Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi thảo luận môn Đường lối cách mạng của DCSVN

Được đăng lên bởi lua-tuti2511
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 4378 lần   |   Lượt tải: 9 lần
BÀI THẢO LUẬN NHÓM 2- D7QL4
MÔN
ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN
NHÓM 2- D7QL4
Đỗ Thị Lụa
2. Phùng Thị Thúy Linh
3. Nguyễn Kiều Anh
4. Dương Thu Thanh
5. Thái Thị Loan
6. Triệu Thị Tô
7. Nguyễn Minh Huyền
8. Vũ Anh Kim
9. Nguyễn Thị Loan
10. Nguyễn Thị Mai
11. Nguyễn Thị Hồi
12. Trần Thị Thao
1.

Chương III: ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG
THỰC DÂN PHÁP VÀ ĐẾ QUỐC MỸ XÂM LƯỢC
(1945 - 1975)
Câu 1: Đảng đã định ra những chủ trương biện pháp gì nhằm đưa nước
ta ra khỏi tình trạng “ngàn cân treo sợi tóc” ?
Những chủ trương, biện pháp của Đảng nhằm đưa nước ta khỏi tình trạng
"ngàn cân treo sợi tóc" là:
1. Xây dựng chính quyền :
Nhiệm vụ trung tâm là phải xây dựng và củng cố chính quyền dân chủ ND:
- Ngày 6/1/1946 tổ chức tổng tuyển cử bầu Quốc hội. Hơn 90% cử tri đi bầu
và bầu được 333 đại biểu vào Quốc hội.
- Ngày 2/3/1946 Quốc hội họp phiên họp đầu tiên, bầu ban dự thảo Hiến
pháp và bầu chính phủ chính thức do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu.
- Sau bầu cử Quốc hội là bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp để củng cố
chính quyền ở địa phương.
*Ý nghĩa của cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội và bầu cử Hội đồng nhân dân
các cấp:
- Phá tan âm mưu chia rẽ và lật đổ của kẻ thù.
-Củng cố khối đoàn kết toàn dân, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý thức làm
chủ tinh thần trách nhiệm của mỗi công dân đối với đất nước.
2. Giải quyết khó khăn về nạn đói, nạn dốt, về tài chính :
2.1Nạn đói:
- Trước mắt thực hiện nhường cơm xẻ áo, thực hiện hũ gạo tiết kiệm, ngày
đồng tâm.
- Về lâu dài phải đẩy mạnh tăng gia sản xuất.

 Chỉ trong thời gian ngắn nạn đói được đẩy lùi.
2.2 Nạn dốt:
- Mở các lớp học bình dân , kêu gọi nhân dân tham gia xóa nạn mù chữ.
- Ngày 8/9/1945 chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập cơ quan bình
dân học vụ.
 Đến tháng 3 / 1946, riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có 3 vạn lớp học và 81
vạn học viên.
2.3 Giải quyết khó khăn về tài chính:
- Kêu gọi tinh thần tự nguyên đóng góp của nhân dân, thông qua quỹ độc lập
và tuần lễ vàng. Thu được 370 Kg vàng và 20 triệu đồng.
- Phát hành tiền Việt Nam, ngày 23/11/1946 chính thức lưu hành tiền Việt
Nam trên cả nước.
3.Chống giặc ngoai xâm và nội phản:
3.1 Chống giặc ngoại xâm:Diễn ra qua hai thời kì:
+ Trước 6/3/1946:
* Chủ trương: Hòa với quân Tưởng ở miền Bắc để tập trung lực lượng
chống Pháp ở miền Nam.
*Biện pháp:
- Đối với quân Tưởng ở Miền Bắc: Hòa hoãn tránh xung đột, giao thiệp thân
thiện, nhân nhượng cho chúng một số quyền lợi về kinh tế và chính trị như nhận
cung cấp lương thực thực p...
BÀI THẢO LUẬN NHÓM 2- D7QL4
MÔN
ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Câu hỏi thảo luận môn Đường lối cách mạng của DCSVN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi thảo luận môn Đường lối cách mạng của DCSVN - Người đăng: lua-tuti2511
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Câu hỏi thảo luận môn Đường lối cách mạng của DCSVN 9 10 11