Ktl-icon-tai-lieu

câu hỏi ôn tập tâm lý đại cương

Được đăng lên bởi haorui
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 2148 lần   |   Lượt tải: 3 lần
MÔN XÃ HỘI HỌC ĐẠI CƯƠNG
CÂU HỎI ÔN TẬP
PHẦN I: ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG
1. Xã hội học cung cấp cho chúng ta cách nhìn và tìm
hiểu xã hội một cách ........... và ............ hơn (có mục
tiêu, khoa học)
2. Xã hội học là .............. nghiên cứu về các nhóm
người (môn khoa học)
3. Các nhà xã hội học quan tâm tìm hiểu ............. các
mối quan hệ của con người hơn là hành vi ..............
(bản chất, cá nhân)
4. Theo Durkheim, hành vi con người trong nhóm
không thể tiên đoán được từ đặc điểm của ................
thành viên nhóm. Có cái gì đó được tạo ra mới lạ khi
cá nhân trở thành một .................... (cá nhân, tập thể)
5. ............................. trong nhóm xảy ra từng phần vì
hầu hết thành viên của nó tin rằng cách nghĩ, cách
cảm thụ và hành động của họ luôn là nhất (sự tuân
thủ quy tắc)
6. Dù thành viên ...... quy cách nhóm của họ hay
từ .......; những động thái, hành động trong một
nhóm luôn không tiên đóan được từ sự hiểu biết các
cá nhân trong nhóm (tuân thủ, áp lực xã hội)
7. Theo lịch sử, nhà nhân chủng học tập trung nghiên
cứu .............. hoặc xã hội .............., trong khi các
nhà xã hội học tập trung quan tâm đến ..........., xã
hội .......... (chữ viết, nguyên thủy, tính tổng thể,
công nghiệp)
8. Trong khi xã hội học và nhân chủng học tập trung
nghiên cứu ........ của con người, tâm lý học quan
tâm về khía cạnh ................... (nhóm và tập thể, cá
nhân)
9. Xã hội học và kinh tế học gặp nhau trong mối quan
tâm nghiên cứu về .......... trong lĩnh vực kinh tế và
phi kinh tế của đời sống xã hội (mối quan hệ tác
động qua lại)
10. Các nhà chính trị học và các nhà chính trị xã hội học
có cùng mối quan tâm về .................... xuất hiện
trong các tổ chức chính trị và giữa các cơ quan chính
trị (quan hệ xã hội)
11. Xã hội học là một môn khoa học ra đời ..............,
xuất hiện đầu tiên ở ......., nhưng phát triển ..........
(muộn, châu Âu, nhanh)
12. August Comte quan niệm rằng nếu xã hội không
ngừng phát triển, đời sống xã hội nên được nghiên
cứu ......... (một cách khoa học)
13. Comte tin rằng xã hội học nên dựa trên ..............
hoặc sử dụng phương pháp của khoa học vật lí để
nghiên cứu đời sống xã hội (phương pháp thực
chứng)
14. Herbert Spencer sử dụng phép loại suy ................ để
giải thích sự ổn định xã hội: một xã hội là một tập
hợp của ..................... những phần làm việc với nhau
để thúc đẩy cuộc sống tốt đẹp hơn và sự tồn tại (hữu
cơ, bộ phận hữu cơ)
15. Ủng hộ cho quan điểm tiến hóa về sự thay đổi,
Spencer nghĩ r...
33. Lý thuyết tương tác tìm hiểu xã hội thông qua các
nhìn của những cá nhân tham gia vào xã hội đó
34. Lý thuyết tương tác biểu tượng nhấn mạnh đến sự
giao tiếp dựa trên sự thông hiểu qua lại các biểu
tượng
35. Một biểu tượng là một đại diện của những tập hợp
những hành vi của những người tạo ra và sử dụng
chúng
36. Lý thuyết tương tác biểu tượng cho rằng:
a. Chúng ta hành động dựa vào những mối
quan hệ thực tế trong xã hội của chúng ta
b. Những ý nghĩa chủ quan được học từ người
khác
c. Chúng ta lập tức hiểu và giải thích hành
động của chúng ta và của những người khác
37. Hai công dụng chủ yếu của xã hội học bao gồm ý
thức cá nhân và những thông tin liên quan đến các
vấn đề công cộng
PHẦN II: Câu hỏi trắc nghiệm
1. Các nhà xã hội học hầu như sẽ quan tâm đến
a. Một học sinh đang tham dự lớp học
b. Một bác sĩ đang đi tới lui trong bệnh viện
c. Một công nhân xây dựng đang thực hiện
công việc được giao
d. Các giáo sư và sinh viên đang trao đổi với
nhau trên cơ sở mối quan hệ thầy trò (X)
2. Sự tuân theo xảy ra trong một nhóm bỡi vì các thành
viên
a. Tin rằng hướng đi của nhóm là tốt nhất (X)
b. Không bao giờ sợ trả thù
c. Luôn tìm kiếm chỗ đứng của họ trong nhóm
d. Nhận thấy hành đồng của nhóm luôn phù
hợp với quan điểm cho họ
3. Môn khoa học xã hội gần gũi với xã hội học nhất là
a. Tâm lý học
b. Khoa học chính trị
c. Công tác xã hội
d. Nhân chủng học (X)
4. Môn khoa học xã hội nào quan tâm đến các vấn đề
cá nhân
a. Tâm lý học (X)
b. Chính trị học
c. Kinh tế học
d. Công tác xã hội
5. Nhà xã hội học đầu tiên đề ra chủ nghĩa thực chứng
và áp dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học
vào các vấn đề xã hội là
a. Emile Durkheim
b. Herbert Spencer
c. Auguste Comte (X)
d. Karl Marx
6. Herbert Spencer quan tâm lĩnh vực nào sau đây?
a. Giải thích xã hội thông qua mâu thuẫn giai
cấp
b. Sử dụng một thực thể hữu cơ để giải thích
sự ổn định xã hội (X)
c. Áp dụng phương pháp khoa học vào nghiên
cứu các hiện tượng xã hội
d. Nhấn mạnh vai trò của các giá trị xã hội
7. Ai là người mô tả xã hội dưới góc độ xung đột giai
cấp và sự phân bố của cải?
a. Emile Durkheim
b. Hebert Spence
c. Auguste Comte
d. Karl Marx (X)
8. Sự thống nhất xã hội bắt nguồn từ sự nhất trí các giá
trị, quy tắc, và áp lực phải tuân theo được gọi là
a. Học thuyết định mệnh về kinh tế
b. Sự tĩnh tại xã hội
c. Sự thống nhất hữu cơ
d. Sự thống nhất mang tính máy móc (X)
9. Hiểu hành vi của người khác bằng việc đặt mình vào
vị trí của họ được gọi là
a. Chủ nghĩa thực chứng
b. Tâm lý học
c. Verstehen (X)
d. Thực thể hữu cơ
10. Lý thuyết nào nhấn mạnh sự đóng góp của mỗi
phần trong xã hội góp phần hình thành một xã hội
lớn hơn?
a. Lý thuyết xung đột
b. Xã hội học phê phán
c. Lý thuyết tương tác biểu tượng
d. Lý thuyết chức năng (X)
11. Khái niệm về trạng thái cân bằng động được xem là
một quan điểm thuộc lý thuyết
a. Tương tác biểu tượng
b. Xung đột
c. Chức năng (X)
d. Thực chứng
12. Kết quả không định trước và không được nhận thức
rõ thuộc
a. Chức năng hiển nhiên
b. Phản chức ẩn (X)
c. Phản chức năng
d. Chức năng ngoại vi
13. Lý thuyết gì tập trung vào sự bất bình đẳng của mọi
người trong xã hội
a. Tương tác biểu tượng
b. Xung đột (X)
c. Chức năng
d. Thực chứng
14. Nhà lý thuyết nào có cống hiến cho sự khởi đầu của
lý thuyết tương tác?
a. Karl Marx
b. Talcott Parsons
c. Robet Merton
d. Georg Simel (X)
15. Ý nghĩa của biểu tượng
a. Được xác định bỡi những người tạo ra và sử
dụng chúng (X)
b. Xác định bỡi những vật mà chúng thể hiện
c. Có một lượng hạn chế các hình thái
d. Không quan trọng trong mối liên hệ tương
tác xã hội của con người
2
câu hỏi ôn tập tâm lý đại cương - Trang 3
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
câu hỏi ôn tập tâm lý đại cương - Người đăng: haorui
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
câu hỏi ôn tập tâm lý đại cương 9 10 265