Lên-nin quyết định chuyển thời gian khởi nghĩa đã định vào sáng 25 tháng 10 sang
đêm 24 tháng 10 đã tạo nên yếu tố bất ngờ đối với kẻ thù, dẫn tới cm nhanh chóng giành
được thắng lợi mà không gặp phải tổn thất nào đáng kể
+Kế hoạch khởi nghĩa tài tình do Lê-nin vạch ra: tập trung ưu thế lực lượng đánh chiếm
những vị trí then chốt như nhà ga, bưu điện, tổng đài, điện thoại, trụ sở các bộ, bao vây
chính phủ tư sản trong cung điện mùa đông, các cầu bắc qua sông Nê-va
Câu 2: So sánh phong trào Cần Vương và phong trào nông dân Yên Thế ?
Nội
dung
Phong trào Cần Vương Phong trào nông dân Yên Thế
Điều
kiện lịch
sử
- Triều đình phong kiến nhà
Nguyễn đã đầu hàng hoàn toàn
- Sau cuộc phản công ở Kinh
Thành Huế không thành (05-7-
1885). Tôn Thất Thuyết đưa vua
Hàm Nghi lên sơn phòng Tân Sở
Quảng Trị ban chiếu cần vương
kêu gọi nhân dân yêu nước đứng
lên giúp vua cứu nước
- Pháp đã căn bản hoàn thành xâm
lược VN, mở rộng quy mô chiếm
đóng lên các tỉnh miền núi phía Bắc
- Pháp tiến hành khai thác thuộc địa
lần thứ nhất
Lãnh Văn thân, sĩ phu yêu nước, thổ hào, Nông dan tự canh: Hoàng Hoa Thám
Câu hỏi ôn tập lịch sử 11 - Trang 2
Câu hỏi ôn tập lịch sử 11 - Người đăng: Doan Kim Truong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Câu hỏi ôn tập lịch sử 11 9 10 421