Ktl-icon-tai-lieu

câu hỏi ôn tập tâm lý đại cương

Được đăng lên bởi haorui
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 2151 lần   |   Lượt tải: 3 lần
MÔN XÃ HỘI HỌC ĐẠI CƯƠNG
CÂU HỎI ÔN TẬP
PHẦN I: ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG
1. Xã hội học cung cấp cho chúng ta cách nhìn và tìm
hiểu xã hội một cách ........... và ............ hơn (có mục
tiêu, khoa học)
2. Xã hội học là .............. nghiên cứu về các nhóm
người (môn khoa học)
3. Các nhà xã hội học quan tâm tìm hiểu ............. các
mối quan hệ của con người hơn là hành vi ..............
(bản chất, cá nhân)
4. Theo Durkheim, hành vi con người trong nhóm
không thể tiên đoán được từ đặc điểm của ................
thành viên nhóm. Có cái gì đó được tạo ra mới lạ khi
cá nhân trở thành một .................... (cá nhân, tập thể)
5. ............................. trong nhóm xảy ra từng phần vì
hầu hết thành viên của nó tin rằng cách nghĩ, cách
cảm thụ và hành động của họ luôn là nhất (sự tuân
thủ quy tắc)
6. Dù thành viên ...... quy cách nhóm của họ hay
từ .......; những động thái, hành động trong một
nhóm luôn không tiên đóan được từ sự hiểu biết các
cá nhân trong nhóm (tuân thủ, áp lực xã hội)
7. Theo lịch sử, nhà nhân chủng học tập trung nghiên
cứu .............. hoặc xã hội .............., trong khi các
nhà xã hội học tập trung quan tâm đến ..........., xã
hội .......... (chữ viết, nguyên thủy, tính tổng thể,
công nghiệp)
8. Trong khi xã hội học và nhân chủng học tập trung
nghiên cứu ........ của con người, tâm lý học quan
tâm về khía cạnh ................... (nhóm và tập thể, cá
nhân)
9. Xã hội học và kinh tế học gặp nhau trong mối quan
tâm nghiên cứu về .......... trong lĩnh vực kinh tế và
phi kinh tế của đời sống xã hội (mối quan hệ tác
động qua lại)
10. Các nhà chính trị học và các nhà chính trị xã hội học
có cùng mối quan tâm về .................... xuất hiện
trong các tổ chức chính trị và giữa các cơ quan chính
trị (quan hệ xã hội)
11. Xã hội học là một môn khoa học ra đời ..............,
xuất hiện đầu tiên ở ......., nhưng phát triển ..........
(muộn, châu Âu, nhanh)
12. August Comte quan niệm rằng nếu xã hội không
ngừng phát triển, đời sống xã hội nên được nghiên
cứu ......... (một cách khoa học)
13. Comte tin rằng xã hội học nên dựa trên ..............
hoặc sử dụng phương pháp của khoa học vật lí để
nghiên cứu đời sống xã hội (phương pháp thực
chứng)
14. Herbert Spencer sử dụng phép loại suy ................ để
giải thích sự ổn định xã hội: một xã hội là một tập
hợp của ..................... những phần làm việc với nhau
để thúc đẩy cuộc sống tốt đẹp hơn và sự tồn tại (hữu
cơ, bộ phận hữu cơ)
15. Ủng hộ cho quan điểm tiến hóa về sự thay đổi,
Spencer nghĩ r...
MÔN XÃ HỘI HỌC ĐẠI CƯƠNG
CÂU HỎI ÔN TẬP
PHẦN I: ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG
1. Xã hội học cung cấp cho chúng ta cách nhìn và tìm
hiểu xã hội một cách ........... và ............ hơn (có mục
tiêu, khoa học)
2. Xã hội học là .............. nghiên cứu về các nhóm
người (môn khoa học)
3. Các nhà xã hội học quan tâm tìm hiểu ............. các
mối quan hệ của con người hơn là hành vi ..............
(bản chất, cá nhân)
4. Theo Durkheim, hành vi con người trong nhóm
không thể tiên đoán được từ đặc điểm của ................
thành viên nhóm. Có cái gì đó được tạo ra mới lạ khi
cá nhân trở thành một .................... (cá nhân, tập thể)
5. ............................. trong nhóm xảy ra từng phần vì
hầu hết thành viên của nó tin rằng cách nghĩ, cách
cảm thụ và hành động của họ luôn là nhất (sự tuân
thủ quy tắc)
6. Dù thành viên ...... quy cách nhóm của họ hay
từ .......; những động thái, hành động trong một
nhóm luôn không tiên đóan được từ sự hiểu biết các
cá nhân trong nhóm (tuân thủ, áp lực xã hội)
7. Theo lịch sử, nhà nhân chủng học tập trung nghiên
cứu .............. hoặc xã hội .............., trong khi các
nhà xã hội học tập trung quan tâm đến ...........,
hội .......... (chữ viết, nguyên thủy, tính tổng thể,
công nghiệp)
8. Trong khi xã hội học và nhân chủng học tập trung
nghiên cứu ........ của con người, tâm lý học quan
tâm về khía cạnh ................... (nhóm và tập thể, cá
nhân)
9. Xã hội học và kinh tế học gặp nhau trong mối quan
tâm nghiên cứu về .......... trong lĩnh vực kinh tế và
phi kinh tế của đời sống xã hội (mối quan hệ tác
động qua lại)
10. Các nhà chính trị học và các nhà chính trị xã hội học
có cùng mối quan tâm về .................... xuất hiện
trong các tổ chức chính trị và giữa các cơ quan chính
trị (quan hệ xã hội)
11. Xã hội học là một môn khoa học ra đời ..............,
xuất hiện đầu tiên ở ......., nhưng phát triển ..........
(muộn, châu Âu, nhanh)
12. August Comte quan niệm rằng nếu xã hội không
ngừng phát triển, đời sống xã hội nên được nghiên
cứu ......... (một cách khoa học)
13. Comte tin rằng xã hội học nên dựa trên ..............
hoặc sử dụng phương pháp của khoa học vật lí để
nghiên cứu đời sống xã hội (phương pháp thực
chứng)
14. Herbert Spencer sử dụng phép loại suy ................ để
giải thích sự ổn định xã hội: một xã hội là một tập
hợp của ..................... những phần làm việc với nhau
để thúc đẩy cuộc sống tốt đẹp hơn và sự tồn tại (hữu
cơ, bộ phận hữu cơ)
15. Ủng hộ cho quan điểm tiến hóa về sự thay đổi,
Spencer nghĩ rằng xã hội thay đổi dẫn đến ......, con
người .............. can thiệp (sự phát triển, không cần)
16. Karl Marx mô tả xã hội là một tập hợp của ..... nhóm
người khác nhau về các giá trị và sở thích (sự xung
đột của)
17. Theo nguyên lý của thuyết định mệnh kinh tế, bản
chất của xã hội nằm ở nền .......... (kinh tế)
18. Theo Marx, những biểu hiện lịch sử là kết quả
của .......... Một yếu tố căn bản của những quá trình
này là ................. tư liệu sản xuất (Đấu tranh giai
cấp, tư hữu hóa)
19. Theo Durkheim, trật tự xã hội có được là do một dãy
rộng .......... các giá trị và tổ chức trong xã hội (sự
nhất trí)
20. Sư thống nhất cơ học liên quan đến tính đồng nhất
của một sự nhất trí các giá trị, trong khi sự thống
nhất .......... dựa trên hệ thống các vai trò đặc biệt
quan trọng (hữu cơ)
21. Bằng việc chỉ ra rằng tỉ lệ tự tử thay đổi phụ thuộc
vào đặc điểm của nhóm, Durkheim cho rằng ý nghĩa
mà đời sống xã hội phải được tìm hiểu bỡi những
giá trị ..............hơn là những giá trị cá nhân (xã hội)
22. Một ........ là một hệ thống mối liên hệ hợp lý của giả
định về xã hội để có thể kiểm nghiệm trong thực tế
(lý thuyết xã hội)
23. Xã hội học cung cấp nhiều cách tiếp cận khác nhau
để nghiên cứu nhóm, bao gồm ....., ...., và ...... (lý
thuyết chức năng, xung đột, và tương tác biểu
tượng)
24. Lý thuyết chức năng nhấn mạnh sự đóng góp của
mỗi thành phần xã hội tạo nên nó. Nó tập trung
vào ........, ........., và ............... (sự hòa hợp, ổn định,
có hệ thống, và hợp tác)
25. Lý thuyết chức năng cho rằng:
a. Xã hội được tổ chức thành một chỉnh
thể ............(thống nhất)
b. Xã hội tìm kiếm sự ổn định hoặc ..... (trạng
thái cân bằng)
c. Xã hội dựa trên ..... các giá trị và sở thích
(sự thống nhất)
26. Khái niệm trạng thái cân bằng động đề cập đến sự
cân bằng khi có một thay đổi bất kỳ trong những
thành phần của xã hội
27. Chức năng hiển hiện là được dự tính trước trong khi
chức năng tiềm tàng lại không được dự tính trước và
không được nhận biết. Những hiệu quả tiêu cực
được gọi là chức năng khác thường
28. Lý thuyết xung đột tập trung vào các vấn đề về xung
đột, đấu tranh, thay đổi, và sự bóc lột
29. Lý thuyết xung đột tập trung vào những bất đồng ý
kiến giữa mọi người trong xã hội, và mô tả cuộc đời
như là một cuộc tranh đấu
30. Quyền lực được định nghĩa là khả năng điều khiển
hành vi của người khác thậm chí trái lại ý muốn của
họ
31. Biến đổi xã hội là một khái niệm thuộc lý thuyết
xung đột
32. Xung đột có thể là những yếu tố tích cực hoặc gây
hại
1
câu hỏi ôn tập tâm lý đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
câu hỏi ôn tập tâm lý đại cương - Người đăng: haorui
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
câu hỏi ôn tập tâm lý đại cương 9 10 663