Ktl-icon-tai-lieu

câu hỏi thi vấn đáp môn luật dân sự

Được đăng lên bởi Rứa Là Răng
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 2466 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu hỏi thi vấn đáp bộ môn luật dân sự
Câu 1
: tại sao nói quan hệ tài sản là đối tượng chủ yếu của luật dân sự ?cho ví dụ chứng minh.
Câu 2
: khái niệm, đặc điểm,năng lực pháp luật dân sự của cá nhân.
Câu 3
: khái niệm, đặc điểm, năng lực hành vi của cá nhân?
Câu 4
:phân biệt giữa người không có năng lực hành vi dân sự với ngườimất năng lực hành vi dân sự và người
bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
Câu 5
:Phân biệt giữa tuyên bố mất tích và tuyên bố chết.
Câu 6
: phân tích điều kiện một tổ chức là pháp nhân, cho ví dụ?
Câu 7
: những khẳng định sau đây đúng hay sai:
a.
năng lực pháp luật và năng lực hành vi của cá nhân phát sinh cùng một thời điểm.
b
.tài sản của người từ đủ 15 đến 18 tuổi do cha mẹ quản lí.
c
.khác với năng lực chủ thể của cá nhân năng lực hành vi và năng lực pháp luật của cá nhân phát sinh
cùng một thời điểm
câu 8
:thời điểm chuyển quyền sở hữu đối với tài sản cho vay đối với tài sảncó đăng kí quyền sở hữu.
câu 9
: tài sản là gì, vé số có phải tài sản không? Vì sao?
Câu 10
: phân loại quyền tài sản. ý nghĩa của nó trong thực tiễn giao dịchdân sự và áp dụng pháp luật dân sự?
Câu 11
: thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự theo quy định pháp luật hiệnhành?
Câu 12
: thời hiệu khởi kiện quyền thừa kế?
Câu 13
: nội dung của quyền sở hữu, trong 3 quyền quyền nào quan trọng nhất, vì sao?
Câu 14
: phân biệt giữa chiếm hữu không có pháp luật nhưng ngay tình vàchiếm hữu có pháp luật không ngay
tình , vận dụng để giải quyết các vụ việccụ thể?
Câu 15
: bảo vệ quyền sở hữu trong luật dân sự. biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trong luật dân sự khác với luật
hình sự ở điểm nào?
Câu 16
: hãy cho biết các tổ chức sau tổ chức nà có hoặc không có tư cách pháp nhân, giải thích tại sao?a . h ợ p
t á c x ã m u a b á n b . t ổ h ợ p t á c c ơ k h í c.doanh nghiệp tư nhân thái
hàd . đ o à n l u ậ t s ư t ỉ n h Q e.khoa luật trực thuộc Đại học Huế

...
Câu hỏi thi vấn đáp bộ môn luật dân sự
Câu 1
: tại sao nói quan hệ tài sản là đối tượng chủ yếu của luật dân sự ?cho ví dụ chứng minh.
Câu 2
: khái niệm, đặc điểm,năng lực pháp luật dân sự của cá nhân.
Câu 3
: khái niệm, đặc điểm, năng lực hành vi của cá nhân?
Câu 4
:phân biệt giữa người không có năng lực hành vi dân sự với ngườimất năng lực hành vi dân sự và người
bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
Câu 5
:Phân biệt giữa tuyên bố mất tích và tuyên bố chết.
Câu 6
: phân tích điều kiện một tổ chức là pháp nhân, cho ví dụ?
Câu 7
: những khẳng định sau đây đúng hay sai:
a.
năng lực pháp luật và năng lực hành vi của cá nhân phát sinh cùng một thời điểm.
b
.tài sản của người từ đủ 15 đến 18 tuổi do cha mẹ quản lí.
c
.khác với năng lực chủ thể của cá nhân năng lực hành vi và năng lực pháp luật của cá nhân phát sinh
cùng một thời điểm
câu 8
:thời điểm chuyển quyền sở hữu đối với tài sản cho vay đối với tài sảncó đăng kí quyền sở hữu.
câu 9
: tài sản là gì, vé số có phải tài sản không? Vì sao?
Câu 10
: phân loại quyền tài sản. ý nghĩa của nó trong thực tiễn giao dịchdân sự và áp dụng pháp luật dân sự?
Câu 11
: thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự theo quy định pháp luật hiệnhành?
Câu 12
: thời hiệu khởi kiện quyền thừa kế?
Câu 13
: nội dung của quyền sở hữu, trong 3 quyền quyền nào quan trọng nhất, vì sao?
Câu 14
: phân biệt giữa chiếm hữu không có pháp luật nhưng ngay tình vàchiếm hữu có pháp luật không ngay
tình , vận dụng để giải quyết các vụ việccụ thể?
Câu 15
: bảo vệ quyền sở hữu trong luật dân sự. biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trong luật dân sự khác với luật
hình sự ở điểm nào?
Câu 16
: hãy cho biết các tổ chức sau tổ chức nà có hoặc không có tư cách pháp nhân, giải thích tại sao?a . h p
t á c x ã m u a b á n b . t ổ h ợ p t á c c ơ k h í c.do anh n ghi p tư nhâ n thái
hàd . đ o à n l u t s ư t n h Q e.kho a lu t t rc th uc Đi hc H uế
câu hỏi thi vấn đáp môn luật dân sự - Người đăng: Rứa Là Răng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
câu hỏi thi vấn đáp môn luật dân sự 9 10 127