Ktl-icon-tai-lieu

CÂU HỎI THI HẾT MÔN Lý luận chung

Được đăng lên bởi Triệu Túc
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1614 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ MÔN LÝ LUẬN CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
CÂU HỎI THI VẤN ĐÁP DÀNH CHO SINH VIÊN CHÍNH QUI VBI VÀ VBII
NĂM 2014
1. Phân tích vai trò của khoa học Lý luận chung về nhà nước và pháp luật đối với các khoa
học pháp lý chuyên ngành.
2. Phân tích khái niệm nhà nước (định nghĩa, đặc điểm).
3. Phân biệt nhà nước với các tổ chức xã hội khác.
4. Phân tích quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về nguồn gốc nhà nước.
5. Phân tích khái niệm kiểu nhà nước, căn cứ phân chia kiểu nhà nước, sự thay thế kiểu nhà
nước.
6. Phân tích tính giai cấp của nhà nước.
7. Phân tích sự vận động, biến đổi của tính giai cấp của nhà nước qua các kiểu nhà nước.
8. Phân tích tính xã hội của nhà nước.
9. Phân tích sự vận động, biến đổi của tính xã hội của nhà nước qua các kiểu nhà nước.
10. Phân tích các đặc điểm của Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.
11. Trình bày sự hiểu biết của anh (chị) về “nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân
dân”.
12. Phân tích khái niệm chức năng của nhà nước. Trình bày các hình thức và phương pháp
thực hiện chức năng của nhà nước.
13. Phân tích sự phát triển của chức năng nhà nước qua các kiểu nhà nước.
14. Phân tích chức năng tổ chức và quản lý kinh tế của Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt
Nam.
15. Phân tích chức năng tổ chức và quản lý văn hóa, giáo dục, khoa học-công nghệ của
Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.
16. Phân tích chức năng bảo vệ Tổ quốc của Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.
17. Phân tích khái niệm cơ quan nhà nước (định nghĩa, đặc điểm).
18. Phân biệt cơ quan của nhà nước với cơ quan của tổ chức xã hội khác, cho ví dụ.
19. Phân tích khái niệm bộ máy nhà nước. Trình bày mối liên hệ giữa bộ máy nhà nước với
chức năng của nhà nước.
20. Phân tích sự phát triển của bộ máy nhà nước qua các kiểu nhà nước.
21. Phân tích nguyên tắc phân chia quyền lực nhà nước trong tổ chức và hoạt động của bộ
máy nhà nước tư sản.
22. Phân tích nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất, có phân công, phối hợp và
kiểm soát giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp
trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.
23. Phân tích nguyên tắc bảo đảm sự tham gia của nhân dân vào tổ chức và hoạt động của
bộ máy nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.
24. Phân tích nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà
nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.
25. Phân tích nguyên tắc pháp chế trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng
hòa XHCN Việt Nam.
26. Phân tích khái niệm hình thức chính thể của nhà nước. Phân biệt chí...
BỘ MÔN LÝ LUẬN CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
CÂU HỎI THI VẤN ĐÁP DÀNH CHO SINH VIÊN CHÍNH QUI VBI VÀ VBII
NĂM 2014
1. Phân tích vai trò của khoa học Lý luận chung về nhà nước pháp luật đối với các khoa
học pháp lý chuyên ngành.
2. Phân tích khái niệm nhà nước (định nghĩa, đặc điểm).
3. Phân biệt nhà nước với các tổ chức xã hội khác.
4. Phân tích quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về nguồn gốc nhà nước.
5. Phân tích khái niệm kiểu nhà nước, căn cứ phân chia kiểu nhà nước, sự thay thế kiểu nhà
nước.
6. Phân tích tính giai cấp của nhà nước.
7. Phân tích sự vận động, biến đổi của tính giai cấp của nhà nước qua các kiểu nhà nước.
8. Phân tích tính xã hội của nhà nước.
9. Phân tích sự vận động, biến đổi của tính xã hội của nhà nước qua các kiểu nhà nước.
10. Phân tích các đặc điểm của Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.
11. Trình bày sự hiểu biết của anh (chị) về “nhà nước của nhân dân, do nhân dân, nhân
dân”.
12. Phân tích khái niệm chức năng của nhà nước. Trình bày các hình thức phương pháp
thực hiện chức năng của nhà nước.
13. Phân tích sự phát triển của chức năng nhà nước qua các kiểu nhà nước.
14. Phân tích chức năng tổ chức quản kinh tế của Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt
Nam.
15. Phân tích chức năng t chức quản văn hóa, giáo dục, khoa học-công nghệ của
Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.
16. Phân tích chức năng bảo vệ Tổ quốc của Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.
17. Phân tích khái niệm cơ quan nhà nước (định nghĩa, đặc điểm).
18. Phân biệt cơ quan của nhà nước với cơ quan của tổ chức xã hội khác, cho ví dụ.
19. Phân tích khái niệm bộ máy nhà nước. Trình bày mối liên hệ giữa bộ máy nhà nước với
chức năng của nhà nước.
20. Phân tích sự phát triển của bộ máy nhà nước qua các kiểu nhà nước.
21. Phân tích nguyên tắc phân chia quyền lực nhà nước trong tổ chức hoạt động của bộ
máy nhà nước tư sản.
22. Phân tích nguyên tắc quyền lực nhà nước thống nhất, phân công, phối hợp
kiểm soát giữa các quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, pháp
trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.
23. Phân tích nguyên tắc bảo đảm sự tham gia của nhân dân vào tổ chức hoạt động của
bộ máy nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.
24. Phân tích nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức hoạt động của bộ máy nhà
nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.
25. Phân tích nguyên tắc pháp chế trong tổ chức hoạt động của bộ máy nhà ớc Cộng
hòa XHCN Việt Nam.
26. Phân tích khái niệm hình thức chính thể của nhà nước. Phân biệt chính thể quân chủ
với chính thể cộng hòa.
27. Phân tích sự biến đổi của chính thể quân chủ qua các kiểu nhà nước.
1
CÂU HỎI THI HẾT MÔN Lý luận chung - Trang 2
CÂU HỎI THI HẾT MÔN Lý luận chung - Người đăng: Triệu Túc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
CÂU HỎI THI HẾT MÔN Lý luận chung 9 10 988