Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạnh đảng cộng sản việt nam

Được đăng lên bởi Đoàn Lợi
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1219 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÂU HỎI ÔN TẬP CỦA MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG
CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Câu 1: Trình bày hội nghị thành lập Đảng và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng?
TL: - Hội nghị thành lập Đảng:
+ Đến cuối năm 1929, những người cách mạng Việt Nam trong các tổ chức cộng sản đã nhận thức
được sự cần thiết và cấp bách phải thành lập một Đảng cộng sản thống nhất, chấm dứt sự chia rẽ
trong phong trào cộng sản Việt Nam.
+ Ngày 27/10/1929, Quốc tế cộng sản gửi những người cộng sản Đông Dương tài liệu về việc thành
lập một Đảng cộng sản ở Đông Dương, yêu cầu những người cộng sản Đông Dương phải khắc phục
ngay sự chia rẽ giữa các nhóm cộng sản và thành lập một đảng của giai cấp vô sản.
+ Ngi quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III Đảng Lao Động Việt Nam quyết định lấy ngày 3/2
dương lịch hàng năm làm ngày kỉ niệm thành lập Đảng.
+ Thành lập hội nghị hợp nhất gồm: 1 đại biểu của Quốc tế cộng sản; 2 đại biểu của Đông Dương
cộng sản Đảng; 2 đại biểu An Nam cộng sản Đảng. Hội nghị thảo luận đề nghị của Nguyễn Ái Quốc
gồm năm điểm lớn, với nội dung:
Bỏ mọi thành kiến xung đột cũ, thành thật hợp tác để thống nhất các nhóm cộng sản ở Đông
Dương.
Định tên đảng là Đản cộng sản Việt Nam
Thảo chính cương và điều lệ sơ lược của Đảng
Định kế hoạch thực hiện thống nhật trong nước
Cử một ban trung ương lâm thời gồm 9 người, trong đó có 2 đại biểu chi bộ cộng sản trung
quốc ở Đông Dương.
+ Ngày 24/2/1930, Theo yêu cầu của đông dương cộng sản liên đoàn, ban chấp hành trung ương lâm
thời họp và ra nghị quyết chấp nhận đông dương cộng sản liên đoàn gia nhập Đảng cộng sản việt
nam. Như vậy, đến ngày 24/2/1930, Đảng cộng sản việt nam đã hoan tất việc hợp nhất ba tổ chức
cộng sản ở việt nam.
- Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng:
+ Các văn kiện được thông qua trong hội nghị thành lập Đảng như: chính cương văn tắt, sách cương
văn tắt, chương trình vắn tắt hợp thành cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.
+ Nôi dung:

Xác định phương hướng chiến lược của cách mạng Việt Nam là làm tư sản dân quyền cách
mạng và thổ địa cách mạng để tiến đến XHCS.
 Xác định nhiệm vụ của cách mạng.
Về chính trị: Đánh đổ đế quốc Pháp và bọn phong kiến làm cho nước
Nam hoàn toàn độc lập thành lập chính phủ công nông và thành lập quân đội công
nông.
Về kinh tế: Tịch thu sản nghiệp lớn của bọn đế quốc giao cho chính phủ
công nông quản lí. Tịch thu ruộng đất của bọn đế quốc chủ nghĩa giao cho dân cày
nghèo. Xóa bỏ sưu thuế cho dân cày nghèo, mở mang công nghiệp thự...
CÂU HỎI ÔN TẬP CỦA MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG
CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Câu 1: Trình bày hội nghị thành lập Đảng và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng?
TL: - Hội nghị thành lập Đảng:
+ Đến cuối năm 1929, những người cách mạng Việt Nam trong các tổ chức cộng sản đã nhận thức
được sự cần thiết và cấp bách phải thành lập một Đảng cộng sản thống nhất, chấm dứt sự chia rẽ
trong phong trào cộng sản Việt Nam.
+ Ngày 27/10/1929, Quốc tế cộng sản gửi những người cộng sản Đông Dương tài liệu về việc thành
lập một Đảng cộng sản ở Đông Dương, yêu cầu những người cộng sản Đông Dương phải khắc phục
ngay sự chia rẽ giữa các nhóm cộng sản và thành lập một đảng của giai cấp vô sản.
+ Ngi quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III Đảng Lao Động Việt Nam quyết định lấy ngày 3/2
dương lịch hàng năm làm ngày kỉ niệm thành lập Đảng.
+ Thành lập hội nghị hợp nhất gồm: 1 đại biểu của Quốc tế cộng sản; 2 đại biểu của Đông Dương
cộng sản Đảng; 2 đại biểu An Nam cộng sản Đảng. Hội nghị thảo luận đề nghị của Nguyễn Ái Quốc
gồm năm điểm lớn, với nội dung:
Bỏ mọi thành kiến xung đột cũ, thành thật hợp tác để thống nhất các nhóm cộng sản ở Đông
Dương.
Định tên đảng là Đản cộng sản Việt Nam
Thảo chính cương và điều lệ sơ lược của Đảng
Định kế hoạch thực hiện thống nhật trong nước
Cử một ban trung ương lâm thời gồm 9 người, trong đó có 2 đại biểu chi bộ cộng sản trung
quốc ở Đông Dương.
+ Ngày 24/2/1930, Theo yêu cầu của đông dương cộng sản liên đoàn, ban chấp hành trung ương lâm
thời họp và ra nghị quyết chấp nhận đông dương cộng sản liên đoàn gia nhập Đảng cộng sản việt
nam. Như vậy, đến ngày 24/2/1930, Đảng cộng sản việt nam đã hoan tất việc hợp nhất ba tổ chức
cộng sản ở việt nam.
- Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng:
+ Các văn kiện được thông qua trong hội nghị thành lập Đảng như: chính cương văn tắt, sách cương
văn tắt, chương trình vắn tắt hợp thành cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.
+ Nôi dung:
Câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạnh đảng cộng sản việt nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạnh đảng cộng sản việt nam - Người đăng: Đoàn Lợi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạnh đảng cộng sản việt nam 9 10 491