Ktl-icon-tai-lieu

Câu Hỏi Ôn Thi Giữa Kì Tư Tưởng Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi vonganha1809
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1103 lần   |   Lượt tải: 3 lần
NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN HCM

CÂU 1.Trình bày nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. (Trong các nguồn
gốc đó, nguồn gốc nào chủ yếu nhất, quyết định bước phát triển về chất của tư
tưởng Hồ Chí Minh? Tại sao?)
CÂU 2. Trình bày các giai đoạn hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí
Minh. (Trong những giai đoạn đó, giai đoạn nào tư tưởng Hồ Chí Minh có ý nghĩa
vạch đường đi cho cách mạng Việt Nam? Hãy chứng minh.)
CÂU 3. Trình bày những luận điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc?
( Để thực hiện luận điểm: Kết hợp nhuần nhuyễn vấn đề dân tộc với vấn đề giai
cấp, độc lập dân tộc và CNXH, chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế của Hồ
Chí Minh trong tình hình hiện nay chúng ta phải làm gì?)
CÂU 4. Trình bày những luận điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về cách mạng giải
phóng dân tộc?
(Bằng lý luận và thực tiễn hãy chứng minh rằng, luận điểm: CMGPDT cần được
tiến hành chủ động, sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước CMVS ở "chính
quốc" là một sáng tạo lớn của Hồ Chí Minh?)
CÂU 5. Trình bày quan niệm của Hồ Chí Minh về đặc trưng bản chất và động lực
của chủ nghĩa xã hội? (Theo anh (chị) trong công cuộc đổi mới đất nước ta hiện
nay, động lực nào là quan trọng nhất? Để phát huy động lực đó chúng ta phải làm
gì?)
CÂU 6. Phân tích những luận điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân
tộc? (Để xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc ở nước ta hiện
nay đòi hỏi chúng ta phải làm gì?)
CÂU 7. Trình bày nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh
dân tộc với sức mạnh thời đại? (Để kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời
đại một cách hiệu quả trong giai đoạn hiện nay đòi hỏi chúng ta phải chú ý những
vấn đề gì?)

CÂU 8. Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò, bản chất giai cấp công
nhân và nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam? Làm rõ sự sáng tạo của
Người trong quan điểm về sự ra đời của Đảng?
CÂU 9. Phân tích những nguyên tắc xây dựng Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Ý
nghĩa của những nguyên tắc này trong cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng
ở nước ta hiện nay?
CÂU 10. Trình bày quan điểm của Hồ Chí Minh về nhà nước của dân, do dân, vì
dân; về sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dân, tính dân
tộc của Nhà nước? Để xây dựng Nhà nước ngang tầm với nhiệm vụ của giai đoạn
cách mạng hiện nay chúng ta phải làm gì?
CÂU11. Trình bày những chuẩn mực đạo đức mới của người Việt Nam theo tư
tưởng Hồ Chí Minh. Vận dụng những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới của
Người vào việc rèn luyện đạo đ...
NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN HCM
CÂU 1.Trình bày nguồn gốc hình thành tưởng Hồ Chí Minh. (Trong các nguồn
gốc đó, nguồn gốc nào chủ yếu nhất, quyết định bước phát triển về chất của tư
tưởng Hồ Chí Minh? Tại sao?)
CÂU 2. Trình bày các giai đoạn hình thành phát triển của tưởng Hồ Chí
Minh. (Trong những giai đoạn đó, giai đoạn nào tưởng Hồ Chí Minh có ý nghĩa
vạch đường đi cho cách mạng Việt Nam? Hãy chứng minh.)
CÂU 3. Trình bày những luận điểm cơ bản của Hồ C Minh v vấn đ dân tộc?
( Để thực hiện luận điểm: Kết hợp nhuần nhuyễn vấn đề dân tộc với vấn đề giai
cấp, độc lập dân tộc CNXH, chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế của Hồ
Chí Minh trong tình hình hiện nay chúng ta phải làm gì?)
CÂU 4. Trình bày những luận điểm bản của H Chí Minh về cách mạng giải
phóng dân tộc?
(Bằng luận và thực tiễn hãy chứng minh rằng, luận điểm: CMGPDT cần được
tiến hành chủ động, sáng tạocó khả năng giành thắng lợi trước CMVS ở "chính
quốc" là một sáng tạo lớn của Hồ Chí Minh?)
CÂU 5. Trình y quan niệm của Hồ Chí Minh về đặc trưng bản chất động lực
của chủ nghĩa hội? (Theo anh (chị) trong công cuộc đổi mới đất nước ta hiện
nay, động lực nào quan trọng nhất? Để phát huy động lực đó chúng ta phải làm
gì?)
CÂU 6. Phân tích những luận điểm bản của Hồ C Minh về đại đoàn kết dân
tộc? (Để xây dựng phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc nước ta hiện
nay đòi hỏi chúng ta phải làm gì?)
CÂU 7. Trình bày nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh
dân tộc với sức mạnh thời đại? (Để kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời
đại một ch hiệu quả trong giai đoạn hiện nay đòi hỏi chúng ta phải chú ý những
vấn đề gì?)
Câu Hỏi Ôn Thi Giữa Kì Tư Tưởng Hồ Chí Minh - Trang 2
Câu Hỏi Ôn Thi Giữa Kì Tư Tưởng Hồ Chí Minh - Người đăng: vonganha1809
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Câu Hỏi Ôn Thi Giữa Kì Tư Tưởng Hồ Chí Minh 9 10 761