Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi thi môn lý luận hành chính nhà nước

Được đăng lên bởi chinhtritruclai-gmail-com
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 4288 lần   |   Lượt tải: 51 lần
CÂU HỎI THI MÔN LÝ LUẬN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
Câu 1/. Khái niệm và phân tích các đặc điểm của nhà nước?
* Khái niệm:
Nhà nước là một tổ chức đặc biệt của quyền lực chính trị, một bộ máy chuyên làm
nhiệm vụ cưỡng chế và thực hiện các chức năng đặc biệt, nhằm duy trì trật tự xã hội, bảo vệ
địa vị của giai cấp thống trị trong xã hội.
* Dấu hiệu đặc trưng của nhà nước ( đặc điểm của nhà nước)
- Nhà nước thiết lập một quyền lực công cộng đặc biệt, quyền lực công cộng là quyền
lực để quản lý tấc cả các cơ quan trong xã hội, chủ thể của quyền lực này là giai cấp thống trị
về kinh tế và chính trị. Để thực hiện quyền lực này và để quản lý xã hội nhà nước có lớp
người chuyên làm nhiệm vụ quản lý, hình thành một bộ máy cưỡng chế, duy trì địa vị và bảo
vệ lợi ích của giai cấp thống trị bắt các giai cấp khác phải phục tùng theo ý chí của giai cấp
thống trị.
- Nhà nước chia dân cư theo lãnh thổ thành các đơn vị hành chính. Do quyền lực nhà
nước bao trùm lên toàn bộ xã hội nên mọi dân cư trên lãnh thổ đều chịu sự quản lý của nhà
nước, để thực hiện chức năng quản lý nhà nước, nhà nước chia dân dưu thành các đơn vị
hành chính hình thành bộ máy hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương để tác
động đến mọi cấp mọi lĩnh vực trên lãnh thổ.
- Nhà nước có chủ quyền quốc gia: khi nhà nước ra đời phân chia theo lãnh thổ hình
thành các quốc gia riêng biệt thì nhà nước có chủ quyền quốc gia, chủ quyền quóc gia mang
nội dung chính trị quản lý, nó thể hiện quyền độc lập tự quyết của nhà nước về chính sách đối
nội và đối ngoại không phụ thuộc vào các lực lượng bên ngoài.
- Nhà nước ban hành pháp luật và quản lý xã hội bằng pháp luật; với tư cách là người
đại diện chính thức của toàn xã hội, nhà nước là tổ chức duy nhất có quyền ba hành pháp luật,
pháp luật do nhà nước ban hành nên có tính bắt buộc chung mọi cá nhân, tổ chức đều phải tôn
trọng pháp luật.
- Nhà nước quy định thuế và thực hiện thu các loại thuế. Nhà nước đạt ra thuế vì bộ máy
nhà nước bao gồm một lớp người đặc biệt, tách khỏi lao động sản xuất để thực hiện chức
năng quản lý. Bộ máy đó phải được nuôi dưỡng bằng nguồn tài chính lấy từ khu vực sản xuất
trực tiếp, yếu thế nhà nước không thể tồn tại được, chỉ có nhà nước mới có độc quyền đặt ra
thuế vì nhà nước là tổ chức duy nhất có tư cách đại diện chính thức của toàn xã hội trong việc
xây dựng các công trình phúc lợi xã hội và thực hiện các chính sách xã hội.
Câu 2/. Khái niệm hình thức nhà nước và phân tích các yếu tố của nhà nước?
Khái niệm: hình thức nhà nước là c...
CÂU HỎI THI MÔN LÝ LUẬN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
Câu 1/. Khái niệm và phân tích các đặc điểm của nhà nước?
* Khái niệm:
Nhà nước một t chức đặc biệt của quyền lực chính trị, một bộ máy chuyên làm
nhiệm vụ cưỡng chế thực hiện các chức năng đặc biệt, nhằm duy trì trật tự hội, bảo vệ
địa vị của giai cấp thống trị trong xã hội.
* Dấu hiệu đặc trưng của nhà nước ( đặc điểm của nhà nước)
- N nước thiết lập một quyền lực công cộng đặc biệt, quyền lực công cộng là quyền
lực để quản lý tấc cả các cơ quan trong xã hội, chủ thể của quyền lực này là giai cấp thống trị
về kinh tế chính trị. Đ thực hiện quyền lực này và để quản xã hội n nước lớp
người chuyên làm nhiệm vụ quản lý, hình thành một bộ máy cưỡng chế, duy trì địa vị bảo
vệ lợi ích của giai cấp thống trị bắt c giai cấp khác phải phục tùng theo ý chí của giai cấp
thống trị.
- Nhà nước chia dân theo lãnh thổ thành các đơn v hành chính. Do quyền lực nhà
nước bao trùm lên toàn bộ hội nên mọi dân trên lãnh thổ đều chịu s quản lý của nhà
nước, để thực hiện chức năng quản nhà ớc, nhà nước chia dân dưu thành các đơn vị
hành chính nh thành bộ máy hành chính nhà nước t trung ương đến địa phương để tác
động đến mọi cấp mọi lĩnh vực trên lãnh thổ.
- Nhà ớc chủ quyền quốc gia: khi nhà nước ra đời phân chia theo lãnh thổ hình
thành các quốc gia riêng biệt thì nhà nước chủ quyền quốc gia, chủ quyền quóc gia mang
nội dung chính trị quản lý, nó thể hiện quyền độc lập tự quyết của nhà nước về chính sách đối
nội và đối ngoại không phụ thuộc vào các lực lượng bên ngoài.
- N nước ban hành pháp luật và quản xã hội bằng pháp luật; với cách người
đại diện chính thức của toàn xã hội, nhà nước là tổ chức duy nhất có quyền ba hành pháp luật,
pháp luật do nhà nước ban hành nên có tính bắt buộc chung mọi cá nhân, tổ chức đều phải tôn
trọng pháp luật.
- Nhà nước quy định thuế và thực hiện thu các loại thuế. Nhà nước đạt ra thuế vì bộ máy
nhà ớc bao gồm một lớp người đặc biệt, tách khỏi lao động sản xuất để thực hiện chức
năng quản lý. Bộ máy đó phải được nuôi dưỡng bằng nguồn tài chính lấy từ khu vực sản xuất
trực tiếp, yếu thế nhà nước không thể tồn tại được, chỉ nhà nước mới độc quyền đặt ra
thuế vì nhà nước là tổ chức duy nhất có tư cách đại diện chính thức của toàn xã hội trong việc
xây dựng các công trình phúc lợi xã hội và thực hiện các chính sách xã hội.
Câu 2/. Khái niệm hình thức nhà nước và phân tích các yếu tố của nhà nước?
Khái niệm: hình thức nhà nước cách thức tổ chức phương pháp thực hiện quyền
lực n nước của giai cấp thống trị, bao gồm ba yếu tố: hình thức chính thể, hình thức cấu
trức nhà nước, hình thức chế độ chính trị.
Các yếu tố của hình hình nhà nước:
*Hình thức chính thể: cách thức, trình tự để lập ra các quan tối cao của nhà nước
và mối quan hệ cơ bản giữa các cơ quan nhà nước đó.
-Chính thể quân chủ: Quyền lực tối cao của nhà nước tập trung tập trung toàn bộ hoặc
một phần vào trong tay của người đứng đầu. quyền lực này được chuyển giao theo nguyên tắc
thừa kế truyền ngôi.
1
Câu hỏi thi môn lý luận hành chính nhà nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi thi môn lý luận hành chính nhà nước - Người đăng: chinhtritruclai-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Câu hỏi thi môn lý luận hành chính nhà nước 9 10 794